Bena ut problemet! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 nov.

Bena ut problemet!


Datum: 2010-11-17 10:45

Visst hän­der det väl ock­så dig, att det dyk­er upp prob­lem i din verksamhet?

Det kan vara:

 • att något du trodde skulle fungera, inte gör det.
 • att ni inte får de resul­tat av en aktivitet ni hop­pats på.
 • att något ni ska slut­föra blir förse­n­at var­je gång.
 • att något ni gör blir fel, om och om igen.

Efter­som du strä­var efter att job­ba struk­tur­erat, vill du snabbt hit­ta möjli­ga lös­ningar på ett effek­tivt sätt.

Använd då japa­nen Kaoru Ishikawas snill­ri­ka fiskbens­di­a­gram”, som ock­så kallas just Ishikawa-dia­gram”. I kom­bi­na­tion med Sakichi Toy­o­das fem varför”-metod är det ett utmärkt sätt att enkelt bena ut ett prob­lem och dess orsak­er i flera led, så att du lättare kan hit­ta en lös­ning på det.

Gör så här

Metodiken innehåller mån­ga nyanser, men låt oss här göra det så enkelt som möjligt. Är du Six Sig­ma Black Belt är det­ta säk­ert vardags­mat, men för dig som inte använt fiskbens­di­a­gram­met tidi­gare, är det något du måste prova.

 1. Längst till vän­ster på ett blankt blad, for­mulera ditt prob­lem. Ju mer konkret, mät­bart och speci­fikt du beskriv­er det, desto lättare kom­mer det vara att lösa. Prob­lemet kom­mer att vara fiskens huvud.
 2. Dra ett rakt streck från prob­lemet och horison­tellt tvärsöver bladet, åt höger. Det­ta streck är fiskens ryggrad.
 3. Läs nu prob­lemet för dig själv och frå­ga Var­för?”. D v s, du frå­gar var­för?” och svarar själv där­för att…” och skriv­er upp alla de orsak­er du kom­mer på, som fiskben från ryggraden.??Se till att ock­så orsak­en är så konkret, mät­bart och speci­fikt for­muler­ad som möjligt.
 4. För var­je orsak du kom på, frå­ga så igen var­för då, då?” (likt en oförde­lak­tigt nam­n­giv­en fig­ur i en Astrid Lind­gren-saga) och svara jo, ser du, där­för att…” et c. ??De här orsak­er­na till orsak­er­na” noter­ar du som fiskben från fiskbe­nen (OK, så ser ingen fisks ben ut, men skyll på Kaoru; det var han som kom på metaforen).
 5. Upprepa dessa varför?”-frågor ytterli­gare tre vän­dor. Nu har du för­mod­li­gen en hand­full orsak­er till prob­lemet, några fler orsak­er till orsak­er­na, än mån­ga fler orsak­er till orsak­er­na som var orsak­er till… ??Efter fem varför?”-frågor når du vad som för stun­den kan betrak­tas som roten till det onda.
 6. Nöj dig nu med frå­gor och bestäm dig istäl­let för att hit­ta en lös­ning på åtmin­stone två grundorsaker: 
  • den som är lät­tast att lösa
  • den som torde ge störst effekt

Lös­nin­gen kan vara något som elim­inerar grun­dor­sak­en, något som snab­bar upp den, något som gör processen smidi­gare, något som gör den sta­bi­lare. Det kan vara en mall, en check­lista, en automa­tis­er­ing, att du delegerar, att du läg­ger ut på entre­pre­nad ?et c.
När du genom­fört lös­nin­gen, kom­mer du att mär­ka att de goda resul­tat­en fort­plan­tar sig till­ba­ka genom orsaks­grenar­na, genom fiskbe­nen, ryg­graden och ända fram till huvudet, d v s till det prob­lem du ville lösa.

Små och sto­ra problem

Du kan använ­da den här meto­den till stort som till smått:

 1. Din per­son­li­ga struk­tur: ?“Mitt skrivbord är fullt av högar — för att jag läg­ger pap­per där — för att jag inte vet var jag ska läg­ga dem annars — för att jag inte tag­it beslut om det — för att jag inte vet vad det finns för alter­na­tiv — för att jag mis­sade det strukturtipset”
 2. Din verk­samhets vik­ti­gaste frå­gor: ?”Vi når inte våra intäk­tsmål – för att vi inte fått så sto­ra affär­er vi önskat – för att vi bear­be­tat för små kun­der – för att det är vad vi är vana vid och det är de kun­der­na vi kän­ner – för att vi inte vet hur vi ska när­ma oss de större — …”

Har du en struk­tur­erad, enkel metod att bena” ut ett prob­lem, är det myck­et lättare att ta sig an det än om du bara har prob­lemet fram­för dig och tänker Ja, men gör nå‘t, då!”.

Hur gör du

Vad är ditt smar­taste knep för att lösa ett prob­lem du står inför?

Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.