Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 feb.

En perfekt dag


Datum: 2023-02-27 10:00
En "tumme upp"-hand utklippt ur ett stort, rött pappersark.

Oh, it’s such a per­fect day. I’m glad I spent it…” at work” sjunger inte Lou Reed i låten Per­fect day”. För, nog är det säl­lan som jobbda­gar­na blir de där skim­rande, per­fek­ta dagarna.

Kanske beror det på vad vi valt att arbe­ta med hur vi upplever dagar­na. Åtmin­stone för mig är en del dagar top­pen och det känns som att ingent­ing kan gå fel; andra är inget vidare och vis­sa är bara en dag på jobbet”.

Där­för blev det som det blev

När jag ser till­ba­ka på en dag som blev sådär”, är det just att det kört ihop sig på något sätt. Någonting i hur jag plan­er­at dagen gick snett, en ovän­tad sak inträf­fade och hade jag tag­it höjd för det på för­hand, hade dagen bliv­it bättre.

Så, nog står vi inte hand­fall­na när det gäller hur våra arbets­da­gar blir, utan visst kan vi med god struk­tur åtmin­stone öka chansen att fler dagar blir så myck­et bät­tre eller åtmin­stone mer som vi vill ha dem och mår bra av.

Vred och spakar att stäl­la in med

Men hur? Vad har vi för red­skap till förfogande?

Här är sex kom­po­nen­ter att labor­era med för att snick­ra ihop den per­fek­ta dagen.

  • Hur du star­tar dagen. Tänk efter vad en bra start på dagen” innefat­tar för dig. Hit­ta på en mor­gonrutin och tydlig­gör den för dig genom att skri­va ned den. Om rutin” låter för omfat­tande, nöj dig med att bestäm­ma dig för en sak du gör när du kom­mer till job­bet och skriv det någon­stans där du lätt ser det — på en lapp, på skärm­bak­grun­den eller på ett lät­till­gäng­ligt dig­i­talt doku­ment. Bestäm dig för hur mån­ga dagar du tes­tar om det här gör någon skill­nad, till exem­pel två veck­or. Bör­ja din nya vana imor­gon bitti.

  • Nyt­t­ja din dagsrytm. En del av oss är som pig­gast på för­mid­da­gen och andra en bit in på efter­mid­da­gen. Som­li­ga få mest gjort i tyst­nad och som­li­ga när det är ett trivsamt arbetssorl i bak­grun­den och myck­et aktivitet run­tomkring. Kat­e­goris­era de sak­er du har att göra, d v s dina att göra-uppgifter, med vilken sit­u­a­tion som du job­bar bäst med var och en. Kat­e­gori­er­na kan till exem­pel vara För­mid­dag”, Efter­mid­dag”, Pigg”, Trött”, Tyst­nad”, Mitt i sme­ten”. Välj att göra-uppgift att arbe­ta med främst efter i vilken sit­u­a­tion du befinner dig. Är det för­mid­dag, välj i förs­ta hand de uppgifter du helst gör på för­mid­da­gen och som där­för har kat­e­gorin För­mid­dag”.

  • Hur du tar pauser. När mår du bra av att ta paus? Hur länge och hur ofta? Gör en giss­ning på vad som är lagom för dig och tes­ta några dagar. Just nu provar jag en rytm om 50 min arbete och 10 min totalvi­la om var­tan­nat när jag har län­gre stun­der i ensamhet fram­för datorn. Efter­som jag har lätt för att bli upp­slukad av uppgiften och glöm­ma ta paus, ställer jag en timer på datorn på 50 min resp 10 min. Hit­tills känns det skönt.

  • Hur mån­ga möten mäk­tar du med om dagar­na? Ska­pa dig en egen tum­regel om hur mån­ga möten du max­i­malt vill ha var­je dag. Är det två? Fyra? Fler? Färre? När du ser i kalen­dern att en dag nått gränsen, bloc­ka all resterande tid så du inte frestas boka in mer och så du inte är till­gäng­lig för mötes­för­frågningar från de som ser din kalender.

  • Hur myck­et tid ifred du har var­je vec­ka. Tänk efter hur mån­ga tim­mar ostörd och utan möten du behöver var­je vec­ka för att hin­na med alla dina arbet­suppgifter. Är det nio tim­mar? Lägg ut återkom­mande mötes­bokningar med dig själv vid de klock­slag det är som minst chans att andra behöver kun­na nå dig. Om du vill, läs i ett tidi­gare inlägg om hur du kan spela 15-spel med din egen­tid och på vis lättare hål­la fast vid det antal tim­mar du bokat.

  • Hur vill du ha din lunch? Vad äter du till lunch den per­fek­ta arbets­da­gen? Vad mår du bra av ock­så på efter­mid­da­gen? Med vem äter du? Någon särskilt inspirerande eller flera? Någon du kan tala fritt med och dela förtro­get det som hänt det senaste och få stöd i vad du står i? Om du inte har någon sådan lunch förestående — kon­tak­ta den du helst äter med och föres­lå en dag och tid.

Det var några vred och spakar att justera. Säk­ert kan du kom­ma på ytterli­gare något att stäl­la in så din dag blir mer som du önskar.

Gör så här

Om du vill, välj någon av kom­po­nen­ter­na att skru­va på ovan (eller någon helt annan som är mer rel­e­vant för dig) och bestäm dig för hur du vill att dina när­maste dagar ska vara utfor­made i det avseendet.

Behöver du göra något som ett förs­ta steg för att få det­ta till stånd, gör det direkt eller for­mulera det som en att göra-uppgift och lägg den till din lista. Boka lunch, ställ arbete/vi­la-timern, bloc­ka egen­tid, skriv max-antal-möten-gränsen på var­je dag i kalen­dern, skriv embry­ot till mor­gonrutin eller vad helst som krävs.

Finsli­pa och justera — om och om igen

Vill du att kom­mande dagar ska blir mer som du vill ha dem, gör något lika enkelt som jag här har föres­lag­it och de kom­mer att för­bät­tras åtmin­stone ett snäpp. Inte kom­mer du att ha före­byg­gt alla tänkbara oförutsed­da hän­delser, men nog möter du på det­ta sätt en eller annan Olle i grind. För­fi­nar och finsli­par du ofta och i små steg hur du struk­tur­erar dina dagar, blir de (och därmed en stor del av din vak­na tid) all­tefter­som mer i din smak.

You’re going to reap just what you sow”, sjöng dock Lou Reed all­ra sist.

Hur gör du?

Kom­mer du att tän­ka på någon ytterli­gare aspekt att skru­va på för att des­igna just din per­fek­ta dag? Dela dina fun­deringar med mig!

Ung kvinna med kastanjefärgat hår iklädd ljusblå jumper, jeans och vita sneakers sitter i en grå fåtölj och läser en intressant artikel på sin laptop.

Vill du ha mer sånt här?


Om du vill ha fler tips om struktur på jobbet finns det flera sätt att få det av mig - i poddar, videor, böcker, föreläsningar och annat.

Ge mig fler strukturtips!