Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 mars

Tretton sätt att rensa även när du har ont om tid


Datum: 2013-03-13 14:54

I min verk­samhet har jag just nu särskilt fokus på att skala av och göra mig av med mate­r­i­al, uppgifter, till och med verk­samhets­grenar som inte län­gre tillför lika myck­et som tidi­gare, utan mer tar plats och tid.

Ju mer vi skalar av, desto mer tid, utrymme och kraft får vi till det som verk­li­gen är vik­tigt, för oss och för den verk­samhet vi arbe­tar i.

När det är som mest inten­sivt, är det lätt hänt att vi pri­or­it­er­ar bort allt vad ren­sning het­er (och kanske är det helt rätt pri­or­i­ter­ing pré­cis då).

Men, man behöver inte ta sig myck­et tid för att bli av med en hel del som annars dis­tra­her­ar och irriterar.

Allt annat än oly­cks­bå­dande 13

Här kom­mer 13 idéer på vad du kan ren­sa om du blott har tio minut­er över.

 1. Öpp­na den mapp där ditt senast använ­da doku­ment lig­ger. Ta bort alla fil­er du inte län­gre behöver. Har du minut­er över, ren­sa ock­så map­pen där ditt näst senast använ­da doku­ment ligger.

 2. Om du har mån­ga läs­ta och hanter­ade mail kvar i din mailinko­rg, ska­pa en under­mapp kallad Tillfäl­ligt” och skic­ka in alla mailen där, så du får tomt. Arbe­ta utifrån en tom mailinko­rg resten av dagen. Får du mers­mak, läs en tidi­gare blog­g­post om hur du kan hål­la mailinko­r­gen fort­satt tom. Sak­nar du att se alla mail, fly­t­ta till­ba­ka dem igen och fort­sätt som förut.

 3. Har du en att göra”-hög på skrivbor­det, gå igenom den och lägg in vad du ska göra i din att göra-lista istäl­let. Spara undan de doku­ment du behöver ha kvar där du har ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al (i pär­mar eller hängmap­par till exem­pel). Hin­ner du inte sortera in under de tio minut­er­na, se åtmin­stone till att uppgifter­na kom­mer in i listan.

 4. Har du pap­per och lap­par upphäng­da som kom ihåg” runt omkring dig där du arbe­tar, släng alla som är inak­tuel­la, så de inte län­gre dis­tra­her­ar dig i onödan.

 5. Gå igenom din lista över poten­tiel­la kun­der. Ta bort de som du länge försökt få att nap­pa på ditt erb­ju­dande, men som san­no­likt inte kom­mer att bestäm­ma sig på över­skådlig tid. Du frigör tid för befintli­ga kun­der och mer intresser­ade poten­tiel­la sådana.

 6. Gå igenom hyl­lan i dragskåpet där du lagt undan slad­dar, lad­dare och adap­trar till tele­fon­er, skri­vare, exter­na hård­diskar och annat du skaf­fat genom åren. Släng bort alla som hör till appa­rater du inte län­gre använ­der. Nu kom­mer du snab­bare att hit­ta rätt sladd när bat­teri­et tag­it slut.

 7. Ta tag i sorteras”-högen du lagt undan till sedan, när du tänk­te du skulle ha mer tid. Sortera så myck­et du hin­ner på tio minuter.

 8. Skum­ma igenom dina kon­tak­ter i Out­look (eller lik­nande verk­tyg) och radera alla du inte kan min­nas vil­ka de är.

 9. Radera eller spara undan alla doku­ment som finns på ditt datorskrivbord. Gen­vä­gar må vara hänt, men fil­er du lätt behöver hit­ta när du behöver dem, lig­ger lämpli­gast bland andra fil­er om sam­ma sak. Om det vis­ar sig att du lagt något på skrivbor­det för att du inte får glöm­ma att du ska göra någonting med det, for­mulera det du ska göra som en uppgift och lägg till den till din att göra-lista istäl­let. Bra, nu kan du spara undan filen.

 10. Bläd­dra igenom din läshög (dig­i­tal eller fysisk) och ta bort allt du tidi­gare tänkt läsa men som nu är inak­tuellt eller föga lockande.

 11. Skum­ma igenom din mail­in­box och avprenu­mer­era alla nyhets­mail du ändå inte brukar läsa (och inte kom­mer att vil­ja läsa). Därefter kan du se fram emot åtmin­stone några färre mail om dagarna.

 12. Kika igenom ert pro­duk­t­sor­ti­ment så långt du hin­ner under tio minut­er. Gör en noter­ing om vil­ka pro­duk­ter eller tjän­ster som inte län­gre bidrar till att upp­fyl­la era mål så myck­et som ni skulle vil­ja. För var och en, definiera det förs­ta steget på en avveck­ling som en att göra-uppgift och lägg till den till din lista.

 13. Ta ett blankt pap­per (eller öpp­na OmmWriter i datorn) och töm huvudet på allt du tänker på just nu, i fem minut­er. Ägna resterande fem minut­er till att vas­ka fram att göra-uppgifter och pro­jekt ur det du skriv­it och lägg till dem till din lista och din pro­jek­töver­sikt, så du lättare går från tanke till handling.

Och det ger mer tid än de tio minut­er det tar

Om du nu idag tar tio minut­er till att skala av, göra dig av med och ren­sa, kom­mer du att få mer utrymme till det mate­r­i­al och de uppgifter som egentli­gen är vik­ti­gast. Du hit­tar lättare det du behöver och du blir min­dre dis­tra­her­ad av oväsent­ligheter i din vardag.

Är du som jag och de fles­ta jag möter, kom­mer du dessu­tom att kän­na lät­tnad och en skön känsla av fri­het. Åtmin­stone för mig är det värt tio minut­ers arbete.

Hur gjorde du?

Vad valde du att ren­sa och vad blev effek­ten för dig? Skriv en kom­men­tar och berätta!