Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 maj

Antaganden är alla misstags moder


Datum: 2015-05-06 12:10
Tre röda varningsflaggor på en strand vid ett stormigt hav.

Nyli­gen höll jag struk­turkurs för ett ledande och syn­nerli­gen snab­b­växande belysnings­före­tag. Vid lunchen berät­tade en delt­a­gare att han fast­nat för det här citatet: Assump­tion is the moth­er of all screw ups”, d v s att anta­gan­den är alla mis­stags moder.

En snabb googling ger att det tydli­gen var en Eugene Lewis Fordsworthe som myn­tade uttryck­et. Tyvärr miss­ly­ckas sam­ma googling med att tydlig­göra vem denne Fordsworthe var. Vet du, mejla mig gär­na och berät­ta.

Jag tyck­te hur som helst att det lät klatschigt och att det låg myck­et i det.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Visst, att anta något är ibland helt nöd­vändigt och av godo, men jag kunde defin­i­tivt kän­na igen mig i det. Så, jag har burit med mig det någon­stans i bakhu­vudet sedan dess, efter att jag noter­at att det kunde vara värt att skri­va om någongång.

En dag fick jag sma­ka på dess innebörd.

Sam­ma pro­ce­dur som för­ra gången?

Senare i sam­ma vec­ka skulle jag hål­la det andra kurstillfäl­let i en serie kurs­er för en ny kund. Kurs­beskrivnin­gen var den­sam­ma som sist, innehål­let var det­sam­ma och delt­a­garan­talet var lika högt som för­ra gån­gen. Vi skulle göra i prin­cip sam­ma sak som vid för­ra tillfäl­let — mer av sam­ma”, lik­som. Nej, snarare allt annat lika”.

Jag antog att vi skulle hål­la kursen på sam­ma kon­fer­en­shotell som sist, men vi skulle hål­la hus på andra sidan stan. Något tungt och otympligt jag skick­at hade således ham­nat ett par mil fel och behövde fly­t­tas i god tid innan kursen. Jag löste det utan större prob­lem, men det tog en stund, gick lite kraft och kostade några slan­tar, så jag vill inte göra om mis­staget igen.

Från den dagen aktar jag mig för att anta saker.

Gör så här

Jag gör numera så här. Om du vill, gör så här ock­så du:

 1. Näs­ta gång du (jag) märk­er att du antar något, hissa ett varnin­gens flagg för dig själv. Det kan till exem­pel vara att du antar: 
  • att någon såg det som skrevs
  • att det är på sam­ma ställe som sist (!)
  • att vil­lko­ren från för­ra köpet gäller ock­så nu 
  • att någon redan vis­ste det som var avgörande för att det skulle fungera att någon tog bollen” 
  • att någon gjorde något åt det som strulade
  • att någon informer­ade någon annan om det som inträffat 
  • något helt annat
 2. Tänk: OK, jag antar. Om det innebär en stor risk för mis­stag och miss­förstånd, vad skulle jag kun­na kol­la och med vem?”
 3. Kol­la av direkt eller lägg till det som en uppgift i din att göra-lista.
 4. När du försäkrat dig om vad som gäller, njut av vis­sheten och lägg märke till hur tryg­gt och skönt det känns i magen.

Dubbelkoll spelar roll

Om du gör en dubbelkoll istäl­let för att bara anta, kom­mer du att råka ut för färre miss­förstånd. Färre prob­lem behöver rät­tas till på upp­studs när du har som mest bråt­tom och du får mer tid till långsik­ti­ga, högvik­ti­ga, ej så bråd­skande uppgifter.

Hur gör du?

Vad är ditt bäs­ta knep för att und­vi­ka miss­förstånd? Berät­ta för mig!


Mer sådant här?

Ung kvinna i blå denim-skjorta och svartbågade glasögon sitter vid ett bord och läser på en läsplatta.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!