Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 sep.

Tack, Chalmers och DRICKS!


Datum: 2022-09-08 12:21
Kollage med tre bilder; till vänster en man i brun kavaj och blå byxor som föreläser framför en bild på en väg genom grönskande landskap. Uppe till höger en föreläsningssal med blurrad publik. Nere till höger en blå skärm med texten "Chalmers Tekniska Högskola"

Igår föreläste jag på DRICKS kon­fer­ens i Helsingborg. 

DRICKS är en samverkansplat­tform för dricks­vat­ten­forskn­ing som dri­vs av Chalmers Tekniska Högsko­la och en rad andra uni­ver­sitet, till­sam­mans med andra aktör­er inom myn­digheter, näringsliv och andra.

Inte fel att spara mejl

Vi pratade struk­tur på job­bet i oli­ka per­spek­tiv och jag fick slå fast att det inte är något fel med att spara mån­ga mejl per se — man behöver bara inte ha dem mitt i synen när man tit­tar efter nya mejl.

Det var väldigt roligt att träf­fa alla dessa dricks­vat­ten­forskare och ‑expert­er, för engage­manget var stort och frå­gor­na intressanta! 

Vik­tigt med backventil

Och, det går inte ett upp­drag utan att jag lär mig något nytt. Vis­ste du för­resten att 15 – 20% av dricks­vat­tnet går till spillo i läck­age av oli­ka slag? Och, förstår du hur fel det kan bli om en rör­läg­gare i ett svagt ögonblick råkar korskop­pla förore­nat vat­ten och dricks­vat­ten i sys­temet? Och, kän­ner du till att det är oer­hört vik­tigt att gräs­mat­te­sprin­klers i park­er har en back­ven­til så att det inte bör­jar rin­na smut­sigt reg­n­vat­ten till­ba­ka i slan­gen och ut i dricks­vat­ten­sys­temet? Och (igen!), är det inte intres­sant att hit­ta på lös­ningar som gör det omöjligt för rör­läg­garen att kop­pla fel? Ska det till exem­pel vara sam­ma rördi­men­sion på dricks­vat­ten och avlopps­vat­ten? Och (puh!), måste vi verk­li­gen väl­ja mel­lan att duscha i dricks­vat­ten eller ore­nat vat­ten? Kan vi inte hit­ta på ett mellanting?

Allt­så, oer­hört fascinerande att tän­ka på. Tack för kunskap!

Vill du också lära mig nytt?

Föreläsningen jag höll var "Skaffa superstruktur". Jag håller den gärna också i er verksamhet!

Bokar du mig får du chans att lära mig något nytt! 😉 Jag skulle nu vilja lära mig mer om gummiindustri, om mikroelektronik och om djurhållning.

(För, jag har nyss lärt mig om glasfasader, igår om dricksvatten och alldeles strax om mobila kranar.)