Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

27 okt.

Åååh, det är måndag morgon …


Datum: 2010-10-27 13:30

Har ock­så du kom­mit till job­bet på måndag mor­gon, tit­tat igenom vad du har att göra i veck­an och bliv­it så överväldigad att du blir ful­lkom­ligt blockerad? 

Du kom­mer inte igång och du får ingent­ing gjort och det i sig gör inte sak­en bättre. 

I så fall är du inte ensam.

Det är i de här stun­der­na vi skulle behö­va ett hand­fast och enkelt sätt att angri­pa den här måndags­block­erin­gen, närhelst i veck­an den skulle infalla.

Där­för att, krasst sett, det min­s­ta du behöver när du har myck­et att göra är spilld tid. Ju snab­bare du kom­mer igång, ju mer hin­ner du, ju min­dre stres­sad kom­mer du att kän­na dig och ju min­dre san­no­likt är det att du block­eras igen.

Gör så här, till exempel

För mig är det väldigt skönt att ha en 1 – 23-teknik” att ta till i sit­u­a­tion­er som dessa. Här är en sådan:

  1. Först, kol­la dagens schema och se när du har näs­ta möte. Det­ta för att veta om det är något du verk­li­gen behöver få gjort nu direkt, inför mötet, oak­tat att du kän­ner dig block­er­ad. Låt säga att du har åtmin­stone en halv­tim­ma innan du behöver göra något annat. Bra, då kan du andas ut åtmin­stone i det kor­ta perspektivet.
  2. Stäng av tele­fo­nen, så du får bli ostörd. Visst, det kan kom­ma ett vik­tigt sam­tal, men om du till­bringar dagen stres­sad inför veck­an, gör du ett säm­re jobb än om du job­bade i trygg förviss­ning om att du har koll på läget.
  3. Tit­ta på allt du har skriv­it upp att du har att göra den här veck­an. Allt som du lika gär­na kan göra näs­ta vec­ka, fly­t­ta det dit. Bra, då vet du vad du har att spela med.
  4. Gör en snabb pri­or­i­ter­ing och välj en att-göra-uppgift att bör­ja job­ba med. Pri­or­it­era genom att sät­ta var­je sak du har att göra i rela­tion till din och verk­samhetens vision på lång sikt och målen på kort sikt. Du kan ock­så fun­dera på vil­ka att-göra-uppgifter som är både vik­ti­ga och bråt­tom att få gjor­da. Den uppgift kan ock­så pri­or­it­eras som skulle vara skö­nast att bli av med.
  5. Skriv den högst pri­or­it­er­ade uppgiften på en post-it-lapp och sätt den någon­stans där du har den för ögo­nen när du jobbar. 
  6. Lägg undan, stäng ned, slå ihop din att-göra-lista (välj det verb som pas­sar). Måndags­block­erin­gen kom­mer sig av att du blir överväldigad av allt du har att göra i veck­an. Har du nu valt vilken uppgift som är vik­ti­gast först, dis­tra­heras du bara om du sit­ter och tit­tar på allt du ändå inte tänker göra just nu.
  7. Gör att-göra-uppgiften du valt ut. 
  8. Skryn­kla ihop post-it-lap­pen, släng den, njut och välj ut en ny uppgift, som i steg 4.

Tids nog kom­mer block­erin­gen att släp­pa och arbetet att fly­ta av sig självt.

Friv­il­ligt tillval

För ännu bät­tre resul­tat, bear­be­ta alla mail i din inbox så att den åter är tom.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt kom­ma igång med veck­ans arbete på måndag morgon?