Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 feb.

Det är inte lugnt bara för att ”det är lugnt”


Datum: 2017-02-27 16:01

Det hän­der att någon, en kol­le­ga till exem­pel, ber oss göra något och vi svarar Javisst, det kan jag göra! När behöver du det?”. Kol­le­gan säger Äsch, det är inte så bråt­tom. Det är lugnt.”. Det var skönt att höra. Då kan vi pri­or­it­era andra uppgifter först.

Men, där gick vi bet.

För, någon dag senare kom­mer kol­le­gan för­bi igen och frå­gar Du, har du hun­nit fixa det där? Jag skulle behö­va det nu.” och nu är ett ovan­ligt dåligt tillfälle för oss att göra den där sak­en utan att begå våld på vår egen planer­ing, för nu har vi andra uppgifter som för oss har myck­et högre prioritet.

Oty­d­lighetens olycka
Återi­gen har vi fått erfara det bedräg­li­ga i det dif­fusa. Lugnt” för mig kan bety­da något annat för dig. För mig är det kanske i näs­ta vec­ka och för dig inte under dagen, men helst imor­gon bitti.

Vi är ofta smärt­samt med­vet­na om att upplevelsen av vad som är bråt­tom” är högst god­ty­ck­lig från per­son till per­son, men åtmin­stone jag hade inte reflek­ter­at över att ock­så i lugnt” göm­mer sig en struk­tur­fäl­la, innan min adept Malin berät­tade om en episod som belyste just det här problemet.

För, att vi mis­supp­fat­tar hur snabbt något ska vara klart fäller krokben för vår struk­tur i det att vi ställs inför en pri­or­i­ter­ingssi­t­u­a­tion där det för en del av oss är lätt att pri­or­it­era kol­le­gans bråd­skande uppgift först. Vår planer­ing sprick­er och vi får tryc­ka in några tim­mars över­tid i alla fall — fastän vi tyck­te att vi var ute i god tid.

Gör så här
Från och med idag, om inte förr, nöj dig inte med ett det är lugnt” när du får en uppgift delegerad till dig. Ställ en kon­troll­frå­ga för att göra förvänt­ningar­na tydli­ga. Svara till exem­pel Vad bra; går det bra med tis­dag eftermiddag?”.

Har du lätt för att över­lev­er­era, lägg på 50% av kalen­der­tid­såt­gån­gen du först upp­skat­tade eller, om du är djärv, tes­ta att dub­bla. I värs­ta fall pru­tar” kol­le­gan och ni kom­mer överens om en något snab­bare lever­ans trots allt.

Bät­tre fram­förhåll­ning lättare
Vad lever­ansti­den än blir, är ni bägge då mer säkra på vad ni kom­mit överens om. Det som först var lugnt” är nu ons­dag kl 10”. Du har lättare att plan­era ditt arbete och min­skar risken för att stres­sat bli sen i onö­dan och för kol­le­gan ökar chansen att det den delegerat blir klart i tid.

Hur gör du?
Hur gör du för att kom­ma fram till en tydlig och rim­lig dead­line för de uppgifter du får delegerat till dig? Har du någon särskild metod som gör överen­skom­melsen glasklar mel­lan dig och mot­parten? Berät­ta gär­na i en kom­men­tar och dela med dig av dina erfarenheter.