Ytterligare fem smarta mindmaps som gör dig… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 dec.

Ytterligare fem smarta mindmaps som gör dig effektivare


Datum: 2010-12-08 09:37

Det­ta inlägg är en fort­sät­tning på ett tidi­gare, som du hit­tar här.

I det, lik­som i det­ta, talar jag mig varm för struk­turverk­tyget mindmap” och särskilt dig­i­ta­la sådana, d v s gjor­da i någon av de mindmap­ping-mjuk­varor som finns att köpa eller att lad­da hem (s k open source”-programvara).

En mindmap är i syn­ner­het prak­tisk när du vill sam­la en stor mängd infor­ma­tion så att du har lätt att hit­ta vad du söker.

Fem till

I det för­ra inlägget pre­sen­ter­ade jag fem av tio använd­ning­som­rå­den för en mindmap. Här kom­mer de resterande fem:

 1. Din per­son­li­ga instru­ment­pan­el — Pré­cis som piloten i cock­pit har en mängd instru­ment för att kon­trollera att han håller rätt höjd, rätt hastighet och att plan­et anlän­der tryg­gt vid den tänk­ta des­ti­na­tio­nen, kan du ha en egen, per­son­lig instru­ment­pan­el i mindmap-form.??Skapa en mindmap med föl­jande grenar: 
  • Vision — dit du vill på lång sikt, med din verk­samhet eller ditt liv
  • Mål — de mål, mil­stol­par och nyck­eltal som du gis­sar att du behöver upp­nå på kort sikt för att på lång sikt nå visionen
  • Att-göra-uppgifter — Helt enkelt allt du har att göra, grup­per­at efter kon­text, d v s det sam­man­hang du behöver vara i eller de verk­tyg du behöver för att kun­na göra uppgiften
  • Vän­tar på — allt det mate­r­i­al eller de besked du vän­tar på från andra
  • Pro­jekt — dina pro­jekt, han­dlings­plan­er eller större ini­tia­tiv du har i luften för tillfället
  • Någon gång, kanske — din bank av geniala idéer som behöver lig­ga till sig till exakt rätt tillfälle infinner sig
 2. Dina prospects, pågående säljprocess­er och dina kun­der — Om du inte har ett s k CRM-sys­tem, kan en mindmap göra job­bet. I en mindmap, lägg upp grenar som motsvarar de oli­ka faser­na i din säljprocess. Som under­grenar, skriv dina drömkun­der, prospects och befintli­ga kun­der vid den gren som rep­re­sen­ter­ar den fas i processen du befinner dig i i bear­bet­nin­gen av var och en. Allt efter­som ditt säl­jar­bete fortlöper, fly­t­ta de poten­tiel­la kun­der­na från gren till gren till dess att de lan­dar på grenen Affär!”
 3. Kun­skaps­bank — Ska­pa en fak­ta­bank med all kun­skap du har om ett visst område. Du kan län­ka till böck­er, pro­gram­varor, tjän­ster och andra doku­ment. När du får en frå­ga från en kund, kan du snabbt lev­er­era ett svar eller en länk så kun­den raskt kom­mer vidare. ??Till exem­pel har jag en enda mindmap över alla fysiska och dig­i­ta­la struk­turstärkande verk­tyg jag kän­ner till, som en kun­skaps­bank för mig själv som struk­tör. (Nej, jag kan inte maila över den, utan du får en muns­bit var­je måndag kl 8:45.)
 4. Alla idéer du kom­mer på när du tag­it dig för att lösa ett visst prob­lem — Ett van­ligt använd­ning­som­råde för mindmap:ar är vid brain storm­ing, idék­läck­n­ing och prob­lem­lös­ning. Har du ett visst prob­lem, fyll en mindmap med alla de möjli­ga lös­ningar och idéer du kom­mer på, utan att värdera vad som är en bra idé och vad som är en dålig. Först när du är tömd” på idéer, vas­ka fram den/​de du vill gå vidare med och skrid till verket!
 5. Länkar ner” på disken, till ditt bra-att-ha-mate­r­i­al — För­mod­li­gen har du din hård­disk fylld med doku­ment och fil­er som kan vara bra att ha någon gång. Kanske har du dessu­tom ännu mer mate­r­i­al på en gemen­sam serv­er i din organ­i­sa­tion. Vis­sa fil­er använ­der du mer ofta än andra och då är det fre­stande att läg­ga en gen­väg på datorskrivbor­det till dessa.??Men, rätt som det är, är datorskrivbor­det fullt och det är svårt att hit­ta rätt där ock­så. Lägg upp en dig­i­tal mindmap där du sam­lar länkar till alla de doku­ment du behöver ofta, men grup­per­ade på ett struk­tur­erat sätt. Låt grenar­na, till vil­ka du kop­plar länkar­na, rep­re­sen­tera t ex oli­ka funk­tion­er i din verk­samhet; mark­nad, ekono­mi, lever­an­tör­er et c.

Min­dre, snab­bare, överskådligare

Anam­mar du mindmap:en som ett vardagsverk­tyg, kom­mer du behö­va hål­la ännu min­dre i huvudet, du hit­tar rätt doku­ment snab­bare och du kom­mer att på ett över­skådligt sätt kun­na se vart du strä­var, hur långt du kom­mit och var du står idag.
Hur gör du?
Till vad använ­der du mindmap-tekniken?

Välkom­men att kom­mentera nedan!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.