Så benämner du egentiden så att den respekteras | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

06 mars

Så benämner du egentiden så att den respekteras


Datum: 2017-03-06 08:54

En del av oss har väldigt mån­ga möten om veck­o­r­na — så mån­ga möten att vi har svårt att hin­na med alla andra uppgifter vi har att göra utöver möte­na. Ett beprö­vat knep för att få tid till annat än möten är att boka mötes­fri tid i kalen­dern, så att vi mel­lan de tim­mar­na gör oss otill­gäng­li­ga för ytterli­gare möten. Då får vi utrymme ock­så att göra andra sak­er — åtmin­stone i teorin.

Lätt inbokat — lätt bortbokat
Den mötes­fria tiden är näm­li­gen lika lätt att ta bort som att läg­ga till och mån­ga möter jag som skulle ha nyt­ta av att mer än hit­tills respek­tera den mötes­fria tiden de själ­va lagt in. För, nog är det lätt att tän­ka visst kan vi träf­fas då, jag har ju ändå bara egen­tid” och vips, är den värde­ful­la mötes­fria tim­men puts väck.

Vad lika vik­tigt som att
På senare tid har jag dock från fler håll än två fått vit­tnes­mål om att vi med ett enkelt trick kan göra det lättare för oss att behål­la den inbokade fria tiden i konkur­rensen med alla möten. Inte har jag hit­tat några veten­skapli­ga belägg för var­för eller att det här funger­ar, men efter­som flera jag träf­fat berät­tat att det gör susen för dem, delar jag med mig av det hela här och nu. Ta det för vad det är.

Det tycks näm­li­gen göra skill­nad vad vi skriv­er i kalen­der­boknin­gen vi läg­ger in för att hål­la undan för möten. En delt­a­gare på en av mina kurs­er nyli­gen sade:
Förut skrev jag egen­tid’ i kalen­dern, men de tim­mar­na rök så fort något möte dök upp. Sedan bör­jade jag skri­va verk­samhet­s­planer­ing’ istäl­let och nu respek­ter­ar jag tiden myck­et mer.”

Jag kan verk­li­gen förstå det. Så länge vi har kalen­drar som kol­le­gor har insyn i, ska vi dels stå upp för” det vi bokat in dels gen­te­mot oss själ­va, dels kol­le­gor­na. Om vi egentli­gen upplever att egen­tid” som begrepp andas väl myck­et doftljus och livsstils­ma­gasin, väger verk­samhet­s­planer­ing” tyn­gre. Benämn­ing har betydelse.

Gör så här
Om du kän­ner igen dig i att du har lätt för att ta bort den inbokade mötes­fria tiden, gör så här:

  1. Hit­ta på en annan benämn­ing än den du använt hit­tills. Någon använ­der allt­så verk­samhet­s­planer­ing”, någon skriv­er USA” (för Utan Särskild Anled­ning), någon ser till att få med begrepp som exec­u­tive” och cor­po­rate”, någon skriv­er Hjäl­pa Gun­nar.” (utan att ha någon Gun­nar att hjäl­pa), någon skriv­er Ostörd tid.” och inspir­erar kol­le­gor­na att ock­så de boka in mötes­fri tid så att de får sak­er gjort med bät­tre framförhållning.

  2. Lägg nu in några tim­mar de när­maste veck­o­r­na som du benäm­n­er på det nya sättet.

  3. Ska­pa en att göra-uppgift med för­fal­lo­da­tum om ett par, tre veck­or som innebär att du tit­tar till­ba­ka på de senaste veck­o­r­na en min­ut och fun­der­ar på hur den nya benämnin­gen funger­at. Justera om så behövs.

Mer utrymme till för­sakade uppgifter
Om den ändrade benämnin­gen gör skill­nad för dig när det gäller att respek­tera din inbokade mötes­fria tid, har du med ett enkelt trick fått mer tid till att få undan sådant som inte hand­lar om att träf­fa andra. Du får gjort dessa troli­gen vik­ti­ga sak­er med bät­tre fram­förhåll­ning, vilket dels ger högre kvalitet , dels skänker en så myck­et behagli­gare arbetsvardag.

Vad skriv­er du?
Vad skriv­er du i dessa egen­tids-kalen­der­bokningar så att du (och andra) respek­ter­ar den inbokade tiden? Alla goda idéer är välkom­na i kommentarsfältet. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.