Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 maj

En måsfri timme


Datum: 2015-05-13 13:03

Upplever du att det tar tid att kom­ma upp i tem­po på job­bet om morgnar­na? När du gör en ansats att sät­ta igång, uppen­barar sig i dör­röpp­nin­gen en kol­le­ga med en rykande kopp kaffe i högs­ta hugg. Ni småpratar om ditt och datt och när kaf­fet är på upphäll­nin­gen säger kol­le­gan Nej, jag får ta och sät­ta igång” och går vidare. Just som du bör­jat läsa det där mailet, kom­mer en kol­le­ga till.

Visst är det trevligt att tjingsa på kol­le­gor­na en stund på mor­gonen, men en del som jag möter upplever att det tar myck­et tid och det hackar upp arbetet så det kostar mer än det smakar. Vill det sig illa, är vi inte helt uppe i tem­po för­rän efter någon timme. Vi ska ju själ­va häm­ta kaffe någon­stans mitt i också.

Som skriande måsar
Medar­be­tar­na i en organ­i­sa­tion jag stötte på för ett bra tag sedan beskrev sig själ­va som måsar som om morgnar­na seglade runt på kon­toret och spred sin sk*t”, allt­så småpratade (och kanske skit­pratade) med kol­le­gor­na. De kom överens om att inrät­ta en mås­fri timme, d v s en timme när alla håller sig på rummet.

Kän­ner du igen det här hos er? Inrät­ta då ock­så ni en mås­fri timme. Låt det till exem­pel vara dagens förs­ta timme, så ni får utrymme att göra en bra start på arbets­da­gen. Kanske har ni var och en en mor­gonrutin som hjälper er kom­ma igång med rätt sak direkt på morgonen.

Gör så här

  1. Om du tyck­er en mås­fri timme är en god idé som skulle hjäl­pa dig och dina kol­le­gor, bestäm dig för när du tar upp det som förslag och i vilket forum. Kanske är det på näs­ta team­möte, näs­ta ATP, näs­ta led­nings­grup­psmöte, näs­ta måndagsmöte eller någon annan näs­ta gång du träf­far dina kol­le­gor i grupp.

  2. Innan du lyfter idén till hela grup­pen, kan det vara skönt att ta reda på om det är fler som upplever sam­ma prob­lem, eller om du rent av är ensam om det. Bestäm dig i så fall för vem du vill bol­la idén på tu man hand med — förslagsvis den kol­le­ga du kän­ner dig närmast.

  3. När du läg­ger fram idén för grup­pen, gör det i pos­i­ti­va, framåt­strä­vande och möj­lighets­fokuser­ade ordalag. Det här kan näm­li­gen vara ett känsligt ämne. Kanske kän­ner inte alla dina kol­le­gor igen sig i beskrivnin­gen av dem som skrä­nande, skit­spri­dande måsar (även om den är for­muler­ad med glimten i ögat). 

    Sälj där­för in idén genom att i förs­ta hand beskri­va de goda effek­ter­na av den mås­fria tim­men. Säg till exem­pel Skulle ni, som jag, tyc­ka att det vore skönt med en rik­tigt fokuser­ad timme i bör­jan av dagen, då vi får gjort allt det vi behöver vara ostör­da för att göra?” och så vidare.

  4. Under­stryk för dina kol­le­gor att när mås­fria tim­men är över, är det fritt fram för småprat. Det är inte frå­ga om att bannlysa allt kol­le­gialt rela­tions­byg­gande, utan bara ett sätt att få en effek­tiv start på dagen, till gagn för alla.

Fokusera ifred
Om ni kom­mer överens om en återkom­mande stund i veck­an då var och en arbe­tar i enskild­het, får ni med automatik utrymme till de uppgifter som kräver ert ful­la fokus. Du behöver inte säga nej, säga ifrån eller sät­ta en gräns gen­te­mot dina kol­le­gor när du vill arbe­ta ostört (vilket annars lätt led­er till att vi låter bli det för att slip­pa obe­haget). Efter­som du på för­hand vet när du kom­mer att få den lugna stun­den, kan du under resterande del av veck­an vara helt lugn med att du då avbryts ideli­gen, av kol­le­gor, av tele­fo­nen, av kunder.

Hur gör du?
Vad har ni gjort för överen­skom­melser i din arbets­grupp om när ni ska vara till­gäng­li­ga för varan­dra och när ni kan arbe­ta ostört? Skriv en kom­men­tar och dela med dig.