Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

01 mars

Gå personlig strukturkurs i Stockholm


Datum: 2023-03-01 09:28
Kollage med två bilder; till vänster, närbild på kursdeltagares händer där de antecknar på mötesblock, till höger, David Stiernholm i svartvitt, vilande huvudet i höger hand.

I vår håller jag min pop­ulära öpp­na struk­turkurs Skaf­fa super­struk­tur vid två tillfällen:

 • ons 2023-03-29 kl 9 – 16
 • ons 2023-05-31 kl 9 – 16

Innehåll

Kursen är den jag hål­lit (och ideli­gen håller) i alla möjli­ga verk­samheter i såväl näringsliv som offentlig sek­tor runt om i lan­det de senaste 19 åren. Såk­lart håller jag den ständigt upp­dat­er­ad med de senaste verk­ty­gen, appar­na och rönen.

Det här får du lära dig

Kon­troll över informationsflödet

 • Metod för hur du tar hand om en strid ström av inkom­mande mejl, chattmed­de­landen, notis­er, tele­fon­sam­tal, doku­ment, kun­der, kol­le­gor et c utan att drunk­na i dig­i­ta­la, men­ta­la och fysiska högar

Överblick över allt du har att göra

 • Lös­ning på det van­li­gast förekom­mande struk­tur­mis­staget när det gäller att göra-uppgifter
 • Knep för att bli av med surdegar
 • Tips om hur du kat­e­goris­er­ar din att göra-lista så att den ger dig god överblick över ditt arbete även om den innehåller allt du har att göra
 • Goda exem­pel på de senaste tjän­ster­na och appar­na för att husera dina att göra-uppgifter, som pas­sar såväl dig som arbe­tar i Microsoft 365 och Out­look som dig som använ­der Google Work­space och Gmail
 • Tips på van­li­ga verk­tyg för att hål­la koll på alla större uppgifter och pro­jekt du ans­varar för, så att inget fall­er mel­lan stolarna

Struk­tur på dokumenten

 • Vad du behöver göra för att lagra pap­per och fysiska doku­ment på ett sätt som gör att du hit­tar dem snabbt när du behöver dem och ändå bibehåller ditt stä­dade skrivbord tomt
 • Principen för att ska­pa en dig­i­tal mapp­struk­tur som håller över tid och som går att förk­lara för andra

Slipp lig­ga efter med mejlen och chatten

 • Metod för att hantera alla inkom­mande mejl, så att du får tom mail­box var­je vec­ka (och evi­dens för var­för det är att rekommendera)
 • Hur du kan ska­pa god struk­tur i hur du använ­der chattverk­tyg som Slack och Teams så att du både är till­gäng­lig när det behövs och får arbe­ta fokuser­at när du måste det

Lättare att pri­or­it­era bland allt

 • Två pri­or­i­ter­ingsme­toder för job­b­varda­gen som dels hjälper dig att veta vad som är rätt uppgift att arbe­ta med just nu, dels ger dig en mer rim­lig arbets­be­last­ning över tid
 • Övn­ing i att sät­ta mål som hjälper dig pri­or­it­era i vardagen

Mer fokus när du behöver det

 • Genomgång av de fem van­li­gaste dis­trak­tion­er­na och avbrot­ten (till exem­pel vid arbete i aktivitets­baser­ad kon­torsmiljö) och vad du kan göra för att min­s­ka eller helt elim­in­era dem i varda­gen på jobbet

Uppgifter gjor­da med min­dre ansträngning

 • Två verk­tyg för att fören­kla ditt arbete var­je dag och mer eller min­dre automa­tis­era en del av dina uppgifter
 • Mina senaste, dags­färs­ka fynd när det gäller appar och tjän­ster som med AI gör visst jobb åt dig

Hjälp att kom­ma igång

 • Metod för att lättare lyckas etablera de nya vanor det struk­tur­erade arbetssät­tet innebär
 • Knep för att kom­ma igen när du halkat till­ba­ka i gam­la hjulspår

Plats

Vi håller till på Clar­i­on Hotel Sign i cen­trala Stockholm. 

Utbil­dare

Det är jag, David Stiern­holm, som håller hela kursen.

Per­son­lig struk­turträn­ing efter kursen

Vill du ha per­son­lig hjälp av mig med att sät­ta igång med de nya struk­tur­vanor­na, kan du boka struk­turträn­ings-ses­sion­er med mig efter kursen. 

Då träf­fas vi i Teams, Zoom eller Google Meet och jag ger dig mina anpas­sade råd och instruk­tion­er om hur du ska stäl­la in att göra-listverk­tyget, hur just du ska anpas­sa hur du hanter­ar mejlen, hur du kan få tiden att räc­ka till genom kalen­derknep och myck­et annat.

Välj ett av fyra paket

I alla paket ingår kurs­doku­men­ta­tion i dig­i­talt for­mat, lik­som lunch och fika under kursdagen.

Min­dre

Pris: 8 995 kr ex moms per deltagare.

Jag vill anmäla mig till kurstillfäl­let 2023-05-31 (paket Mindre)

Stan­dard

 • struk­turkurs
 • ett exem­plar av min bok Klart! Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar
 • delt­a­gande i 1 timmes fråges­tund i grupp via Zoom 1 månad efter kursen, där du kan stäl­la alla frå­gor som väck­ts när du har satt igång med struk­tureran­det och få mina svar

Pris: 9 995 kr ex moms per deltagare

Jag vill anmäla mig till kurstillfäl­let 2023-05-31 (paket Standard)

Större

Pris: 14 995 kr ex moms per deltagare

Jag vill anmäla mig till kurstillfäl­let 2023-05-31 (paket Större)

Störst

Pris: 17 995 kr ex moms per deltagare

Jag vill anmäla mig till kurstillfäl­let 2023-05-31 (paket Störst)

Senaste anmälan

Sista dag för anmälan är ons 2023-05-17.


Van­li­ga frågor

Hur lång är kursen?

 • Kursen är 1 dag lång. Vi star­tar kl 9 och slu­tar kl 16

Hur och när beta­lar jag?

 • Kur­savgiften fak­tur­eras i sin hel­het vid anmälan.

Vad gäller om jag måste av- eller omboka?

 • Fri avbokn­ing fram till 4 veck­or före kursdatumet.
 • Vid avbokn­ing mel­lan 2 – 4 veck­or före kurs­da­tumet åter­be­ta­las hal­va kursavgiften.
 • Vid avbokn­ing senare än 2 veck­or före kurs­da­tumet åter­be­ta­las inte kursavgiften.
 • Avbokningar behöver för sin giltighet bekräf­tas skriftli­gen av mig, David Stiernholm. 
 • Ombokn­ing till senare kurstillfälle görs helt fritt fram till dagen före ursprung­ligt kurs­da­tum, en gång. 
 • Har ombokn­ing gjorts, åter­be­ta­las inte kursavgiften.

Om jag får förhin­der, då?

 • Vid ute­bliv­en när­varo på kurs­da­gen utan ombokn­ing senast dagen före är utbild­ningsplat­sen förverkad och kur­savgiften åter­be­ta­las ej.

Kan jag byta till ett annat kurstillfälle?

 • Ett kurstillfälle kan kom­ma att behö­va fly­t­tas till annat datum. Som kurs­delt­a­gare blir du med­de­lad om det senast 14 dagar före kursdagen. 
 • Avbokn­ing av kur­splats med full åter­be­tal­ning går då allde­les utmärkt fram till fem dagar efter att kursän­dring meddelats.
 • Kost­nad­er som upp­stått p g a datumän­dring ersätts ej. Boka där­för eventuell resa och över­nat­tning som ombokningsbara.

Andra frå­gor?

Varmt välkom­men!