Sidhuvud

Strukturhjälp av Daniel Karlsson

Låt säga att du nyss hemkom­men från en struk­tur-föreläs­ning är pep­pad att sät­ta fart på vägen mot en mer struk­tur­erad vardag och ett stärkt inre lugn. Men, hur var det nu igen man skulle göra? Vad var det David sade att man skulle bör­ja med? 

Åh! Här är visst några bråd­skande uppgifter som vän­tar som jag måste ta först!”

Kän­ner du igen dig i sit­u­a­tio­nen? När man väl är till­ba­ka efter att ha fått inspi­ra­tion och nya struk­turidéer gör sig varda­gens uppgifter påmin­da och tröskeln att få igång en bra struk­tur känns plöt­sligt allt­för hög.

Du får hjälp att kom­ma igång

Nu kan du få mer hjälp än tidi­gare av mig just I den här typen av sit­u­a­tion­er. Jag har nyss star­tat ett samar­bete med Daniel Karls­son, som har mångårig erfaren­het av att stöt­ta andra att etablera goda struk­tur­vanor – utöver att ha ska­p­at en allde­les utmärkt struk­tur för sitt eget arbete. Han har gedigna kun­skaper i området och är sli­pad på de senaste verktygen. 

Du kan nu boka Daniel för att få hand­fast, per­son­lig hjälp med att sät­ta upp din egen struk­tur och imple­mentera de struk­turidéer du fått med dig från en kurs eller föreläs­ning med mig. Fokus lig­ger på dig per­son­li­gen och din speci­fi­ka arbetssituation.

Daniel säger: 

David ger oss verk­ty­gen, jag hjälper dig att väl­ja rätt och går igenom hur du använ­der dessa på bäs­ta sätt i din vardag. Som din per­son­lige struk­turtränare ser jag till att du gör rätt och får full effekt redan från början.”


Så här går det till

När du tar hjälp av Daniel träf­fas ni — på plats hos dig eller på dis­tans i det mötesverk­tyg du före­drar — i en serie struk­turs­es­sion­er med en veckas mel­lan­rum mel­lan var­je.

En van­lig utformn­ing är:

  • Ses­sion 1: Den förs­ta ses­sio­nen talar ni om hur du arbe­tar idag, vad du skulle vil­ja funger­ade bät­tre och vil­ka struk­turidéer du tag­it med dig från föreläs­nin­gen. Daniel gör en bedömn­ing av vil­ka struk­tur­vanor som baser­at på det skulle ge störst effekt.
  • Ses­sion 2 – 5: De efter­föl­jande ses­sion­er­na arbe­tar ni med att etablera de nya struk­tur­vanor­na, du får hjälp att stäl­la in appar­na så att de blir smidi­ga för dig att arbe­ta med och Daniel stöt­tar dig i att få ord­ning och sys­tem­atik i ditt arbetssätt. Mel­lan var­je ses­sion får du uppgifter att öva på till näs­ta gång.

Du väl­jer själv hur mån­ga ses­sion­er du bokar. Vi rek­om­mender­ar att de är åtmin­stone tre till antalet. 

Ses­sion­er­na är van­li­gen 1 timme lån­ga, men du kan ock­så väl­ja att kor­ta dem till en halv­timme vardera.

Pris

Priset för struk­turs­es­sion­er­na är 2 500 kr ex moms/​h. Eventuell resa tillkom­mer (Daniel utgår från Uppsala.)

Så här bokar du

Vill du ha Daniels hjälp med att kom­ma igång med struk­turen? Hör av dig nu, så hit­tar vi en tid för förs­ta sessionen.

Jag vill ha hjälp att kom­ma igång med strukturen.