Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 aug.

"Sluta snooza, skapa superstruktur!" - mingel och boksignering i Stockholm


Datum: 2012-08-24 11:24

Varmt välkom­men på min­gel och bok­signer­ing den 19 sep­tem­ber i Stock­holm. Psykolo­gen Alexan­der Rozen­tal och jag tar oss an arbet­slivets störs­ta plå­gor och berät­tar hur du kan bli bät­tre på att ska­pa struk­tur och min­s­ka upp­skju­tande i varda­gen. Du kom­mer att få hand­fas­ta tips på hur du kan beseg­ra din mail­box, hit­ta ruti­n­er som funger­ar, samt job­ba min­dre men mer fokuserat.

Kvällen kom­mer att innehål­la kor­ta och mat­nyt­ti­ga pre­sen­ta­tion­er av mig och Alexan­der, ett rik­tigt case som vis­ar hur du kan omsät­ta våra tips i verk­ligheten, och ett trevligt min­gel med oss föreläsare och inbjud­na gäster. 

Jag kom­mer även att sign­era min nyutkom­na bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! som även finns att köpa på plats. Se mig tala om boken i SVTs Gomor­ron Sverige här.

Om föreläsar­na

David Stiern­holm är Sveriges ende struk­tör. Han hjälper män­niskor och före­tag att bli mer effek­ti­va genom att ska­pa bät­tre ord­ning och struktur.

Alexan­der Rozen­tal är psykolog på Psykologi­fab­riken och expert på uppskjutandebeteende.

Plats och tid

Psykologi­fab­riken, Birg­er Jarls­gatan 18A, 5 tr (porten mel­lan Lager­haus och Espres­so House), Stockholm
Ons­da­gen den 19 sep­tem­ber klock­an 18.00 — 20.00.

Upp­da­ter­ing: Nu är even­tet full­satt. Vill du sät­ta upp dig på kölis­tan, maila oss.