Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 nov.

Snabbt framåt på flera fronter


Datum: 2010-11-10 09:36

För­mod­li­gen finns det dagar då din att-göra-lista bara väx­er och väx­er, då de fles­ta uppgifter­na på den är större sak­er, så du har svårt att tilläm­pa två-minut­ers-regeln.

Hade du haft mån­ga kor­ta uppgifter på lis­tan, hade det var­it enklare, för då hade du kun­nat sät­ta av en kvart för att snabbt avver­ka en hand­full två-minuters-uppgifter.

Nu känns det som att du sit­ter fast med den uppgift som bara måste” bli klar nu och du ser ingen ljus­ning, för näst på tur står ännu en rik­tigt mastig sak att job­ba med.

Du kän­ner dig stres­sad, efter­som du vet att flera kun­der vän­tar på att du ska kom­ma till­ba­ka med ett material.

Med för­språng eller på efterkälken?

Visst vore det fint om du kunde kom­ma framåt snabbt, på mån­ga av uppgifter­na på att-göra-lis­tan? Det skulle väl inte ska­da om du på köpet kände dig han­dlingskraftig och med för­språng istäl­let för på efterkälken?

Där­för att, du job­bar bät­tre och gör finare resul­tat om du kän­ner dig pos­i­tiv och energi­fylld istäl­let för sänkt och som ett offer för din arbetsbörda.

Gör så här

  1. Avsätt 15 minut­er då du kan job­ba fokuser­at . Även om du har otroligt myck­et att göra, hin­ner du det. Det är inte län­gre tid än en kaf­ferast, ett ovän­tat tele­fon­sam­tal eller en kol­le­gas spon­tanbesök på ditt rum.
  2. Välj fem att-göra-uppgifter från din att-göra-lista. Anti­n­gen är det de uppgifter som står näst i tur pri­or­itetsmäs­sigt, eller uppgifter som stått väldigt länge på lis­tan och som du kän­ner dåligt samvete inför.
  3. Även om de fem uppgifter­na är omfat­tande sak­er, frå­ga dig för var och en: Vad kan jag göra på den här uppgiften under två minut­er, även om det inte innebär att jag gör den helt klar? ??Kan du slän­ga iväg ett mail till den som vän­tar? Kan du googla fram en adress du kom­mer att behö­va sedan? Kan du ringa ett kort sam­tal? Kan du spå­na fram en kort agen­da för mötet? Kan du läsa igenom ett mail med infor­ma­tion du ska ta ställ­ning till senare? Att skri­va ut en sta­tis­tik­lista att arbe­ta med i efter­mid­dag går väl rätt fort? ??Vill du ha hjälp att hål­la koll på tiden, låt mig stå till tjänst.
  4. Job­ba i två minut­er på vardera av de fem uppgifterna. 
  5. När de fem­ton minut­er­na gått, fort­sätt med den större uppgift du job­bade med tidi­gare. Låter du tiden springa iväg, sviker du din egen pri­or­i­ter­ing och du kom­mer att tyc­ka att det här var ett dåligt tips.

Efteråt upplever du att du fått myck­et gjort på kort tid, att du avancer­at på mån­ga fron­ter samtidigt.

Blir det här verk­li­gen effektivt?

Kanske tyck­er du att det blir väl mån­ga lösa, halvfärdi­ga uppgifter som du inte hin­ner helt klart med? 

Jo, det stämmer. 

Men, jag rek­om­mender­ar dig att inte job­ba så här hela tiden (för då blir dagen väldigt sön­der­hack­ad), utan bara då du var­it upp­ta­gen med en uppgift så länge att du kän­ner dig frus­tr­erad över att du inte kom­mer vidare på allt annat.

När du sedan kom­mer till­ba­ka till de uppgifter­na du job­bat två minut­er på, kom­mer du att mär­ka hur skönt det känns att någon” redan påbör­jat dem. Det är myck­et trevli­gare än att bör­ja från noll.

Så, i rätt sit­u­a­tion är den här meto­den oslagbar.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt kom­ma framåt på mån­ga uppgifter samtidigt?

Kom­mentera nedan!