Rensa rimligt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

16 feb.

Rensa rimligt


Datum: 2016-02-16 12:23

När du har så myck­et pap­per och pry­lar omkring dig på ditt kon­tor (eller på och vid ditt skrivbord om du sit­ter i öppet land­skap) att du läg­ger mer tid än du vill på att fly­t­ta runt sak­er för att frigöra plats och på att leta efter sådant du vet lig­ger där någon­stans, kom­mer det lätt en impuls att rensa.

Med min­dre gam­malt och inak­tuellt framme, arbe­tar du lättare med det mate­r­i­al som är aktivt. Du får mer plats att bre­da ut dig så du får överblick och du hit­tar lättare det du sök­er, efter­som det inte lika lätt försvin­ner i mängden.

Kanske drar du dig först för att sät­ta igång, för var ska man bör­ja?”, men efter ett tag bestäm­mer du dig för att ta ett rik­tigt kraft­tag. Du får fart och går igenom det som lig­ger här och ren­sar ut bland det som står sta­plat där. Du plac­er­ar ut en del sak­er i tillfäl­li­ga högar, efter­som de ska läm­nas till­ba­ka eller slän­gas och du vill ta allt det på en gång senare.

Just när du fått upp ångan, knackar det på dör­ren. Din chef tit­tar in och säger: Du, kan du kom­ma med ett tag; det har inträf­fat en sak vi behöver lösa direkt.”. Du läm­nar ditt halvren­sade kon­tor, som nu halvvägs genom insat­sen ser stöki­gare ut än innan. Det akut inträf­fade visade sig vara täm­li­gen kom­plicer­at, så när du efter en stund kom­mer till­ba­ka till kon­toret är det så myck­et akut du ska fixa att röjan­det får vän­ta till en annan dag.

Ofull­bor­dat är inget vidare
Halvgenom­förd struk­tur är näs­tan värre än ostruk­tur. Du har en påbör­jad struk­tur som du inte hin­ner fullföl­ja och sam­tidigt kan du inte fritt park­era mate­r­i­al var som helst, för då förstör du den struk­tur du bör­jat på. För mig är det stres­sande att ha en idé och ambi­tion om en struk­turlös­ning som jag inte kan förverk­li­ga just nu. Jag arbe­tar på ett brist­fäl­ligt sätt så länge och hop­pas otåligt att ett tillfälle att fullföl­ja idén ska infinna sig. Under tiden är det än svårare att hit­ta och att veta var jag ska spara undan nyinkom­met så länge”.

Så här är det ock­så för dig­i­ta­la rensningar.

På slak lina
Att sät­ta igång med en ren­sning är att gå ut på lin­dansar­li­nan för ett ögonblick. Vi bal­anser­ar i ett högt tillfäl­ligt till­stånd och rätt som det är kan något ovän­tat hän­da och vi fall­er. Vi tar en risk att vi blir avbrut­na och inte kan fullföl­ja ren­snin­gen, med en frus­trerande oord­ning en tid framöver som följd.

Avgrän­sa där­för din ren­sning så du bara sät­ter igång med så myck­et du kom­mer att hin­na slut­föra innan du blir avbruten näs­ta gång. Då slip­per du leva i ett fysiskt kaos under obestämd tid bara för att du tog ett för stort grepp.

Gör så här

  • Tänk efter hur ofta du blir avbruten i ditt jobb. Det kan vara av kol­le­gor som vill ha din hjälp (och som du vill pri­or­it­era), tele­fo­nen som ringer, aku­ta mail, spon­tana besök eller att du kom­mer på att du mis­sat något och nu måste släp­pa allt för det som du kom­mit på måste bli klart fort. Kan du utan prob­lem göra dig ostörd en kvart; fem minut­er; en timme; en halvdag?

  • Se dig omkring. Vad av det du har omkring dig skulle du hin­na på den upp­skat­tade avbrotts­fria tiden?

  • Om du vill och om andan fall­er på; vilken avgrän­sad yta (hyllplan, låda, hög, del­hög, mapp, disken­het el dyl) vill du gå igenom och ren­sa härnäst?

  • Sätt en tid då du gör röjet. Boka in i kalen­dern som ett möte med dig själv, med påmin­nelse några minut­er före aktiviteten för säk­er­hets skull.

Ren­sa utan att riskera rub­bad struktur
Om du definier­ar en tydligt avgrän­sad mängd mate­r­i­al som du hin­ner ren­sa innan näs­ta för­modade avbrott, kom­mer du både kun­na bli av med över­flödigt mate­r­i­al och bibehål­la en väl­fungerande struk­tur. Genom det­ta tydli­ga bet­ing får du oftare boc­ka av det du gjort (och kän­na dig nöjd med det) än om du vän­tade till de där mel­landa­gar­na i decem­ber för att göra tider­nas megaröj.

Hur gör du?
Hur gör du för att ren­sa bort inak­tuellt mate­r­i­al snabbt, lätt och kon­tin­uerligt? Kom­mentera mer än gär­na nedan. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.