Gå personlig strukturkurs i Stockholm | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 mars

Gå personlig strukturkurs i Stockholm


Datum: 2023-03-01 09:28
Kollage med två bilder; till vänster, närbild på kursdeltagares händer där de antecknar på mötesblock, till höger, David Stiernholm i svartvitt, vilande huvudet i höger hand.

I vår håller jag min pop­ulära öpp­na struk­turkurs Skaf­fa super­struk­tur vid två tillfällen:

 • ons 2023-03-29 kl 9 – 16 (inga platser kvar)
 • ons 2023-05-31 kl 9 – 16

Innehåll

Kursen är den jag hål­lit (och ideli­gen håller) i alla möjli­ga verk­samheter i såväl näringsliv som offentlig sek­tor runt om i lan­det de senaste 19 åren. Såk­lart håller jag den ständigt upp­dat­er­ad med de senaste verk­ty­gen, appar­na och rönen.

Det här får du lära dig

Kon­troll över informationsflödet

 • Metod för hur du tar hand om en strid ström av inkom­mande mejl, chattmed­de­landen, notis­er, tele­fon­sam­tal, doku­ment, kun­der, kol­le­gor et c utan att drunk­na i dig­i­ta­la, men­ta­la och fysiska högar

Överblick över allt du har att göra

 • Lös­ning på det van­li­gast förekom­mande struk­tur­mis­staget när det gäller att göra-uppgifter
 • Knep för att bli av med surdegar
 • Tips om hur du kat­e­goris­er­ar din att göra-lista så att den ger dig god överblick över ditt arbete även om den innehåller allt du har att göra
 • Goda exem­pel på de senaste tjän­ster­na och appar­na för att husera dina att göra-uppgifter, som pas­sar såväl dig som arbe­tar i Microsoft 365 och Out­look som dig som använ­der Google Work­space och Gmail
 • Tips på van­li­ga verk­tyg för att hål­la koll på alla större uppgifter och pro­jekt du ans­varar för, så att inget fall­er mel­lan stolarna

Struk­tur på dokumenten

 • Vad du behöver göra för att lagra pap­per och fysiska doku­ment på ett sätt som gör att du hit­tar dem snabbt när du behöver dem och ändå bibehåller ditt stä­dade skrivbord tomt
 • Principen för att ska­pa en dig­i­tal mapp­struk­tur som håller över tid och som går att förk­lara för andra

Slipp lig­ga efter med mejlen och chatten

 • Metod för att hantera alla inkom­mande mejl, så att du får tom mail­box var­je vec­ka (och evi­dens för var­för det är att rekommendera)
 • Hur du kan ska­pa god struk­tur i hur du använ­der chattverk­tyg som Slack och Teams så att du både är till­gäng­lig när det behövs och får arbe­ta fokuser­at när du måste det

Lättare att pri­or­it­era bland allt

 • Två pri­or­i­ter­ingsme­toder för job­b­varda­gen som dels hjälper dig att veta vad som är rätt uppgift att arbe­ta med just nu, dels ger dig en mer rim­lig arbets­be­last­ning över tid
 • Övn­ing i att sät­ta mål som hjälper dig pri­or­it­era i vardagen

Mer fokus när du behöver det

 • Genomgång av de fem van­li­gaste dis­trak­tion­er­na och avbrot­ten (till exem­pel vid arbete i aktivitets­baser­ad kon­torsmiljö) och vad du kan göra för att min­s­ka eller helt elim­in­era dem i varda­gen på jobbet

Uppgifter gjor­da med min­dre ansträngning

 • Två verk­tyg för att fören­kla ditt arbete var­je dag och mer eller min­dre automa­tis­era en del av dina uppgifter
 • Mina senaste, dags­färs­ka fynd när det gäller appar och tjän­ster som med AI gör visst jobb åt dig

Hjälp att kom­ma igång

 • Metod för att lättare lyckas etablera de nya vanor det struk­tur­erade arbetssät­tet innebär
 • Knep för att kom­ma igen när du halkat till­ba­ka i gam­la hjulspår

Plats

Kursen hålls i cen­trala Stockholm. 

Utbil­dare

Det är jag, David Stiern­holm, som håller hela kursen.

Per­son­lig struk­turträn­ing efter kursen

Vill du ha per­son­lig hjälp av mig med att sät­ta igång med de nya struk­tur­vanor­na, kan du boka struk­turträn­ings-ses­sion­er med mig efter kursen. 

Då träf­fas vi i Teams, Zoom eller Google Meet och jag ger dig mina anpas­sade råd och instruk­tion­er om hur du ska stäl­la in att göra-listverk­tyget, hur just du ska anpas­sa hur du hanter­ar mejlen, hur du kan få tiden att räc­ka till genom kalen­derknep och myck­et annat.

Välj ett av fyra paket

I alla paket ingår kurs­doku­men­ta­tion i dig­i­talt for­mat, lik­som lunch och fika under kursdagen.

Min­dre

Pris: 8 995 kr ex moms per deltagare.

Jag vill anmäla mig till kurstillfäl­let 2023-05-31 (paket Mindre)

Stan­dard

 • struk­turkurs
 • ett exem­plar av min bok Klart! Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar
 • delt­a­gande i 1 timmes fråges­tund i grupp via Zoom 1 månad efter kursen, där du kan stäl­la alla frå­gor som väck­ts när du har satt igång med struk­tureran­det och få mina svar

Pris: 9 995 kr ex moms per deltagare

Jag vill anmäla mig till kurstillfäl­let 2023-05-31 (paket Standard)

Större

Pris: 14 995 kr ex moms per deltagare

Jag vill anmäla mig till kurstillfäl­let 2023-05-31 (paket Större)

Störst

Pris: 17 995 kr ex moms per deltagare

Jag vill anmäla mig till kurstillfäl­let 2023-05-31 (paket Störst)

Senaste anmälan

Sista dag för anmälan är ons 2023-05-17 för kurstillfäl­let i maj.


Van­li­ga frågor

Hur lång är kursen?

 • Kursen är 1 dag lång. Vi star­tar kl 9 och slu­tar kl 16

Hur och när beta­lar jag?

 • Kur­savgiften fak­tur­eras i sin hel­het vid anmälan.

Vad gäller om jag måste av- eller omboka?

 • Fri avbokn­ing fram till 4 veck­or före kursdatumet.
 • Vid avbokn­ing mel­lan 2 – 4 veck­or före kurs­da­tumet åter­be­ta­las hal­va kursavgiften.
 • Vid avbokn­ing senare än 2 veck­or före kurs­da­tumet åter­be­ta­las inte kursavgiften.
 • Avbokningar behöver för sin giltighet bekräf­tas skriftli­gen av mig, David Stiernholm. 
 • Ombokn­ing till senare kurstillfälle görs helt fritt fram till dagen före ursprung­ligt kurs­da­tum, en gång. 
 • Har ombokn­ing gjorts, åter­be­ta­las inte kursavgiften.

Om jag får förhin­der, då?

 • Vid ute­bliv­en när­varo på kurs­da­gen utan ombokn­ing senast dagen före är utbild­ningsplat­sen förverkad och kur­savgiften åter­be­ta­las ej.

Kan jag byta till ett annat kurstillfälle?

 • Ett kurstillfälle kan kom­ma att behö­va fly­t­tas till annat datum. Som kurs­delt­a­gare blir du med­de­lad om det senast 14 dagar före kursdagen. 
 • Avbokn­ing av kur­splats med full åter­be­tal­ning går då allde­les utmärkt fram till fem dagar efter att kursän­dring meddelats.
 • Kost­nad­er som upp­stått p g a datumän­dring ersätts ej. Boka där­för eventuell resa och över­nat­tning som ombokningsbara.

Andra frå­gor?

Varmt välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.