Spela femtonspel med din egentid | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 feb.

Spela femtonspel med din egentid


Datum: 2017-02-27 16:02
Ett gult femtonspel i plast med vita brickor med svarta siffror på

Om du har gott om möten och ont om tid mel­lan möte­na för att göra det du lovar på möte­na att göra till näs­ta möte, är du i gott säll­skap. Mån­ga av mina adepter har lätt att fyl­la dagar­na med möten, men svårt att få tid för eget, ostört arbete.

Möten ten­der­ar få högs­ta pri­or­itet — kanske för att flera andra per­son­er då är beroende av att vi kan just den där tiden, medan vid egen­tid bara en behöver min när­varo, näm­li­gen jag själv.

När ingen vec­ka är den andra lik

Trots det, behöver de fles­ta av oss ett visst antal tim­mar var­je vec­ka då vi inte sit­ter i möte, för att hin­na alla uppgifter som vi har att göra på egen hand.

Men, hur hit­tar vi de tim­mar­na? Visst, jag har tidi­gare skriv­it om att det är vet­tigt att boka in ett visst antal återkom­mande egen­tid­tim­mar var­je vec­ka, för att på så sätt få lagom med luft” i kalen­dern. Om möte­na lig­ger så oregel­bun­det var­je vec­ka att du inte kan förutse när det pas­sar att bloc­ka egen­tid? Då går det ju inte att avsät­ta återkom­mande tid?

Jodå. Du kan spela fem­ton­spel med din egentid.

Gör så här

 1. Tänk efter hur mån­ga mötes­fria tim­mar du behöver var­je vec­ka. Vet du inte? Gis­sa på åtta.

 2. I din kalen­der, pyt­sa ut åtta egen­tid­tim­mar där du helst skulle vil­ja vara mötes­fri om du fick bestäm­ma helt fritt. Bry dig inte om ifall du har andra sak­er bokade de tim­mar­na. Vi kom­mer dit.

 3. Lägg tim­mar­na som lösa tim­mar, även om de lig­ger efter varan­dra. Istäl­let för att till exem­pel boka ett enda block från kl 13 till kl 16, lägg tre entim­mas­block efter varan­dra. Då fly­t­tar du dem lättare sedan.

 4. Om du inte redan har det, ska­pa en kat­e­gori eller färg för dessa egen­tid­tim­mar så du ser dem tydligt när du tit­tar på en veckas vy.

 5. Gör alla tim­mar­na (alla åtta, till exem­pel) återkom­mande automa­tiskt var­je vecka.

 6. Så, nu kan spelet bör­ja. Regler­na är:
  • En egen­tid­timme måste ägnas åt just egen­tid. Du får inte vara dubbel­bokad (så om några egen­tid­tim­mar nu lig­ger på” mötes­bokade tim­mar, behöver egen­ti­den flyttas).
  • Du får fly­t­ta var­je egen­tid­timme till någon ledig luc­ka vilken dag som helst, men det måste vara i sam­ma vec­ka. Du får allt­så inte spara” en egen­tid­timme till en annan vecka.
  • Du får inte ta bort en egentidtimme.
 7. Nu, öpp­na näs­ta vec­ka. Fly­t­ta om egen­tid­tim­mar­na så de alla får plats. Frå­gar kalen­der­pro­gram­met om du bara vill fly­t­ta den här instansen av den återkom­mande tim­men eller hela serien, välj endast den­na” el dyl.

 8. En gång i veck­an, förslagsvis som en del av din veck­ogenomgång, spela det­ta egen­tid­tim­me­fem­ton­spel för den när­maste månadens veckor.

 9. Blir du till­frå­gad om möte en timme då du har egen­tid, gäller sam­ma regler. Men, du får inte ta bort, så finns det ingen annan luc­ka, får du ta mötet en annan vec­ka. (Det finns självk­lart ovan­li­ga, aku­ta undan­tag då inga regler län­gre gäller, men det förstår du också.)

Klar i tid till näs­ta möte

Om du spelar fem­ton­spel med dina egen­tid­tim­mar ser du automa­tiskt till att få den mötes­fria tid du behöver var­je vec­ka. Du hin­ner mer det du lovar och du slip­per återi­gen säga på näs­ta möte att det har var­it så myck­et”. Och, om du roas av sam­ma sak­er som jag, kom­mer du att ha rätt så kul under timomflyttandet.

Hur gör du?

Hur gör du för att få den egen­tid du behöver? Du kanske har ett helt annat knep. Berät­ta gär­na för mig.

(Vis­ste du att det ock­så vara avgörande hur vi benäm­n­er egen­ti­den?)


För­resten, om du vill ha fler tips om struk­tur på job­bet finns det flera sätt att få just det här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.