Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 feb.

Spela femtonspel med din egentid


Datum: 2017-02-27 16:02
Ett gult femtonspel i plast med vita brickor med svarta siffror på

Om du har gott om möten och ont om tid mel­lan möte­na för att göra det du lovar på möte­na att göra till näs­ta möte, är du i gott säll­skap. Mån­ga av mina adepter har lätt att fyl­la dagar­na med möten, men svårt att få tid för eget, ostört arbete.

Möten ten­der­ar få högs­ta pri­or­itet — kanske för att flera andra per­son­er då är beroende av att vi kan just den där tiden, medan vid egen­tid bara en behöver min när­varo, näm­li­gen jag själv.

När ingen vec­ka är den andra lik

Trots det, behöver de fles­ta av oss ett visst antal tim­mar var­je vec­ka då vi inte sit­ter i möte, för att hin­na alla uppgifter som vi har att göra på egen hand.

Men, hur hit­tar vi de tim­mar­na? Visst, jag har tidi­gare skriv­it om att det är vet­tigt att boka in ett visst antal återkom­mande egen­tid­tim­mar var­je vec­ka, för att på så sätt få lagom med luft” i kalen­dern. Om möte­na lig­ger så oregel­bun­det var­je vec­ka att du inte kan förutse när det pas­sar att bloc­ka egen­tid? Då går det ju inte att avsät­ta återkom­mande tid?

Jodå. Du kan spela fem­ton­spel med din egentid.

Gör så här

 1. Tänk efter hur mån­ga mötes­fria tim­mar du behöver var­je vec­ka. Vet du inte? Gis­sa på åtta.

 2. I din kalen­der, pyt­sa ut åtta egen­tid­tim­mar där du helst skulle vil­ja vara mötes­fri om du fick bestäm­ma helt fritt. Bry dig inte om ifall du har andra sak­er bokade de tim­mar­na. Vi kom­mer dit.

 3. Lägg tim­mar­na som lösa tim­mar, även om de lig­ger efter varan­dra. Istäl­let för att till exem­pel boka ett enda block från kl 13 till kl 16, lägg tre entim­mas­block efter varan­dra. Då fly­t­tar du dem lättare sedan.

 4. Om du inte redan har det, ska­pa en kat­e­gori eller färg för dessa egen­tid­tim­mar så du ser dem tydligt när du tit­tar på en veckas vy.

 5. Gör alla tim­mar­na (alla åtta, till exem­pel) återkom­mande automa­tiskt var­je vecka.

 6. Så, nu kan spelet bör­ja. Regler­na är:
  • En egen­tid­timme måste ägnas åt just egen­tid. Du får inte vara dubbel­bokad (så om några egen­tid­tim­mar nu lig­ger på” mötes­bokade tim­mar, behöver egen­ti­den flyttas).
  • Du får fly­t­ta var­je egen­tid­timme till någon ledig luc­ka vilken dag som helst, men det måste vara i sam­ma vec­ka. Du får allt­så inte spara” en egen­tid­timme till en annan vecka.
  • Du får inte ta bort en egentidtimme.
 7. Nu, öpp­na näs­ta vec­ka. Fly­t­ta om egen­tid­tim­mar­na så de alla får plats. Frå­gar kalen­der­pro­gram­met om du bara vill fly­t­ta den här instansen av den återkom­mande tim­men eller hela serien, välj endast den­na” el dyl.

 8. En gång i veck­an, förslagsvis som en del av din veck­ogenomgång, spela det­ta egen­tid­tim­me­fem­ton­spel för den när­maste månadens veckor.

 9. Blir du till­frå­gad om möte en timme då du har egen­tid, gäller sam­ma regler. Men, du får inte ta bort, så finns det ingen annan luc­ka, får du ta mötet en annan vec­ka. (Det finns självk­lart ovan­li­ga, aku­ta undan­tag då inga regler län­gre gäller, men det förstår du också.)

Klar i tid till näs­ta möte

Om du spelar fem­ton­spel med dina egen­tid­tim­mar ser du automa­tiskt till att få den mötes­fria tid du behöver var­je vec­ka. Du hin­ner mer det du lovar och du slip­per återi­gen säga på näs­ta möte att det har var­it så myck­et”. Och, om du roas av sam­ma sak­er som jag, kom­mer du att ha rätt så kul under timomflyttandet.

Hur gör du?

Hur gör du för att få den egen­tid du behöver? Du kanske har ett helt annat knep. Berät­ta gär­na för mig.

(Vis­ste du att det ock­så vara avgörande hur vi benäm­n­er egen­ti­den?)


För­resten, om du vill ha fler tips om struk­tur på job­bet finns det flera sätt att få just det här.