Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 dec.

Blanda inte idéer och att göra-uppgifter i samma lista


Datum: 2016-12-15 13:51

Med tiden blir vår att göra-lista lång. Det var kanske ett bra tag sedan vi anam­made principen om att ha en enda att göra-lista och all­tefter­som åren går fyller vi på den med fler och fler uppgifter och den blir allt län­gre. Det är OK. Den behöver inte ta slut, någon­sin. Det kom­mer alltid att finnas någonting mer vi skulle kun­na göra. Själv­fal­l­et ska vi strä­va efter att ofta bli klar med dagens uppgifter och få de uppgifter vi har kvar att göra idag att ta slut, men att bli färdig med allt jag över­hu­vud­taget någon gång kom­mit på att jag skulle kun­na göra är åtmin­stone inte ett mål för mig.

Allt annat än klart
Med tiden blir lis­tan ock­så något grum­lig”. Däri lig­ger sak­er vi bestämt oss för att göra, men ock­så en del sak­er vi tänker att vi kanske ska göra eller idéer om vad vi skulle kun­na göra. Lis­tan blir något rörig och oty­dlig. När vi tit­tar igenom lis­tan är det vis­sa uppgifter som vi ser, bör­jar tän­ka på, kom­mer fram till att äsch, nej, för­resten; inte nu i alla fall” och vi tit­tar vidare. De dis­tra­her­ar oss, de där uppgifter­na som vi en gång tänkt att vi skulle kun­na göra, men nu, långt senare inte län­gre är så över­ty­gade om.

Lis­tan blir en att kanske göra, eventuellt-lista”, vilket klin­gar helt annor­lun­da än att göra-lista”.

Defin­i­tivt — inte eventuellt

  1. I att göra-lis­tan, lägg sådant du verk­li­gen vill göra, inte sådant som du tänker att du skulle kun­na göra. Ha istäl­let sådana sak­er du kanske ska göra på en någon gång, kanske”-lista — ett begrepp du som är GTD-bevan­drad väl kän­ner igen. Mån­ga dig­i­ta­la listverk­tyg har till exem­pel en lista som het­er Someday/​Maybe” eller liknande.

Den här lis­tan behöver du inte beva­ka, för om uppgifter­na inte blir gjor­da på länge, är det inte något större prob­lem. Du tit­tar igenom den någon gång var­je månad och ser om det där lig­ger något du tidi­gare tänkt att du kanske vill göra som du nu fak­tiskt vill göra. Fly­t­ta uppgiften då till din att göra-lista och vips, är du igång.

Gör så här
Vill du göra din att göra-lista klarare och renare, gör nu så här:

  1. Skum­ma igenom din att göra-lista och leta efter uppgifter du inte är säk­er på att du ska göra. En gång var det en god idé, men nu är du inte län­gre så säker.

  2. Fly­t­ta de tvek­sam­ma uppgifter­na till din någon gång, kanske”-lista istället.

  3. Lägg in i check­lis­tan för den genomgång du gör var­je vec­ka att om det är den förs­ta veck­an i månaden ska du ock­så tit­ta igenom din någon gång, kanske”-lista och aktivera eventuel­la uppgifter det nu är rätt läge att sät­ta igång med.

Skärp dig inte — skärp listan
För, om du gör din att göra-lista skar­pare så där bara står sak­er du bestämt dig för att göra, blir den mer konkret och lättare att arbe­ta med. Dessu­tom blir den kortare. Det som står där kan du agera på utan att tve­ka, om det är rätt tid, om du har tid och om du är på rätt plats för att göra det. När du skum­mar igenom lis­tan för att hit­ta vad som är rätt sak att göra härnäst, slip­per du bli dis­tra­her­ad av oväsentligheter.

Hur gör du?
Var gör du av dina idéer om sådant du skulle kun­na göra, men ännu inte bestämt dig för att du ska göra? Har du månne något idéställe? Berät­ta gär­na i en kommentar. 

Foto: Conifer