Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 mars

Sohrab Fadais tio och tjugo dagar med strukturboken


Datum: 2013-03-15 09:50

Efter att jag pub­licer­ade struk­tur­bo­ken i april för­ra året, har den till en del levt sitt eget liv. Män­niskor köper den, läs­er den, gör övningar­na, förän­drar sin struk­tur och får en skönare till­varo på jobbet.

Föru­tom de 4 – 5 läsar­brev jag får var­je vec­ka, blir jag särskilt glad när jag i andra forum får ta del av vad läsare skriv­er om på vilket sätt boken gör skill­nad i deras vardag.

Retorikkon­sul­ten Sohrab Fadai har var­it gen­erös nog att dela med sig av hur han tag­it sig an struk­tur­bo­ken i två inlägg på sin blogg.

Sohrab berät­tar i ett förs­ta inlägg om vad han har gjort för förän­dringar efter 10 dagar med boken.

När han läst i 20 dagar skriv­er han om hur hans förhåll­ningssätt till struk­tur har förän­drats och att han med bät­tre struk­tur kän­ner sig (till synes para­dox­alt nog) fri­are och mer kreativ än tidigare.

Som du säk­ert förstår är det­ta för mig under­bar och fascinerande läsning. 

Tack för att du delar med dig, Sohrab!