Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 maj

Tack, TRR!


Datum: 2022-05-16 13:17
Barbro Otterström i orange blus samtalar med David Stiernholm i brun kavaj och blå slips vid ett ståbord med lila fond i bakgrunden.

Vad ska jag göra när jag halkar till­ba­ka i gam­la hjulspår?”

Det var en av mån­ga frå­gor jag fick från delt­a­gar­na i TRR web­bina­ri­um om att arbe­ta struk­tur­erat häromveckan. 

För, när du gör en ansats att för­bät­tra din struk­tur på job­bet kan det hän­da att du fall­er till­ba­ka till de gam­la vanor­na — de som du valt bort. Du miss­ly­ckas med det du ville förändra.

Tre tips när du halkar tillbaka

Om det hän­der, föres­lår jag att du gör tre saker:

  1. Acceptera att du halka­de till­ba­ka. Det bety­der bara att du är som folk. Ock­så jag fall­er ur struk­turen ibland, efter 18 år som struk­tör. Dra inga slut­satser om dig själv, din intel­li­gens, din kom­pe­tens eller din potential.
  2. Fun­dera på vad det var som gjorde att du halka­de. Finn något som orsakade det. Hit­ta på en sak du kan justera med din struk­tur som skulle hin­dra att orsak­en hän­der näs­ta gång.
  3. Bör­ja igen. Att bör­ja igen är inte att bör­ja om. Ju fler gånger du bör­jar igen, desto bät­tre blir du på att bör­ja igen. Blir du bra på att bör­ja igen, kan du lyckas med näs­tan vad som helst.

Vad är ditt knep?

Vad har du för knep för att kom­ma till­ba­ka när du halkar ur en ny vana? Berät­ta för mig!

Och, tusen tack för inbju­dan och ett fin­fint samar­bete, Bar­bro Otter­ström, Camil­la Klingström och co.

Vill du också arbeta mer strukturerat?

Föreläsningen jag höll för TRR var min mest bokade föreläsning "Skaffa superstruktur - få mer tid över". Jag håller den gärna också för dig och dina kollegor - på plats hos er eller på distans!

Jag vill ha en offert