En måsfri timme | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 maj

En måsfri timme


Datum: 2015-05-13 13:03

Upplever du att det tar tid att kom­ma upp i tem­po på job­bet om morgnar­na? När du gör en ansats att sät­ta igång, uppen­barar sig i dör­röpp­nin­gen en kol­le­ga med en rykande kopp kaffe i högs­ta hugg. Ni småpratar om ditt och datt och när kaf­fet är på upphäll­nin­gen säger kol­le­gan Nej, jag får ta och sät­ta igång” och går vidare. Just som du bör­jat läsa det där mailet, kom­mer en kol­le­ga till.

Visst är det trevligt att tjingsa på kol­le­gor­na en stund på mor­gonen, men en del som jag möter upplever att det tar myck­et tid och det hackar upp arbetet så det kostar mer än det smakar. Vill det sig illa, är vi inte helt uppe i tem­po för­rän efter någon timme. Vi ska ju själ­va häm­ta kaffe någon­stans mitt i också.

Som skriande måsar
Medar­be­tar­na i en organ­i­sa­tion jag stötte på för ett bra tag sedan beskrev sig själ­va som måsar som om morgnar­na seglade runt på kon­toret och spred sin sk*t”, allt­så småpratade (och kanske skit­pratade) med kol­le­gor­na. De kom överens om att inrät­ta en mås­fri timme, d v s en timme när alla håller sig på rummet.

Kän­ner du igen det här hos er? Inrät­ta då ock­så ni en mås­fri timme. Låt det till exem­pel vara dagens förs­ta timme, så ni får utrymme att göra en bra start på arbets­da­gen. Kanske har ni var och en en mor­gonrutin som hjälper er kom­ma igång med rätt sak direkt på morgonen.

Gör så här

  1. Om du tyck­er en mås­fri timme är en god idé som skulle hjäl­pa dig och dina kol­le­gor, bestäm dig för när du tar upp det som förslag och i vilket forum. Kanske är det på näs­ta team­möte, näs­ta ATP, näs­ta led­nings­grup­psmöte, näs­ta måndagsmöte eller någon annan näs­ta gång du träf­far dina kol­le­gor i grupp.

  2. Innan du lyfter idén till hela grup­pen, kan det vara skönt att ta reda på om det är fler som upplever sam­ma prob­lem, eller om du rent av är ensam om det. Bestäm dig i så fall för vem du vill bol­la idén på tu man hand med — förslagsvis den kol­le­ga du kän­ner dig närmast.

  3. När du läg­ger fram idén för grup­pen, gör det i pos­i­ti­va, framåt­strä­vande och möj­lighets­fokuser­ade ordalag. Det här kan näm­li­gen vara ett känsligt ämne. Kanske kän­ner inte alla dina kol­le­gor igen sig i beskrivnin­gen av dem som skrä­nande, skit­spri­dande måsar (även om den är for­muler­ad med glimten i ögat). 

    Sälj där­för in idén genom att i förs­ta hand beskri­va de goda effek­ter­na av den mås­fria tim­men. Säg till exem­pel Skulle ni, som jag, tyc­ka att det vore skönt med en rik­tigt fokuser­ad timme i bör­jan av dagen, då vi får gjort allt det vi behöver vara ostör­da för att göra?” och så vidare.

  4. Under­stryk för dina kol­le­gor att när mås­fria tim­men är över, är det fritt fram för småprat. Det är inte frå­ga om att bannlysa allt kol­le­gialt rela­tions­byg­gande, utan bara ett sätt att få en effek­tiv start på dagen, till gagn för alla.

Fokusera ifred
Om ni kom­mer överens om en återkom­mande stund i veck­an då var och en arbe­tar i enskild­het, får ni med automatik utrymme till de uppgifter som kräver ert ful­la fokus. Du behöver inte säga nej, säga ifrån eller sät­ta en gräns gen­te­mot dina kol­le­gor när du vill arbe­ta ostört (vilket annars lätt led­er till att vi låter bli det för att slip­pa obe­haget). Efter­som du på för­hand vet när du kom­mer att få den lugna stun­den, kan du under resterande del av veck­an vara helt lugn med att du då avbryts ideli­gen, av kol­le­gor, av tele­fo­nen, av kunder.

Hur gör du?
Vad har ni gjort för överen­skom­melser i din arbets­grupp om när ni ska vara till­gäng­li­ga för varan­dra och när ni kan arbe­ta ostört? Skriv en kom­men­tar och dela med dig. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.