Något är mer än inget | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

29 aug.

Något är mer än inget


Datum: 2012-08-29 12:00

Det finns stun­der då det verk­li­gen tar emot att göra det du vet att du skulle vil­ja ha gjort snart.Du har en jät­te­hög i inko­r­gen som du bor­de beta av, men den känns helt oövervin­nerlig. Du har den där omständi­ga, gräs­ligt tråki­ga uppgiften fram­för dig, som tar en rejäl stund att göra och som ska vara klar innan veck­an är slut.Du har skju­tit upp det ett tag och du läg­ger märke till att det­ta upp­skju­tande inte skänker dig så myck­et gläd­je när allt kom­mer omkring — uppgiften och högen finns ändå kvar.Kanske är det så, att det per­fek­ta tillfäl­let för att bli av med högen i ett nafs inte kom­mer att infinna sig med automatik.

Visst, du förstår att du behöver hug­ga tag i det, men ändå drar du dig så du näs­tan kryper ur skinnet.

En bejakande metod

I andra sam­man­hang skulle jag propagera för att avsät­ta så myck­et tid som behövs, stän­ga om dig och bara få det gjort.

Men, ibland upplever jag att ock­så det är svårt att få till, om jag egentli­gen inte vill. Låt oss istäl­let beja­ka att vi kän­ner det där mot­stån­det och ta till en strate­gi som pas­sar oss bät­tre just därför. Tillåt dig att dut­ta, det vill säga gör myck­et litet åt gången.Även om du inte hin­ner beta av hela högen på en gång, stick emel­lan och proces­sa ett enda pap­per ur högen som lig­ger där i inko­r­gen och dis­tra­her­ar dig, under det att du egentli­gen håller på med något annat. Då är det som att du gör två sak­er sam­tidigt, fast de egentli­gen sker sekventiellt. Har du flera sak­er du drar dig för, gör litet grand på en, hop­pa vidare till näs­ta och läs igenom något mail avseende den, innan du går på någon ynka del av näs­ta uppgift. Även om du inte får hela uppgiften gjord nu, gör du åtmin­stone något på den.Det vik­ti­ga är att du gör något i rätt rik­t­ning; vad det är rent konkret och hur länge du vän­tat med att göra det spelar ingen roll. Allt är ett steg framåt som inte innebär att du skjuter upp uppgiften ytterligare.

Gör så här

  1. Om du till exem­pel vill bli av med den sto­ra högen i inko­r­gen, gör något rik­tigt litet av vad som behöver göras.
  2. När du gjort det, tillåt dig att fort­sät­ta job­ba med något annat, något som känns odrama­tiskt och enkelt att göra.
  3. Ge dig en imag­inär klapp på axeln för att du gjort något konkret istäl­let för att skju­ta upp arbetet återigen.
  4. Efter en stund, gör en liten sak till.
  5. Efter ytterli­gare en stund, något mer på sam­ma uppgift.
  6. Eller, läm­na det hela därhän för idag och fort­sätt dut­ta imorgon.
  7. Tids nog blir du klar. Kanske hin­ner du inte dut­ta dig igenom hela uppgiften innan dead­line, men när du job­bar kon­cen­tr­erat och inten­sivt de sista tim­mar­na för att bli klar med allt, har du i alla fall min­dre att slut­föra än om du hade skju­tit upp hela uppgiften tills nu.

Låt piskan ligga

Var­je del av den arbetssam­ma uppgiften du dut­tar klart gör åter­sto­den av uppgiften min­dre. Du kom­mer att behö­va göra ett min­dre jobb strax före dead­line än annars. Det kan till och med hän­da att du näs­tan utan att mär­ka det, blir av med hela högen.

Du slapp kraftansträngnin­gen och behövde inte piska dig till att få det gjort. Skönt det.Man kan tyc­ka att det­ta är ett sätt att göra sig split­trad, men för egen del trivs jag ibland med att split­tra min uppmärksamhet.

Om jag har kom­mit efter, är det skönt att göra väldigt kor­ta uppgifter i mån­ga oli­ka pro­jekt eller upp­drag efter varan­dra efter­som det då känns som att jag kom­mer framåt på mån­ga håll samtidigt.

Hur gör du?

Hur gör du för att få till synes oöver­stigli­ga uppgifter gjor­da på lät­taste sätt? Skriv en kom­men­tar nedan och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.