Blanda inte idéer och att göra-uppgifter i samma… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 dec.

Blanda inte idéer och att göra-uppgifter i samma lista


Datum: 2016-12-15 13:51

Med tiden blir vår att göra-lista lång. Det var kanske ett bra tag sedan vi anam­made principen om att ha en enda att göra-lista och all­tefter­som åren går fyller vi på den med fler och fler uppgifter och den blir allt län­gre. Det är OK. Den behöver inte ta slut, någon­sin. Det kom­mer alltid att finnas någonting mer vi skulle kun­na göra. Själv­fal­l­et ska vi strä­va efter att ofta bli klar med dagens uppgifter och få de uppgifter vi har kvar att göra idag att ta slut, men att bli färdig med allt jag över­hu­vud­taget någon gång kom­mit på att jag skulle kun­na göra är åtmin­stone inte ett mål för mig.

Allt annat än klart
Med tiden blir lis­tan ock­så något grum­lig”. Däri lig­ger sak­er vi bestämt oss för att göra, men ock­så en del sak­er vi tänker att vi kanske ska göra eller idéer om vad vi skulle kun­na göra. Lis­tan blir något rörig och oty­dlig. När vi tit­tar igenom lis­tan är det vis­sa uppgifter som vi ser, bör­jar tän­ka på, kom­mer fram till att äsch, nej, för­resten; inte nu i alla fall” och vi tit­tar vidare. De dis­tra­her­ar oss, de där uppgifter­na som vi en gång tänkt att vi skulle kun­na göra, men nu, långt senare inte län­gre är så över­ty­gade om.

Lis­tan blir en att kanske göra, eventuellt-lista”, vilket klin­gar helt annor­lun­da än att göra-lista”.

Defin­i­tivt — inte eventuellt

  1. I att göra-lis­tan, lägg sådant du verk­li­gen vill göra, inte sådant som du tänker att du skulle kun­na göra. Ha istäl­let sådana sak­er du kanske ska göra på en någon gång, kanske”-lista — ett begrepp du som är GTD-bevan­drad väl kän­ner igen. Mån­ga dig­i­ta­la listverk­tyg har till exem­pel en lista som het­er Someday/​Maybe” eller liknande.

Den här lis­tan behöver du inte beva­ka, för om uppgifter­na inte blir gjor­da på länge, är det inte något större prob­lem. Du tit­tar igenom den någon gång var­je månad och ser om det där lig­ger något du tidi­gare tänkt att du kanske vill göra som du nu fak­tiskt vill göra. Fly­t­ta uppgiften då till din att göra-lista och vips, är du igång.

Gör så här
Vill du göra din att göra-lista klarare och renare, gör nu så här:

  1. Skum­ma igenom din att göra-lista och leta efter uppgifter du inte är säk­er på att du ska göra. En gång var det en god idé, men nu är du inte län­gre så säker.

  2. Fly­t­ta de tvek­sam­ma uppgifter­na till din någon gång, kanske”-lista istället.

  3. Lägg in i check­lis­tan för den genomgång du gör var­je vec­ka att om det är den förs­ta veck­an i månaden ska du ock­så tit­ta igenom din någon gång, kanske”-lista och aktivera eventuel­la uppgifter det nu är rätt läge att sät­ta igång med.

Skärp dig inte — skärp listan
För, om du gör din att göra-lista skar­pare så där bara står sak­er du bestämt dig för att göra, blir den mer konkret och lättare att arbe­ta med. Dessu­tom blir den kortare. Det som står där kan du agera på utan att tve­ka, om det är rätt tid, om du har tid och om du är på rätt plats för att göra det. När du skum­mar igenom lis­tan för att hit­ta vad som är rätt sak att göra härnäst, slip­per du bli dis­tra­her­ad av oväsentligheter.

Hur gör du?
Var gör du av dina idéer om sådant du skulle kun­na göra, men ännu inte bestämt dig för att du ska göra? Har du månne något idéställe? Berät­ta gär­na i en kommentar. 

Foto: Conifer

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.