Allt ska bort - eller? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 nov.

Allt ska bort - eller?


Datum: 2016-11-17 09:26

Den som vill arbe­ta fokuser­at med den uppgift som verk­li­gen måste bli gjord just nu, gör sig av med så mån­ga möjli­ga dis­trak­tion­er som möjligt.

Mailpling, tele­fon­ring, app­no­ti­fieringar och kol­le­gor som kom­mer för­bi är en sak; vad vi ofta inte tänker på är att även sådant vi råkar se som hand­lar om helt andra sak­er än det vi behöver få gjort nu får oss på andra tankar när vi som minst vill det.

Något är inte inget

När jag talar med män­niskor om tom inko­rg, säger ibland någon att jag har i prin­cip redan tom inko­rg, för jag har aldrig mer än 20 mail som lig­ger där”.

Visst, det kan kän­nas skönt och ändå som en seger att hål­la mailen stån­gen så det inte väx­er till med mail där, men inte är där tomt inte. Vit­sen med att få tom inko­rg är inte att den är ett teck­en på att vi är duk­ti­ga och snab­ba på att hantera mail, utan idén är att få så få syn­in­tryck och dis­trak­tion­er som möjligt från de mail som lig­ger kvar där och som vi råkar se när vi tit­tar efter andra mail.

Det sista lil­la gör stor skillnad

Likadant är det med vår fysiska arbetsmiljö. Visst, det är bra att inte ha högar utan istäl­let kun­na bre­da ut sig med det mate­r­i­al vi behöver för stun­den, men de där sista lap­par­na som hänger pré­cis i blick­fånget — nog får det oss att tän­ka på något annat än det vi håller på med, när vi behöver kon­cen­tr­era oss?

Vill du göra det lättare för dig att få sak­er gjort de tillfällen då du verk­li­gen behöver kon­cen­tr­era dig, gör dig av ock­så med det sista som är kvar — inte för att vara struk­tursträng, utan för att du först då får den lju­vli­ga effekt av fokus som det hela går ut på.

Alla möj­ligheter till friv­il­lig dis­trak­tion finns kvar

Kanske inträf­far dessa tillfällen då du behöver extra kon­cen­tra­tion säl­lan och måhän­da blir du oftast snarare inspir­erad och upplyft över sak­er du råkar se när du sit­ter och arbe­tar som van­ligt”. Då förstår jag att du inte vill ta bort allt” bara för sak­ens skull och för dessa extra­ordinära tillfällen. Se i så fall åtmin­stone till att du har en yta eller plats dit du med lät­thet kan för­fly­t­ta dig då du verk­li­gen vill kon­cen­tr­era dig. Det kan vara vid flanken av ditt vin­klade skrivbord på ditt kon­torsrum, ett obokn­ings­bart tyst rum på sam­ma kon­tors­land­skapsvån­ing eller ett ställe på stan dit du tyck­er om att dra dig undan.

Men, om du hän­del­se­vis är som jag och fler­talet av mina adepter i det att du i alla fall var­je dag behöver få en stund visuell och ljudlig ro, ta bort ock­så de sista lap­par­na och de sista mailen där du arbe­tar mest. Vill du bli inspir­erad genom att få mån­ga spon­tana och spre­tande syn­in­tryck som får dig att associera i vilt skif­tande banor, finns det en hel värld av ljud och bild och folk därute att väl­tra dig i.

Gör så här

Om du vill ska­pa förut­sät­tningar för extra fokus, gör så här:

 1. Ta en titt omkring dig. Vad ser du som får dig på andra tankar oftare än du önskar? Är det en av de sista lap­par­na som sit­ter uppe? Något doku­ment som näs­tan ensamt lig­ger på datorskrivbor­det? Ett av de ensta­ka mailen som lig­ger kvar i inko­r­gen och som rep­re­sen­ter­ar något du inte får glöm­ma göra? Ett par blad som lig­ger till höger på skrivbor­det och som du behöver senare, om ett par dagar?

 2. Proces­sa ock­så det­ta. Det vill säga, ta ställ­ning till vad det innebär för dig.
  • Är det egentli­gen skräp — släng det. 
  • Är det ref­er­ensin­for­ma­tion du behöver vid ett obestämt tillfälle senare — spara undan det någon annanstans än där du råkar se det av misstag. 
  • Är det pap­pers­ma­te­r­i­al som du vet när du kom­mer att behö­va och det är ett tag till dess — pos­ta det till dig själv genom att läg­ga det i din tick­ler file. 
  • Är det något som du har att göra som går fort — gör det nu direkt. 
  • Är det något som tar län­gre tid än, säg, två minut­er att göra — skriv en att göra-uppgift av det. 
  • Rep­re­sen­ter­ar lap­pen eller mailet något stort som ska göras, som tar län­gre tid än en arbets­dag, lägg till det­ta sto­ra till din över­sikt över sto­ra uppgifter och projekt. 
  • Är det kvar­varande en kom i håg” om att du vän­tar på något från någon annan, lägg till det­ta till din lista eller ditt ställe där du håller koll på det du vän­tar på från andra. 

 3. När du kom­mit igenom allt det sista som var­it kvar, är där tomt. Tab­u­la rasa.

Lättare gjort, när du vill det

Om du tar bort ock­så det sista kvar­varande, får du det helt dis­trak­tions­fritt just när du som bäst behöver det. Det behöver såk­lart inte vara hela tiden och över­allt, men när du vill få något kom­plicer­at och ansträn­gande gjort, gör du det med större lätthet.

Hur gör du?

Vad blir du mest dis­tra­her­ad av om dagar­na? Berät­ta!


För­resten, om du vill ha fler tips om struk­tur på job­bet finns det flera sätt att få just det här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.