Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 dec.

Ytterligare fem smarta mindmaps som gör dig effektivare


Datum: 2010-12-08 09:37

Det­ta inlägg är en fort­sät­tning på ett tidi­gare, som du hit­tar här.

I det, lik­som i det­ta, talar jag mig varm för struk­turverk­tyget mindmap” och särskilt dig­i­ta­la sådana, d v s gjor­da i någon av de mindmap­ping-mjuk­varor som finns att köpa eller att lad­da hem (s k open source”-programvara).

En mindmap är i syn­ner­het prak­tisk när du vill sam­la en stor mängd infor­ma­tion så att du har lätt att hit­ta vad du söker.

Fem till

I det för­ra inlägget pre­sen­ter­ade jag fem av tio använd­ning­som­rå­den för en mindmap. Här kom­mer de resterande fem:

 1. Din per­son­li­ga instru­ment­pan­el — Pré­cis som piloten i cock­pit har en mängd instru­ment för att kon­trollera att han håller rätt höjd, rätt hastighet och att plan­et anlän­der tryg­gt vid den tänk­ta des­ti­na­tio­nen, kan du ha en egen, per­son­lig instru­ment­pan­el i mindmap-form.??Skapa en mindmap med föl­jande grenar: 
  • Vision — dit du vill på lång sikt, med din verk­samhet eller ditt liv
  • Mål — de mål, mil­stol­par och nyck­eltal som du gis­sar att du behöver upp­nå på kort sikt för att på lång sikt nå visionen
  • Att-göra-uppgifter — Helt enkelt allt du har att göra, grup­per­at efter kon­text, d v s det sam­man­hang du behöver vara i eller de verk­tyg du behöver för att kun­na göra uppgiften
  • Vän­tar på — allt det mate­r­i­al eller de besked du vän­tar på från andra
  • Pro­jekt — dina pro­jekt, han­dlings­plan­er eller större ini­tia­tiv du har i luften för tillfället
  • Någon gång, kanske — din bank av geniala idéer som behöver lig­ga till sig till exakt rätt tillfälle infinner sig
 2. Dina prospects, pågående säljprocess­er och dina kun­der — Om du inte har ett s k CRM-sys­tem, kan en mindmap göra job­bet. I en mindmap, lägg upp grenar som motsvarar de oli­ka faser­na i din säljprocess. Som under­grenar, skriv dina drömkun­der, prospects och befintli­ga kun­der vid den gren som rep­re­sen­ter­ar den fas i processen du befinner dig i i bear­bet­nin­gen av var och en. Allt efter­som ditt säl­jar­bete fortlöper, fly­t­ta de poten­tiel­la kun­der­na från gren till gren till dess att de lan­dar på grenen Affär!”
 3. Kun­skaps­bank — Ska­pa en fak­ta­bank med all kun­skap du har om ett visst område. Du kan län­ka till böck­er, pro­gram­varor, tjän­ster och andra doku­ment. När du får en frå­ga från en kund, kan du snabbt lev­er­era ett svar eller en länk så kun­den raskt kom­mer vidare. ??Till exem­pel har jag en enda mindmap över alla fysiska och dig­i­ta­la struk­turstärkande verk­tyg jag kän­ner till, som en kun­skaps­bank för mig själv som struk­tör. (Nej, jag kan inte maila över den, utan du får en muns­bit var­je måndag kl 8:45.)
 4. Alla idéer du kom­mer på när du tag­it dig för att lösa ett visst prob­lem — Ett van­ligt använd­ning­som­råde för mindmap:ar är vid brain storm­ing, idék­läck­n­ing och prob­lem­lös­ning. Har du ett visst prob­lem, fyll en mindmap med alla de möjli­ga lös­ningar och idéer du kom­mer på, utan att värdera vad som är en bra idé och vad som är en dålig. Först när du är tömd” på idéer, vas­ka fram den/​de du vill gå vidare med och skrid till verket!
 5. Länkar ner” på disken, till ditt bra-att-ha-mate­r­i­al — För­mod­li­gen har du din hård­disk fylld med doku­ment och fil­er som kan vara bra att ha någon gång. Kanske har du dessu­tom ännu mer mate­r­i­al på en gemen­sam serv­er i din organ­i­sa­tion. Vis­sa fil­er använ­der du mer ofta än andra och då är det fre­stande att läg­ga en gen­väg på datorskrivbor­det till dessa.??Men, rätt som det är, är datorskrivbor­det fullt och det är svårt att hit­ta rätt där ock­så. Lägg upp en dig­i­tal mindmap där du sam­lar länkar till alla de doku­ment du behöver ofta, men grup­per­ade på ett struk­tur­erat sätt. Låt grenar­na, till vil­ka du kop­plar länkar­na, rep­re­sen­tera t ex oli­ka funk­tion­er i din verk­samhet; mark­nad, ekono­mi, lever­an­tör­er et c.

Min­dre, snab­bare, överskådligare

Anam­mar du mindmap:en som ett vardagsverk­tyg, kom­mer du behö­va hål­la ännu min­dre i huvudet, du hit­tar rätt doku­ment snab­bare och du kom­mer att på ett över­skådligt sätt kun­na se vart du strä­var, hur långt du kom­mit och var du står idag.
Hur gör du?
Till vad använ­der du mindmap-tekniken?

Välkom­men att kom­mentera nedan!