Åååh, det är måndag morgon … | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 okt.

Åååh, det är måndag morgon …


Datum: 2010-10-27 13:30

Har ock­så du kom­mit till job­bet på måndag mor­gon, tit­tat igenom vad du har att göra i veck­an och bliv­it så överväldigad att du blir ful­lkom­ligt blockerad? 

Du kom­mer inte igång och du får ingent­ing gjort och det i sig gör inte sak­en bättre. 

I så fall är du inte ensam.

Det är i de här stun­der­na vi skulle behö­va ett hand­fast och enkelt sätt att angri­pa den här måndags­block­erin­gen, närhelst i veck­an den skulle infalla.

Där­för att, krasst sett, det min­s­ta du behöver när du har myck­et att göra är spilld tid. Ju snab­bare du kom­mer igång, ju mer hin­ner du, ju min­dre stres­sad kom­mer du att kän­na dig och ju min­dre san­no­likt är det att du block­eras igen.

Gör så här, till exempel

För mig är det väldigt skönt att ha en 1 – 23-teknik” att ta till i sit­u­a­tion­er som dessa. Här är en sådan:

  1. Först, kol­la dagens schema och se när du har näs­ta möte. Det­ta för att veta om det är något du verk­li­gen behöver få gjort nu direkt, inför mötet, oak­tat att du kän­ner dig block­er­ad. Låt säga att du har åtmin­stone en halv­tim­ma innan du behöver göra något annat. Bra, då kan du andas ut åtmin­stone i det kor­ta perspektivet.
  2. Stäng av tele­fo­nen, så du får bli ostörd. Visst, det kan kom­ma ett vik­tigt sam­tal, men om du till­bringar dagen stres­sad inför veck­an, gör du ett säm­re jobb än om du job­bade i trygg förviss­ning om att du har koll på läget.
  3. Tit­ta på allt du har skriv­it upp att du har att göra den här veck­an. Allt som du lika gär­na kan göra näs­ta vec­ka, fly­t­ta det dit. Bra, då vet du vad du har att spela med.
  4. Gör en snabb pri­or­i­ter­ing och välj en att-göra-uppgift att bör­ja job­ba med. Pri­or­it­era genom att sät­ta var­je sak du har att göra i rela­tion till din och verk­samhetens vision på lång sikt och målen på kort sikt. Du kan ock­så fun­dera på vil­ka att-göra-uppgifter som är både vik­ti­ga och bråt­tom att få gjor­da. Den uppgift kan ock­så pri­or­it­eras som skulle vara skö­nast att bli av med.
  5. Skriv den högst pri­or­it­er­ade uppgiften på en post-it-lapp och sätt den någon­stans där du har den för ögo­nen när du jobbar. 
  6. Lägg undan, stäng ned, slå ihop din att-göra-lista (välj det verb som pas­sar). Måndags­block­erin­gen kom­mer sig av att du blir överväldigad av allt du har att göra i veck­an. Har du nu valt vilken uppgift som är vik­ti­gast först, dis­tra­heras du bara om du sit­ter och tit­tar på allt du ändå inte tänker göra just nu.
  7. Gör att-göra-uppgiften du valt ut. 
  8. Skryn­kla ihop post-it-lap­pen, släng den, njut och välj ut en ny uppgift, som i steg 4.

Tids nog kom­mer block­erin­gen att släp­pa och arbetet att fly­ta av sig självt.

Friv­il­ligt tillval

För ännu bät­tre resul­tat, bear­be­ta alla mail i din inbox så att den åter är tom.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt kom­ma igång med veck­ans arbete på måndag morgon?

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.