Struktur för företagande föräldrar på Mamtreprenör… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 okt.

Struktur för företagande föräldrar på Mamtreprenör 2010


Datum: 2010-10-25 13:51

Att vara när­varande förälder och sam­tidigt dri­va ett före­tag kan verk­li­gen vara en utman­ing. Sedan jag blev tvillingförälder för dry­ga tre år sedan har min vardag präglats av just den kom­bi­na­tio­nen, vilket är en erfaren­het som gör åtmin­stone mig ödmjuk. 

Genom god struk­tur och rim­li­ga ambi­tion­er har jag fått just min sit­u­a­tion att fungera. Det har gjort att såväl barn som verk­samhet kun­nat växa och ha häl­san i behåll.

På Mamtreprenör­se­v­en­tet i Göte­borg den 6 novem­ber delar jag med mig av mina bäs­ta tips på hur vi med god struk­tur kan utveck­la en livskraftig verk­samhet, även då vi råkar vara föräldrar.

Mamtreprenör är pro­jek­tet där Ulri­ka Bergenkrans, Camil­la Old­berg och Lisa Flink verkar för att göra det lättare för före­ta­gare att vara föräl­drar (och vice versa).

Föru­tom före­ta­gar­föräl­dras­truk­tur­tips från mig, får du av Busi­ness in Heart lära dig utveck­la ditt före­tag genom nätverk, du får svar på juridiska frå­gor av Jurist­fir­man Vide, du får av Almi lära dig hur det går till att köpa före­tag, du får Dri­vhusets hjälp att väs­sa din affär­sidé och myck­et mer.

Välkom­men!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.