Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 okt.

Nu blir det mer möjligt än tidigare att få personlig hjälp med din struktur


Datum: 2020-10-13 10:03

Du ser en föreläs­ning, du får idéer du vill sät­ta igång med, det rin­ner ut i sanden. Känns det igen? Om så, låt oss råda bot på det nu.

Det är med stor gläd­je jag nu kan berät­ta att jag inled­er ett samar­bete med Daniel Karls­son från UNIK Part­ner, som innebär att du från och med nu kan få hjälp med att genom­föra de struk­turidéer du tar med dig från en föreläs­ning eller kurs med mig, i myck­et större utsträck­n­ing än vad jag hit­tills haft utrymme att hjäl­pa till med.

Du kan nu boka Daniel för att under län­gre tid få hand­fast, per­son­lig hjälp med att sät­ta upp din egen struk­tur, så att din vardag på job­bet blir så struk­tur­erad som du önskar den för att få den skö­na känsla av att ha kon­troll över din arbetssi­t­u­a­tion en god struk­tur för med sig.

Läs vidare för all info du kan öns­ka dig om detta.

Foto: Fenom­e­nala Kate Gabor!