Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 okt.

Tre effektivitetstips från köket


Datum: 2023-10-12 21:00
Tre restaurangkockar arbetar i ett modernt restaurangkök. Det står kastruller på spisen.

Jag hörde ett intres­sant pro­gram från NPR, USAs pub­lic ser­vice-radio, om effek­tivitet i restaurangkök. 


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


I ett kort reportage delade en hand­full erfar­na kockar med sig av tre principer de ser som cen­trala i att vara effek­tiv under matlagning:

  1. Ställ fram det du behöver innan du bör­jar: I bran­schen kallas det mis en place” och idén är att om vi i förväg plac­er­ar det i behöver när vi utför en uppgift bok­stavli­gen eller bildli­gen på arm­längds avstånd, arbe­tar vi smidi­gare och kvickare när vi genom­för uppgiften. Då, i stun­dens het­ta, behöver vi vara snab­ba i vänd­ningar­na och ska vi då leta efter det vi sök­er, tap­par vi tempo.

  2. Stä­da (diska) under arbetet, inte bara efter.: Istäl­let för att ha all disk och all undan­plock­n­ing kvar att göra när du är klar med uppgiften, ploc­ka undan (och diska) under det att du lös­er uppgiften i sig. Du håller arbet­sy­tan (fysisk såväl som dig­i­tal) fri från oväsent­ligheter som lig­ger i vägen och risker­ar dis­tra­hera dig och när uppgiften är klar, går du snabbt vidare på näs­ta — utan att behö­va ta hand om ett berg av disk först. Att på det­ta sätt dela upp en stor uppgift (stä­da undan) i min­dre steg är för övrigt en av de van­li­gaste och mest verkn­ings­ful­la strate­gier­na för att få gjort en uppgift vi ten­der­ar skju­ta upp.
  3. Sänk hastigheten så du arbe­tar snab­bare. Bill Telepan, ägare av New York-restau­rangen som bar hans efter­namn (men som nu stängt, dessvärre), läg­ger till att den som arbe­tar något långsam­mare och mer nog­grant slip­per läg­ga tid på att rät­ta till och göra om. Det kan till synes vara effek­tivitetssänkande i stun­den, men beta­lar sig så påtagligt i det lån­ga lop­pet såväl som i det täm­li­gen korta.

Vad rör det oss?

Visst skym­tar vi där en skatt av åratals yrke­ser­faren­heter i tre kor­ta punk­ter? Och, nog tycks de vara vär­da att ta intryck av?

När jag efter att ha tilläm­pat principer­na när jag själv lagar mat har märkt vilken oer­hörd skill­nad i såväl känsla som smidighet det­ta gjort för mig, har jag allt mer reflek­ter­at över på vilket sätt de tre principer­na är över­för­bara till annat arbete — vad vi än arbe­tar med.

Tre slags diskande

För egen del föl­jer jag principen om att diska under arbetet genom att mer än tidi­gare stäl­la eller läg­ga till­ba­ka det jag pré­cis använt men inte kom­mer att använ­da den när­maste stun­den på dess rät­ta plats istäl­let för någon­stans i närheten så länge”. Det kan vara något så enkelt som tejprullen. Ställer vi till­ba­ka den på dess rät­ta plats direkt, har vi inte kvar att ploc­ka undan den efter att vi är klara med uppgiften och inget hellre vill än gå vidare på näs­ta uppgift.

Är det något åtmin­stone jag tyck­er är tråkigt så är det att stä­da upp efter mig själv. Det vi inte använ­der nu lig­ger inte heller i vägen för det andra vi behöver för ögonblick­et. Vi behöver inte fly­t­ta undan och göra plats, för utrym­met finns redan.

Är det en packe pap­per det hand­lar om, risker­ar vi inte heller råka se något för stun­den oväsentligt och bli dis­tra­her­ad av det om det är till­bakalagt på dess rät­ta plats.

När det gäller dig­i­ta­la doku­ment är en par­al­lell att inte spara något på datorskrivbor­det annat än det vi arbe­tar med just nu (föru­tom en och annan gen­väg, möjli­gen). Jag har sett mån­ga datorskrivbord som har massvis av fil­er och doku­ment i oli­ka ver­sion­er som spa­rades där så länge” för rätt så länge sedan. När vi inte rik­tigt är säk­er på anti­n­gen vart de ska, vad som ska göras med dem eller vilken ver­sion som är den senaste, tänker vi att vi tar tag i det där sedan”, för nu har vi annat att göra. Och, där lig­ger det, och dis­tra­her­ar oss, oroar oss och stres­sar oss.

Per­ma­nent på plats

När jag hörde om mis en place”-principen, kom jag att tän­ka på något så enkelt som en pennburk — en självk­lar plats för de pen­nor vi vill använ­da i varda­gen. En kund till mig beskrev att han tidi­gare fick leta efter rätt pen­na bland allt på skrivbor­det hela tiden, men nu vet han direkt var han har dem — alltid i burken på arm­längds avstånd. Han upp­skat­tade att han med det­ta slup­pit läg­ga ett par tim­mar per vec­ka på att leta, som förr.

Jag tyck­te först att det lät som väl myck­et tid, men egentli­gen är den fak­tiska tids­be­sparin­gen täm­li­gen oväsentlig. Känns det som två extra tim­mar var­je vec­ka, är det ett stort värde i sig. Appar i all ära, men visst är det under­bart när det till synes banalt enkla hjälper oss så mycket.

Ett annat sätt att tilläm­pa mis en place” är att i noter­ings­fäl­tet i de återkom­mande att göra-uppgifter du har i ditt dig­i­ta­la att göra-listverk­tyg läg­ga länken till den sida eller det doku­ment du behöver när du ska göra uppgiften. Det du behöver lig­ger på ett klicks avstånd.

Eller, skaf­fa påsar, fodral eller smärre necessär­er till din väs­ka, i vil­ka du läg­ger de sak­er du behöver i oli­ka sit­u­a­tion­er. När du är i sit­u­a­tio­nen tar du fram det kit:et istäl­let för att rota fram alla gre­jer du behöver var och en för sig.

Jag måste hej­da mig

När det gäller principen om att skyn­da långsamt, är det­ta ett område jag själv behöver öva på. De struk­tur­fall­gropar jag då och då trots det­ta ido­ga struk­tur­för­fi­nande ändå ram­lar i, kom­mer sig ofta av att jag avverkat något (ett mail, till exem­pel) så fort att jag mis­sat något moment och vips är jag på bot­ten av ett slukhål.

Gör så här

Om du vill, fun­dera en min­ut eller två på hur du skulle kun­na tilläm­pa någon eller alla av de tre restaurangköksprinciperna.

  • Vad kan du stäl­la fram innan du bör­jar med en viss uppgift?
  • Vad stu­var du bäst undan så fort du använt det? Är det något som allt­för ofta lig­ger framme och dräller?
  • I vil­ka sit­u­a­tion­er har du arbe­tat så snabbt att resul­tatet bliv­it haf­sigt och du har fått gå till­ba­ka och göra om? Kan du i den aktuel­la att göra-uppgiften för näs­ta gång du ska göra det skri­va något som påmin­ner dig att skyn­da långsamt?

Andras struk­tur kan bli vår

Om vi lär oss av andra, till exem­pel av andra som vi inte trodde att vi hade något gemen­samt med, får vi en myck­et smidi­gare arbetsvardag än om all förfin­ing sprang ur bara våra egna idéer. På ett högre plan arbe­tar de fles­ta av oss med väldigt lika sak­er och efter­som vi då behöver lik­nande struk­tur, finns det en skatt av knep och verk­tyg att utvin­na ur andras erfaren­heter. Frå­gar vi andra hur de gör och reflek­ter­ar vi sedan över vad det­ta skulle kun­na över­sät­tas till i vår vardag, finner vi struk­turlös­ningar vi annars helt skulle gå miste om.

Hur gör du?

Har du tag­it intryck av en helt annan bran­sch eller yrkesgrupp när du for­mat din struk­tur i arbetsvarda­gen? Berät­ta för mig!

(På tal om använd­bara principer från andra bran­sch­er än vår egen, har du hört om den här från museivärlden?)

Det finns mer där detta kommer ifrån

En ung manlig kontorsarbetare sitter vid fönstret på ett kontor och läser ett veckobrev på sin laptop. Han tittar saligt uppåt, utåt.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!