Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 okt.

Datum och platser för höstens öppna strukturkurser


Datum: 2020-10-13 11:09

I höst finns det flera möj­ligheter för dig att gå struk­turkurs för mig — även om inte din organ­i­sa­tion bjud­er in mig till just er. Jag håller näm­li­gen öpp­na struk­turkurs­er vid flera tillfällen, i regi av Con­fex och av Kunskapsgruppen.

Vid alla kurstillfällen tas såk­lart hän­syn till Covid-19-sit­u­a­tio­nen just nu och erforderli­ga anpass­ningar görs för att und­vi­ka smittsprid­ning. Så här skriv­er Kun­skaps­grup­pen om det och så här skriv­er Con­fex.

I skri­vande stund, då smittsprid­nin­gen ökar på flera håll i lan­det, är det något oklart om kurs­er­na kom­mer att hål­las på plats eller helt via Zoom, men det kom­mer att visa sig inom kort. 

Här är alla höstens datum (all info och anmälan finner du via länk på respek­tive datum):

Kurs­er arranger­ade av Confex

Kurs­er arranger­ade av Kunskapsgruppen

  • 2020-11-10 i Göte­borg och via Zoom
  • 2020-11-18 i Stockholm
  • 2020-11-24 i Malmö

Varmt välkom­men!