Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 mars

Lämna telefonen i ett annat rum om du vill tänka bättre


Datum: 2024-03-12 15:53
En smartphone är säkrad med en kedja och hänglås.

Ser vi vår smart­tele­fon lig­ga på skrivbor­det när vi sit­ter vid datorn och arbe­tar, sänks vår kog­ni­ti­va kapacitet (såsom minne och prob­lem­lös­ning) för stun­den — även om vi inte använ­der tele­fo­nen, den inte ringer, den inte sur­rar och det inte kom­mer några push-notis­er. Det vis­ar en studie från Uni­ver­si­ty of Texas i Austin.


För dig som lyssnar hellre än läs­er, finns det här blog­gin­lägget ock­så som ett avs­nitt av struk­tur­pod­den Klart!:


På bor­det, i fick­an, ur rummet

Forskar­na Ward, Duke, Gneezy och Bos lät 548 test­per­son­er lösa två krä­vande prob­lem­lös­ning­suppgifter sam­tidigt som de anti­n­gen hade tele­fo­nen lig­gande avstängd på bor­det eller lig­gande i väskan/​fickan eller lig­gande i ett annat rum. Den sto­ra mer­parten av test­per­son­er­na trodde inte att det skulle spela någon som helst roll var tele­fo­nen låg någon­stans för hur de skulle lyckas med problemlösningen.

En bra bit bort är bäst

Ändå var det en sig­nifikant skill­nad. De som hade tele­fo­nen avstängd i ett annat rum lyck­ades bäst och de som hade den lig­gande på bor­det sämst. Det­ta gällde särskilt för per­son­er för vil­ka tele­fo­nen bety­der myck­et och som har svårt att vara ifrån” den i vardagen.

Det tycks allt­så som att vi gör bäst i att hål­la ett rejält avstånd till tele­fo­nen när vi vill fokusera på kom­plicer­ade uppgifter och vi vill nyt­t­ja vår kog­ni­ti­va kapacitet som mest. (Låt det ock­så vara sagt att vi inte ska göra det­ta hela tiden, för tele­fo­nen är såk­lart ett verk­tyg vi använ­der för att få en hel del sak­er gjor­da. Vi ringer och tar emot sam­tal från någon som är vik­tig för oss — i arbetet eller pri­vat. Men, de fles­ta av oss har vik­ti­ga uppgifter där vi inte alls behöver telefonen.)

Gör så här

Jag har tes­tat att ta fas­ta på dessa rön och för mig gjorde det avsevärd skill­nad. Vill du ock­så pro­va, gör så här:

  1. Nu direkt, tänk ut var du läg­ger tele­fo­nen när du vill kon­cen­tr­era dig på annat — helst i ett annat rum. För egen del har jag bara ett enda rum på mitt kon­tor, så jag läg­ger tele­fo­nen i fick­an på mitt ytter­plagg som hänger vid dör­ren i andra änden av rum­met, vilket är så långt bort som det går.
  2. Ta en titt i din kalen­der för dagen. Har du någon lämplig stund då du kan tes­ta det­ta? Kanske behöver du idag få gjort något som kräver din ful­la kapacitet en timme eller två?
  3. Boka då in en tele­fon­fri stund och sätt en påmin­nelse om att du ska bära ut tele­fo­nen till stäl­let du valt.
  4. Klart!

Ur syn, ur sinn

Om du läg­ger tele­fo­nen i ett annat rum en stund, kom­mer du då att kun­na tän­ka och prob­lem­lösa bät­tre än om den lig­ger bred­vid dig på bor­det, att döma av näm­n­da studie. Är det inte ett gan­s­ka lätt sätt att få bät­tre kon­cen­tra­tion och svåra sak­er lättare gjorda?

Hur gick det?

När du tes­tade det­ta, hur var det för dig? Upplevde du någon skill­nad? Berät­ta gär­na i ett mejl till mig.

(Har du lagt märke till att du kan behö­va dra dig undan dig själv när du har distansmöte?)


Du kan få mer av den här varan

Ung man i grön keps sitter på en hög klippa och arbetar på en laptop - som man gör.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!