Tretton sätt att rensa även när du har ont om tid | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 mars

Tretton sätt att rensa även när du har ont om tid


Datum: 2013-03-13 14:54

I min verk­samhet har jag just nu särskilt fokus på att skala av och göra mig av med mate­r­i­al, uppgifter, till och med verk­samhets­grenar som inte län­gre tillför lika myck­et som tidi­gare, utan mer tar plats och tid.

Ju mer vi skalar av, desto mer tid, utrymme och kraft får vi till det som verk­li­gen är vik­tigt, för oss och för den verk­samhet vi arbe­tar i.

När det är som mest inten­sivt, är det lätt hänt att vi pri­or­it­er­ar bort allt vad ren­sning het­er (och kanske är det helt rätt pri­or­i­ter­ing pré­cis då).

Men, man behöver inte ta sig myck­et tid för att bli av med en hel del som annars dis­tra­her­ar och irriterar.

Allt annat än oly­cks­bå­dande 13

Här kom­mer 13 idéer på vad du kan ren­sa om du blott har tio minut­er över.

 1. Öpp­na den mapp där ditt senast använ­da doku­ment lig­ger. Ta bort alla fil­er du inte län­gre behöver. Har du minut­er över, ren­sa ock­så map­pen där ditt näst senast använ­da doku­ment ligger.

 2. Om du har mån­ga läs­ta och hanter­ade mail kvar i din mailinko­rg, ska­pa en under­mapp kallad Tillfäl­ligt” och skic­ka in alla mailen där, så du får tomt. Arbe­ta utifrån en tom mailinko­rg resten av dagen. Får du mers­mak, läs en tidi­gare blog­g­post om hur du kan hål­la mailinko­r­gen fort­satt tom. Sak­nar du att se alla mail, fly­t­ta till­ba­ka dem igen och fort­sätt som förut.

 3. Har du en att göra”-hög på skrivbor­det, gå igenom den och lägg in vad du ska göra i din att göra-lista istäl­let. Spara undan de doku­ment du behöver ha kvar där du har ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al (i pär­mar eller hängmap­par till exem­pel). Hin­ner du inte sortera in under de tio minut­er­na, se åtmin­stone till att uppgifter­na kom­mer in i listan.

 4. Har du pap­per och lap­par upphäng­da som kom ihåg” runt omkring dig där du arbe­tar, släng alla som är inak­tuel­la, så de inte län­gre dis­tra­her­ar dig i onödan.

 5. Gå igenom din lista över poten­tiel­la kun­der. Ta bort de som du länge försökt få att nap­pa på ditt erb­ju­dande, men som san­no­likt inte kom­mer att bestäm­ma sig på över­skådlig tid. Du frigör tid för befintli­ga kun­der och mer intresser­ade poten­tiel­la sådana.

 6. Gå igenom hyl­lan i dragskåpet där du lagt undan slad­dar, lad­dare och adap­trar till tele­fon­er, skri­vare, exter­na hård­diskar och annat du skaf­fat genom åren. Släng bort alla som hör till appa­rater du inte län­gre använ­der. Nu kom­mer du snab­bare att hit­ta rätt sladd när bat­teri­et tag­it slut.

 7. Ta tag i sorteras”-högen du lagt undan till sedan, när du tänk­te du skulle ha mer tid. Sortera så myck­et du hin­ner på tio minuter.

 8. Skum­ma igenom dina kon­tak­ter i Out­look (eller lik­nande verk­tyg) och radera alla du inte kan min­nas vil­ka de är.

 9. Radera eller spara undan alla doku­ment som finns på ditt datorskrivbord. Gen­vä­gar må vara hänt, men fil­er du lätt behöver hit­ta när du behöver dem, lig­ger lämpli­gast bland andra fil­er om sam­ma sak. Om det vis­ar sig att du lagt något på skrivbor­det för att du inte får glöm­ma att du ska göra någonting med det, for­mulera det du ska göra som en uppgift och lägg till den till din att göra-lista istäl­let. Bra, nu kan du spara undan filen.

 10. Bläd­dra igenom din läshög (dig­i­tal eller fysisk) och ta bort allt du tidi­gare tänkt läsa men som nu är inak­tuellt eller föga lockande.

 11. Skum­ma igenom din mail­in­box och avprenu­mer­era alla nyhets­mail du ändå inte brukar läsa (och inte kom­mer att vil­ja läsa). Därefter kan du se fram emot åtmin­stone några färre mail om dagarna.

 12. Kika igenom ert pro­duk­t­sor­ti­ment så långt du hin­ner under tio minut­er. Gör en noter­ing om vil­ka pro­duk­ter eller tjän­ster som inte län­gre bidrar till att upp­fyl­la era mål så myck­et som ni skulle vil­ja. För var och en, definiera det förs­ta steget på en avveck­ling som en att göra-uppgift och lägg till den till din lista.

 13. Ta ett blankt pap­per (eller öpp­na OmmWriter i datorn) och töm huvudet på allt du tänker på just nu, i fem minut­er. Ägna resterande fem minut­er till att vas­ka fram att göra-uppgifter och pro­jekt ur det du skriv­it och lägg till dem till din lista och din pro­jek­töver­sikt, så du lättare går från tanke till handling.

Och det ger mer tid än de tio minut­er det tar

Om du nu idag tar tio minut­er till att skala av, göra dig av med och ren­sa, kom­mer du att få mer utrymme till det mate­r­i­al och de uppgifter som egentli­gen är vik­ti­gast. Du hit­tar lättare det du behöver och du blir min­dre dis­tra­her­ad av oväsent­ligheter i din vardag.

Är du som jag och de fles­ta jag möter, kom­mer du dessu­tom att kän­na lät­tnad och en skön känsla av fri­het. Åtmin­stone för mig är det värt tio minut­ers arbete.

Hur gjorde du?

Vad valde du att ren­sa och vad blev effek­ten för dig? Skriv en kom­men­tar och berätta!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.