Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

19 maj

Tack, IFAU!


Datum: 2022-05-19 11:59
Kollage med tre bilder; en kafégatumiljö i Uppsla, en kvinna som kommer ut från en hotellentré och en kvällsvy genom ett fönster över Uppsala Domkyrka.

En sol­stinn majdag höll jag en heldags struk­turkurs för IFAU — Insti­tutet För Arbets­mark­nads- och Utbild­ningspoli­tisk Utvärder­ing i Uppsala.

Kan Pow­er Auto­mate skic­ka påminnelsemejl?

Utöver intres­san­ta och hand­fas­ta diskus­sion­er om varda­gen som efter­trak­tad admin­is­tratör fick jag med mig en idé om att man torde kun­na låta Microsofts Pow­er Auto­mate (PA) förskri­va påmin­nelse­me­jl om ett skick­at mejls uppföljn­ings­da­tum har passer­at. Det vore ju fint om Out­look kunde skri­va ett utkast på ett påmin­nelse­me­jl åt dig när du vän­tat länge nog på att den du först mejlat ska svara.

Tidsin­ställ­da flödeskörningar

Frå­gan är bara hur. Kan trig­gern vara tidsstyrd, kanske? Ja, det går låta ett flöde i PA köras med regel­bun­da inter­vall; en gång var­je timme, till exempel.

Det verkar inte gå att söka fram alla mejl i en mapp som har flag­ga, men om jag hit­tar på ett annat sätt att mark­era att det här mejlet som jag skick­at vill jag föl­ja upp om jag inte fått svar om en vec­ka” — till exem­pel med taggen #fu (för följ upp”) — torde det gå att få till något.

Låt säga att pro­ce­duren är så här:

  1. När jag skickar ett mejl som jag vill föl­ja upp, göm­mer jag tex­ten #fu någon­stans i mejlet.
  2. Jag låter en regel fly­t­ta alla mejl som jag skickar som innehåller tex­ten #fu till map­pen Följ upp”.
  3. En gång var­je timme kol­lar PA om det finns något mejl i Följ upp”-mappen som skick­ats för län­gre tid än en vec­ka sedan.
  4. Om det gör det, skriv­er PA ett svar på mejlet och läg­ger det som ett utkast (för jag vill såk­lart tit­ta på det innan det skickas).

Värt att tes­ta, eller hur?

Har du löst det?

Har du redan gjort en sådan tillämp­n­ing? Berät­ta för mig!

Nåväl, sådana här idéer kan en struk­tör fun­dera på under det att han far omkring i lan­det och föreläser.

Tack för en trevlig dag, IFAU!

En strukturkurs hos er?

Kursen jag höll för IFAU var den heldag om struktur på jobbet som jag såväl håller skräddarsydd för verksamheter som mer generell öppen kurs några gånger om året.

I kursen delar jag med mig av mängder av konkreta tips och tydliga exempel på hur du kan skapa en struktur för ditt arbete som gör tillvaron lättare. 

Jag kommer gärna till ditt jobb också och håller den.

Jag är nyfiken på kursen