Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 feb.

En perfekt dag


Datum: 2023-02-27 10:00
En "tumme upp"-hand utklippt ur ett stort, rött pappersark.

Oh, it’s such a per­fect day. I’m glad I spent it…” at work” sjunger inte Lou Reed i låten Per­fect day”. För, nog är det säl­lan som jobbda­gar­na blir de där skim­rande, per­fek­ta dagarna.

Kanske beror det på vad vi valt att arbe­ta med hur vi upplever dagar­na. Åtmin­stone för mig är en del dagar top­pen och det känns som att ingent­ing kan gå fel; andra är inget vidare och vis­sa är bara en dag på jobbet”.

Där­för blev det som det blev

När jag ser till­ba­ka på en dag som blev sådär”, är det just att det kört ihop sig på något sätt. Någonting i hur jag plan­er­at dagen gick snett, en ovän­tad sak inträf­fade och hade jag tag­it höjd för det på för­hand, hade dagen bliv­it bättre.

Så, nog står vi inte hand­fall­na när det gäller hur våra arbets­da­gar blir, utan visst kan vi med god struk­tur åtmin­stone öka chansen att fler dagar blir så myck­et bät­tre eller åtmin­stone mer som vi vill ha dem och mår bra av.

Vred och spakar att stäl­la in med

Men hur? Vad har vi för red­skap till förfogande?

Här är sex kom­po­nen­ter att labor­era med för att snick­ra ihop den per­fek­ta dagen.

  • Hur du star­tar dagen. Tänk efter vad en bra start på dagen” innefat­tar för dig. Hit­ta på en mor­gonrutin och tydlig­gör den för dig genom att skri­va ned den. Om rutin” låter för omfat­tande, nöj dig med att bestäm­ma dig för en sak du gör när du kom­mer till job­bet och skriv det någon­stans där du lätt ser det — på en lapp, på skärm­bak­grun­den eller på ett lät­till­gäng­ligt dig­i­talt doku­ment. Bestäm dig för hur mån­ga dagar du tes­tar om det här gör någon skill­nad, till exem­pel två veck­or. Bör­ja din nya vana imor­gon bitti.

  • Nyt­t­ja din dagsrytm. En del av oss är som pig­gast på för­mid­da­gen och andra en bit in på efter­mid­da­gen. Som­li­ga få mest gjort i tyst­nad och som­li­ga när det är ett trivsamt arbetssorl i bak­grun­den och myck­et aktivitet run­tomkring. Kat­e­goris­era de sak­er du har att göra, d v s dina att göra-uppgifter, med vilken sit­u­a­tion som du job­bar bäst med var och en. Kat­e­gori­er­na kan till exem­pel vara För­mid­dag”, Efter­mid­dag”, Pigg”, Trött”, Tyst­nad”, Mitt i sme­ten”. Välj att göra-uppgift att arbe­ta med främst efter i vilken sit­u­a­tion du befinner dig. Är det för­mid­dag, välj i förs­ta hand de uppgifter du helst gör på för­mid­da­gen och som där­för har kat­e­gorin För­mid­dag”.

  • Hur du tar pauser. När mår du bra av att ta paus? Hur länge och hur ofta? Gör en giss­ning på vad som är lagom för dig och tes­ta några dagar. Just nu provar jag en rytm om 50 min arbete och 10 min totalvi­la om var­tan­nat när jag har län­gre stun­der i ensamhet fram­för datorn. Efter­som jag har lätt för att bli upp­slukad av uppgiften och glöm­ma ta paus, ställer jag en timer på datorn på 50 min resp 10 min. Hit­tills känns det skönt.

  • Hur mån­ga möten mäk­tar du med om dagar­na? Ska­pa dig en egen tum­regel om hur mån­ga möten du max­i­malt vill ha var­je dag. Är det två? Fyra? Fler? Färre? När du ser i kalen­dern att en dag nått gränsen, bloc­ka all resterande tid så du inte frestas boka in mer och så du inte är till­gäng­lig för mötes­för­frågningar från de som ser din kalender.

  • Hur myck­et tid ifred du har var­je vec­ka. Tänk efter hur mån­ga tim­mar ostörd och utan möten du behöver var­je vec­ka för att hin­na med alla dina arbet­suppgifter. Är det nio tim­mar? Lägg ut återkom­mande mötes­bokningar med dig själv vid de klock­slag det är som minst chans att andra behöver kun­na nå dig. Om du vill, läs i ett tidi­gare inlägg om hur du kan spela 15-spel med din egen­tid och på vis lättare hål­la fast vid det antal tim­mar du bokat.

  • Hur vill du ha din lunch? Vad äter du till lunch den per­fek­ta arbets­da­gen? Vad mår du bra av ock­så på efter­mid­da­gen? Med vem äter du? Någon särskilt inspirerande eller flera? Någon du kan tala fritt med och dela förtro­get det som hänt det senaste och få stöd i vad du står i? Om du inte har någon sådan lunch förestående — kon­tak­ta den du helst äter med och föres­lå en dag och tid.

Det var några vred och spakar att justera. Säk­ert kan du kom­ma på ytterli­gare något att stäl­la in så din dag blir mer som du önskar.

Gör så här

Om du vill, välj någon av kom­po­nen­ter­na att skru­va på ovan (eller någon helt annan som är mer rel­e­vant för dig) och bestäm dig för hur du vill att dina när­maste dagar ska vara utfor­made i det avseendet.

Behöver du göra något som ett förs­ta steg för att få det­ta till stånd, gör det direkt eller for­mulera det som en att göra-uppgift och lägg den till din lista. Boka lunch, ställ arbete/vi­la-timern, bloc­ka egen­tid, skriv max-antal-möten-gränsen på var­je dag i kalen­dern, skriv embry­ot till mor­gonrutin eller vad helst som krävs.

Finsli­pa och justera — om och om igen

Vill du att kom­mande dagar ska blir mer som du vill ha dem, gör något lika enkelt som jag här har föres­lag­it och de kom­mer att för­bät­tras åtmin­stone ett snäpp. Inte kom­mer du att ha före­byg­gt alla tänkbara oförutsed­da hän­delser, men nog möter du på det­ta sätt en eller annan Olle i grind. För­fi­nar och finsli­par du ofta och i små steg hur du struk­tur­erar dina dagar, blir de (och därmed en stor del av din vak­na tid) all­tefter­som mer i din smak.

You’re going to reap just what you sow”, sjöng dock Lou Reed all­ra sist.

Hur gör du?

Kom­mer du att tän­ka på någon ytterli­gare aspekt att skru­va på för att des­igna just din per­fek­ta dag? Dela dina fun­deringar med mig!

Vill du ha mer sånt här?

Ung kvinna med kastanjefärgat hår iklädd ljusblå jumper, jeans och vita sneakers sitter i en grå fåtölj och läser en intressant artikel på sin laptop.

Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!