Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

30 nov.

Så vet du om ditt mål är specifikt nog


Datum: 2023-11-30 09:00
En person står på en gräsmark och tittar på flera stegar som reser sig mot en molnig himmel över en svag stadssilhuett.

För att kun­na pri­or­it­era annat än efter hur bråt­tom en uppgift är, behöver vi mål. Då kan vi näm­li­gen ock­så avgöra hur vik­tig den är. Men, för att ha nyt­ta av våra mål när vi ska pri­or­it­era ska de upp­fyl­la vis­sa kri­terier. Kanske har du hört någon (eller mig) säga att mål ska vara SMART:a — det vill säga att de ska vara Speci­fi­ka, Mät­bara, Attrak­ti­va (eller Accepter­ade), Real­is­tiska och Tidssatta.

Det är ett begrepp som är väldigt välan­vänt och det är gott så, för visst är det prak­tiskt med några rättes­nören när vi ska sät­ta mål. Men, frå­gan är hur myck­et nyt­ta vi har av knepet om vi inte gräver dju­pare i vad dessa egen­skap­sord egentli­gen bety­der? I mitt tycke är näm­li­gen ordet speci­fikt” para­dox­alt nog syn­nerli­gen oty­dligt i sig.

Hur då speci­fikt”?

Under skri­van­det av min bok Målmed­veten”, som bara hand­lar om att pri­or­it­era, letade jag bland vad som redan skriv­its om mål­sät­tning efter en tydli­gare förk­lar­ing av vad som egentli­gen menas med speci­fikt”. Någon skriv­er att det bety­der att målet ska vara konkret” och någon annan att det ska vara tydligt”. För mig är det dock mer syn­onymer är förk­laringar till ordet, så inte var det så myck­et hjälp.

Antalet antagna att-göra-uppgifter avgör

Någon tar ett steg i rätt rik­t­ning genom att säga att det ska vara otvety­digt vad vi menar” när vi for­muler­ar målet, men det var när jag läste pro­fes­sorn i psykolo­gi vid UCLADavis Robert Emmons ord som jag fann en def­i­n­i­tion vi fak­tiskt har nyt­ta av ock­så praktiskt.

Han menar att ospeci­fi­ka mål är oty­dli­ga i vad vi kan göra för att nå dem; det vill säga, vi har svårare att kom­ma på vil­ka uppgifter vi har att göra som bidrar till målen. Speci­fi­ka mål är däre­mot tydli­gare i vad vi kan göra för att nå dem.

Ju fler uppgifter vi kan kom­ma på som bidrar till ett mål, desto mer speci­fikt är det allt­så — för oss (för nog har vi säk­ert oli­ka lätt för att kom­ma på uppgifter för ett visst mål, men efter­som målet är vårt och till för oss, må det väl vara hänt?).

Gör så här

Vill du kon­trollera om de mål du satt är speci­fi­ka nog, gör där­för så här:

  1. Ta fram dina mål eller skriv ner dem så att du har dem fram­för dig.

  2. För vart och ett av målen, ta några minut­er och skriv så mån­ga att göra-uppgifter du kan kom­ma på som skulle bidra till att du når målet. Om du efter en stund inte kom­mer på fler, gå vidare till näs­ta mål.

  3. Hur gick det?
    • Om det var lätt att kom­ma på uppgifter som bidrar är målet troli­gen speci­fikt nog för dig, för när du pri­or­it­er­ar är utmanin­gen att avgöra vil­ka uppgifter som bidrar till målet och som därmed är vik­ti­ga — oavsett hur bråd­skande de är.
    • Om det var svårt att kom­ma på uppgifter som bidrar skulle du ha nyt­ta av att for­mulera målet än mer speci­fikt, för annars kom­mer det att vara svårare för dig att avgöra vad av allt det du har att göra som är vik­tigt — i rela­tion till målen.

Inte bara efter brådska

Om du ser till att dina mål är speci­fi­ka nog genom den här enkla kon­trol­lövnin­gen, kom­mer du att ha avsevärt mer nyt­ta av dem när du ska pri­or­it­era i den inten­si­va varda­gen. Du kom­mer att ha lättare att avgöra vad av allt det du har på din lista (och det som just nu kom­mer in via mail och genom dör­röpp­nin­gen) som är vik­tigt. Istäl­let för att bara pri­or­it­era efter bråd­s­ka, kom­mer du att kun­na säga nej” och ja” med gott samvete, så att du får mer tid till det som är viktigt.

Hur gör du?

Har du något annat sätt att se till att dina mål är speci­fi­ka nog? Berät­ta!

Lär dig prioritera mer medvetet

En bok i sanden på en strand

I min bok "Målmedveten - prioritera rätt och säg nej med gott samvete" får du lära dig hur du gör för att i varje läge under dagen veta vad som är rätt sak att göra härnäst. Jag visar dig hur du skiljer på bråttom och viktigt, i praktiken. 

Genom boken och det du implementerar i din vardag får du mer kontroll över din arbetssituation. Du äger din tid istället för att du styrs av allt som dyker upp.

Jag vill beställa ett ex