Sidhuvud

Skaffa superstruktur – tillsammans med David Stiernholm

Låt mig, David Stiernholm, ge dig verktygen för att bota stress, övertid och dubbelarbete. Genom att förbättra din struktur kan du göra livet mycket enklare och öka din personliga effektivitet. Med hjälp av mina handfasta tips skapar du din egen superstruktur. Strukturkursen ges som hel- eller halvdag – boka den till din organisation redan idag.

Lär dig strukt(h)urera

Att strukturera är varken svårt eller tråkigt. I “Skaffa Superstruktur” får du en konkret handlingsplan för att effektivisera arbetslivet – redo att appliceras direkt efter avslutad kurs. Jag guidar dig igenom hur du med enkla knep skapar struktur i livet och skaffar din egen superstruktur.

Du kommer att upptäcka hur du:

  • genom att tillämpa strukturerade metoder för att prioritera lättare får rätt sak gjord först
  • genom god struktur kan skapa mer utrymme för spontanitet
  • genom att fokusera får mer gjort på kortare tid
  • genom att skapa en mer medveten struktur snabbare hittar det du behöver
  • genom att hantera e-post och chatt mer systematiskt blir mindre överväldigad och stressad
  • genom att använda knep och hjälpmedel för automatisering minskar din arbetsbelastning

Här berättar jag mer om vad jag tar upp i kursen:

Välj mel­lan halv- och heldag

Kursen ges i de två for­mat­en halv- och heldag. Här hit­tar du mer infor­ma­tion kring skill­nader­na mel­lan formaten.

(Här finner du mina kortare föreläs­ningar, om du före­drar det.)

På plats eller dig­i­talt — båda går bra

Jag kan hål­la kursen på plats hos er eller dig­i­talt på dis­tans i det dis­tans­mötesverk­tyg ni föredrar.

Vad tyck­er andra?

Så här säger några kun­der som bokat kursen tidigare:

 Engagerande, entu­si­as­merande, ener­gis­pru­ta’ beskriv­er den myck­et kun­nige föreläsande struk­turen David Stiern­holm. Min­net av en lärorik kurs hos David för tolv år sedan fick mig att i vår boka in min arbets­grupp på en spe­cial­sy­dd heldagskurs hos David. En fan­tastisk invester­ing för arbets­grup­pen & mig som chef. Teori & prak­tiska knep var­vades med möj­lighet för grup­pen till gemen­sam reflek­tion kring våra speci­fi­ka utmaningar. En sån här kurs kom­mer jag defin­i­tivt att göra igen, men tänker inte vän­ta så länge som tolv år till näs­ta gång.😊 Kursen ger stort mervärde för såväl nybör­jare som invigd struk­turnörd.” 
Björn Sand­berg, Admin­is­tra­tiv chef/​Personalansvarig, IFAU — Insti­tutet för arbets­mark­nads- och utbild­ningspoli­tisk utvärdering

Spot on, David! Igenkän­nings­graden var stor och skrat­ten var befriande! Vi sit­ter ju alla i sit­u­a­tio­nen där vi bol­lar vårt pro­duk­ti­va arbete mot alla inkom­mande mail, tele­fon, chat och upp­sökande kol­le­gor — och pla­nen för dagen går ju ofta åt pipan.. Särskilt så upp­skat­tade vi den lättsam­ma för­pack­nin­gen” på det vik­ti­ga området struk­tur” och de tydli­ga, hand­fas­ta tipsen.”
Car­o­la Lis­sel, VD, Vis­ma Soft­ware AB

Jag vill se vad fler kun­der tyck­er om kursen

Hit­ta datum och köp din kurs

Hit­ta näs­ta till­gäng­li­ga tid – och boka in din kurs redan idag.

Jag vill få en offert

Uppföljn­ing

För att nå ännu säkrare resul­tat — boka en uppföljn­ing av er struk­turkurs. Så här går det till.

Gå kursen online

Kursen finns även i en onlin­ev­er­sion, där du som delt­a­gare själv styr över tak­ten. Lär dig struk­tur­era ditt liv – när och var du vill.

Jag vill få ett smakprov på online-kursen

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Pratbubbla

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Pratbubbla

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Pratbubbla

Utdrag ur bloggen:

clock icon2024-06-19

Sätt egen prägel och bli mer produktiv

Det finns kontor av alla slag och frågan är vilken sort som gör en mest effektiv ...

right arrow

clock icon2024-06-18

Städa bort grus ur maskineriet

När arbetsvardagen är intensiv och tempot är högt gör du bäst i att först få gjort det som ...

right arrow

clock icon2024-06-17

Jag svidar om till semester

Det är alldeles strax dags för sommarledighet för mig. Jag är tillbaka i tjänst igen måndagen den...

right arrow