Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 juni

Tack, Cake!


Datum: 2022-06-07 10:45
Kollage bestående av exteriören till Cakes kontor, David Stiernholm föreläsande och några medarbetare på Cake i en föreläsningssal.

Häromda­gen föreläste jag för Cake — det sven­s­ka inno­v­a­ti­va bolaget vars elek­triska motor­cykel är — tja, — oer­hört läck­er, måste jag säga. Vad jag särskilt tyck­er om med den är att den har ett slags modul­sys­tem som gör att man kan använ­da den till mån­ga oli­ka sak­er och utrusta den fort och lätt med det man behöver när det gäller pack­y­tor, till exempel. 

Har du inte sett den, så kol­la in den, vetja.

Hur­somhelst: jag höll min föreläs­ning Get Super Struc­tured”, för i snab­b­växande utveck­lingsin­ten­si­va bolag är det avgörande att struk­turen hos medar­be­tar­na är god, för att kun­na hål­la ett högt tem­po och för att kun­na göra förän­dringar och omsvängningar med kort varsel och ändå behål­la stabiliteten.

Var­för ha en att göra-lista överhuvudtaget?

En sak vi talade om som jag särskilt fast­nade för var vik­ten av att ha en att göra-lista över­hu­vud­taget och ta fram den direkt på mor­gonen.

För, den som har en att göra-lista att väl­ja uppgifter ifrån på mor­gonen har större chans att väl­ja den rät­ta uppgiften än den som inte har lista utan istäl­let gör det den kom­mer på, det den har i bakhu­vudet eller det som dyk­er upp.

Det tål att tän­ka på.

Tack för möj­ligheten, Cake! Och, tack för inbju­dan, Kristi­na Hagström Ilievs­ka!