Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 juni

Ta bort det förlegade som skymmer


Datum: 2023-06-08 12:30
Ett rostigt bilvrak sticker upp ur marken i en amerikansk spökstad en solig, varm dag.

Då och då gör det oss så gott att ren­sa. En del njuter av det, som jag. För andra är det något som är oer­hört lätt att skju­ta upp till en bät­tre dag. Men, visst är det såväl skönt som under­lät­tande att slip­pa se en mas­sa oväsent­ligheter när vi sök­er det vi är intresser­ade av just nu?

Ett gyt­ter av för­legade sak­er kan döl­ja det vi verk­li­gen har nyt­ta av på ett förö­dande sätt och det är vi och vår effek­tivitet som drabbas.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


Puts väck

Jag tyck­er att det är dags att ren­sa något igen. Den här gån­gen tänker jag på de struk­turhjälpmedel eller ‑verk­tyg som vi tag­it fram någon gång för ett tag sedan, när vi hade ett speci­fikt behov. Då och den när­maste tiden därefter hade vi myck­et nyt­ta av doku­ment­mallen, men sedan dess har sit­u­a­tio­nen förän­drats och det är nu länge sedan vi använde den.

För, genom åren ska­par vi mal­lar, gen­vä­gar, textsnut­tar att åter­an­vän­da, e‑post-sig­na­tur­er av oli­ka slag och lap­par med kost­nadsställekoder. Direkt hjälper de oss på ett under­bart sätt. Efter ett tag juster­ar vi något, för förut­sät­tningar­na ändras. Tiden går och vid något tillfälle ska­par vi en vari­ant och all­tefter­som blir det vari­anten vi använ­der mest. 

Det gam­la finns dock kvar, för det var bra och rel­e­vant förut. Med tiden blir vari­anter­na och alter­na­tiv­en fler och fler och så mån­ga att vi inte med full självk­larhet hit­tar den vi sök­er när vi verk­li­gen behöver den. Det tar inte flera minut­er att hit­ta rätt, men vi bläd­drar och klickar en smu­la mer än vad vi önskar. Vår fram­fart brom­sas och kanske blir vi till och med dis­tra­her­ade av en gam­mal ver­sion vi råkar se så vi kom­mer att tän­ka på hur det var förr och tap­par trå­den om det vi var i färd att göra nu.

Det som inte hjälper, stjälper

Ta där­för en stund den här veck­an och ta bort de hjälpmedel som inte län­gre hjälper dig, för de bara stjälper dig.

Vad kan det vara för något? Jo, för mig är kan det till exem­pel vara:

 • E‑post-sig­natur­vari­anter
 • Doku­ment­mal­lar som nu är inaktuella
 • Kor­ta tex­ter jag inte åter­an­vänt på länge i tex­tex­pan­sionsverk­tyget Tex­tEx­pander
 • Lath­un­dar och check­lis­tor om något jag inte län­gre gör
 • Automa­tis­er­ingss­cript jag inte nyt­t­jat på länge i fil­fly­t­tningsverk­tyget Hazel

Det skulle ock­så kun­na vara:

 • Gen­vä­gar till doku­ment vi inte län­gre behöver hit­ta snabbt
 • Sidor i bläd­der­stäl­let vi alltid bläd­drar för­bi, för det som står där sök­er vi aldrig
 • Nöt­ta pos­ti­t­lap­par med våra oftast använ­da kon­ton. Efter­som klistret torkat, har vi istäl­let nålat upp dem på anslagstavlan.
 • Favorit­er, bok­märken eller gen­vä­gar i webbläsaren
 • Och, naturligtvis annat som var­it rel­e­vant för dig.

Gör så här

Om det här låter lockande, gör så här:

 1. Välj någon slags infor­ma­tion att gall­ra, till exem­pel något av det ovan.
 2. Avsätt en halv­timme, så hin­ner du anti­n­gen helt klart eller kom­mer åtmin­stone igång. Halv­tim­men kan bör­ja så fort du läst klart det här veck­o­brevet eller boka in den i kalen­dern en dag den här veck­an. Planer­ar du in det ännu senare, är risken att du till dess har fått andra idéer om struk­tur­för­bät­tring du kan göra och då rin­ner det här ren­sningsini­tia­tivet ut i sanden.
 3. När tiden är inne, rensa.
 4. Lägg märke till hur det sedan känns. Är du som jag, njuter du av att det gall­rade struk­turhjälpmedlet bliv­it lättare att använda.
 5. Välj ett ställe till att gall­ra eller nöj dig med det du åstadkommit.

Ökat fokus och snab­bare funnet

Tar du då och då bort det som är för­legat i de verk­tyg du ska­p­at för att hjäl­pa dig arbe­ta smidi­gare i varda­gen, hjälper de dig än mer. Du finner snab­bare den mall eller stan­dard­text du sök­er och slip­per bli dis­tra­her­ad av oväsent­ligheter. Du vin­ner i fokus och snabb­het. Kanske hin­ner du mer av det som är vik­tigt, men fram­förallt har du en lättare infor­ma­tions­bör­da att bära och nog känns väl ändå det rätt så skönt?

En extra effekt är att när du gall­rar blir du påmind om vad du har. Åtmin­stone jag har flera gånger upp­täckt att jag har något som är fören­k­lande men som jag den senaste tiden glömt att använda.

Hur är det för dig?

Var blir det lätt för myck­et, för fullt och för mån­ga vari­anter för dig? Berät­ta!

(Och du, när du ren­sar — ren­sa rim­ligt.)

Vill du ha mer?

En 30-årig man med skägg och solglasögon cyklar genom ett sommarlandskap lyssnandes på podcast i hörlurar.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!