Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 okt.

Struktur för företagande föräldrar på Mamtreprenör 2010


Datum: 2010-10-25 13:51

Att vara när­varande förälder och sam­tidigt dri­va ett före­tag kan verk­li­gen vara en utman­ing. Sedan jag blev tvillingförälder för dry­ga tre år sedan har min vardag präglats av just den kom­bi­na­tio­nen, vilket är en erfaren­het som gör åtmin­stone mig ödmjuk. 

Genom god struk­tur och rim­li­ga ambi­tion­er har jag fått just min sit­u­a­tion att fungera. Det har gjort att såväl barn som verk­samhet kun­nat växa och ha häl­san i behåll.

På Mamtreprenör­se­v­en­tet i Göte­borg den 6 novem­ber delar jag med mig av mina bäs­ta tips på hur vi med god struk­tur kan utveck­la en livskraftig verk­samhet, även då vi råkar vara föräldrar.

Mamtreprenör är pro­jek­tet där Ulri­ka Bergenkrans, Camil­la Old­berg och Lisa Flink verkar för att göra det lättare för före­ta­gare att vara föräl­drar (och vice versa).

Föru­tom före­ta­gar­föräl­dras­truk­tur­tips från mig, får du av Busi­ness in Heart lära dig utveck­la ditt före­tag genom nätverk, du får svar på juridiska frå­gor av Jurist­fir­man Vide, du får av Almi lära dig hur det går till att köpa före­tag, du får Dri­vhusets hjälp att väs­sa din affär­sidé och myck­et mer.

Välkom­men!