Strukturhjälp av Daniel Karlsson | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturhjälp av Daniel Karlsson

Låt säga att du nyss hemkom­men från en struk­tur-föreläs­ning är pep­pad att sät­ta fart på vägen mot en mer struk­tur­erad vardag och ett stärkt inre lugn. Men, hur var det nu igen man skulle göra? Vad var det David sade att man skulle bör­ja med? 

Åh! Här är visst några bråd­skande uppgifter som vän­tar som jag måste ta först!”

Kän­ner du igen dig i sit­u­a­tio­nen? När man väl är till­ba­ka efter att ha fått inspi­ra­tion och nya struk­turidéer gör sig varda­gens uppgifter påmin­da och tröskeln att få igång en bra struk­tur känns plöt­sligt allt­för hög.

Du får hjälp att kom­ma igång

Nu kan du få mer hjälp än tidi­gare av mig just I den här typen av sit­u­a­tion­er. Jag har nyss star­tat ett samar­bete med Daniel Karls­son, som har mångårig erfaren­het av att stöt­ta andra att etablera goda struk­tur­vanor – utöver att ha ska­p­at en allde­les utmärkt struk­tur för sitt eget arbete. Han har gedigna kun­skaper i området och är sli­pad på de senaste verktygen. 

Du kan nu boka Daniel för att få hand­fast, per­son­lig hjälp med att sät­ta upp din egen struk­tur och imple­mentera de struk­turidéer du fått med dig från en kurs eller föreläs­ning med mig. Fokus lig­ger på dig per­son­li­gen och din speci­fi­ka arbetssituation.

Daniel säger: 

David ger oss verk­ty­gen, jag hjälper dig att väl­ja rätt och går igenom hur du använ­der dessa på bäs­ta sätt i din vardag. Som din per­son­lige struk­turtränare ser jag till att du gör rätt och får full effekt redan från början.”


Så här går det till

När du tar hjälp av Daniel träf­fas ni — på plats hos dig eller på dis­tans i det mötesverk­tyg du före­drar — i en serie struk­turs­es­sion­er med en veckas mel­lan­rum mel­lan var­je.

En van­lig utformn­ing är:

  • Ses­sion 1: Den förs­ta ses­sio­nen talar ni om hur du arbe­tar idag, vad du skulle vil­ja funger­ade bät­tre och vil­ka struk­turidéer du tag­it med dig från föreläs­nin­gen. Daniel gör en bedömn­ing av vil­ka struk­tur­vanor som baser­at på det skulle ge störst effekt.
  • Ses­sion 2 – 5: De efter­föl­jande ses­sion­er­na arbe­tar ni med att etablera de nya struk­tur­vanor­na, du får hjälp att stäl­la in appar­na så att de blir smidi­ga för dig att arbe­ta med och Daniel stöt­tar dig i att få ord­ning och sys­tem­atik i ditt arbetssätt. Mel­lan var­je ses­sion får du uppgifter att öva på till näs­ta gång.

Du väl­jer själv hur mån­ga ses­sion­er du bokar. Vi rek­om­mender­ar att de är åtmin­stone tre till antalet. 

Ses­sion­er­na är van­li­gen 1 timme lån­ga, men du kan ock­så väl­ja att kor­ta dem till en halv­timme vardera.

Pris

Priset för struk­turs­es­sion­er­na är 2 500 kr ex moms/​h. Eventuell resa tillkom­mer (Daniel utgår från Uppsala.)

Så här bokar du

Vill du ha Daniels hjälp med att kom­ma igång med struk­turen? Hör av dig nu, så hit­tar vi en tid för förs­ta sessionen.

Jag vill ha hjälp att kom­ma igång med strukturen.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.