Snabbt framåt på flera fronter | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

10 nov.

Snabbt framåt på flera fronter


Datum: 2010-11-10 09:36

För­mod­li­gen finns det dagar då din att-göra-lista bara väx­er och väx­er, då de fles­ta uppgifter­na på den är större sak­er, så du har svårt att tilläm­pa två-minut­ers-regeln.

Hade du haft mån­ga kor­ta uppgifter på lis­tan, hade det var­it enklare, för då hade du kun­nat sät­ta av en kvart för att snabbt avver­ka en hand­full två-minuters-uppgifter.

Nu känns det som att du sit­ter fast med den uppgift som bara måste” bli klar nu och du ser ingen ljus­ning, för näst på tur står ännu en rik­tigt mastig sak att job­ba med.

Du kän­ner dig stres­sad, efter­som du vet att flera kun­der vän­tar på att du ska kom­ma till­ba­ka med ett material.

Med för­språng eller på efterkälken?

Visst vore det fint om du kunde kom­ma framåt snabbt, på mån­ga av uppgifter­na på att-göra-lis­tan? Det skulle väl inte ska­da om du på köpet kände dig han­dlingskraftig och med för­språng istäl­let för på efterkälken?

Där­för att, du job­bar bät­tre och gör finare resul­tat om du kän­ner dig pos­i­tiv och energi­fylld istäl­let för sänkt och som ett offer för din arbetsbörda.

Gör så här

  1. Avsätt 15 minut­er då du kan job­ba fokuser­at . Även om du har otroligt myck­et att göra, hin­ner du det. Det är inte län­gre tid än en kaf­ferast, ett ovän­tat tele­fon­sam­tal eller en kol­le­gas spon­tanbesök på ditt rum.
  2. Välj fem att-göra-uppgifter från din att-göra-lista. Anti­n­gen är det de uppgifter som står näst i tur pri­or­itetsmäs­sigt, eller uppgifter som stått väldigt länge på lis­tan och som du kän­ner dåligt samvete inför.
  3. Även om de fem uppgifter­na är omfat­tande sak­er, frå­ga dig för var och en: Vad kan jag göra på den här uppgiften under två minut­er, även om det inte innebär att jag gör den helt klar? ??Kan du slän­ga iväg ett mail till den som vän­tar? Kan du googla fram en adress du kom­mer att behö­va sedan? Kan du ringa ett kort sam­tal? Kan du spå­na fram en kort agen­da för mötet? Kan du läsa igenom ett mail med infor­ma­tion du ska ta ställ­ning till senare? Att skri­va ut en sta­tis­tik­lista att arbe­ta med i efter­mid­dag går väl rätt fort? ??Vill du ha hjälp att hål­la koll på tiden, låt mig stå till tjänst.
  4. Job­ba i två minut­er på vardera av de fem uppgifterna. 
  5. När de fem­ton minut­er­na gått, fort­sätt med den större uppgift du job­bade med tidi­gare. Låter du tiden springa iväg, sviker du din egen pri­or­i­ter­ing och du kom­mer att tyc­ka att det här var ett dåligt tips.

Efteråt upplever du att du fått myck­et gjort på kort tid, att du avancer­at på mån­ga fron­ter samtidigt.

Blir det här verk­li­gen effektivt?

Kanske tyck­er du att det blir väl mån­ga lösa, halvfärdi­ga uppgifter som du inte hin­ner helt klart med? 

Jo, det stämmer. 

Men, jag rek­om­mender­ar dig att inte job­ba så här hela tiden (för då blir dagen väldigt sön­der­hack­ad), utan bara då du var­it upp­ta­gen med en uppgift så länge att du kän­ner dig frus­tr­erad över att du inte kom­mer vidare på allt annat.

När du sedan kom­mer till­ba­ka till de uppgifter­na du job­bat två minut­er på, kom­mer du att mär­ka hur skönt det känns att någon” redan påbör­jat dem. Det är myck­et trevli­gare än att bör­ja från noll.

Så, i rätt sit­u­a­tion är den här meto­den oslagbar.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt kom­ma framåt på mån­ga uppgifter samtidigt?

Kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.