Vilka pling behöver du? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 mars

Vilka pling behöver du?


Datum: 2017-03-20 14:47

När snoozade du en påmin­nelse senast? Var det i morse eller rent av allde­les nyss? Eller, använ­der du dig inte alls av påminnelsefunktionen?

En kund frå­gade mig häromda­gen hur man slip­per påmin­nelserutan som kom­mer upp när han star­tar Out­look. Det fick mig att reflektera.

För, jag förstår verk­li­gen att han vill bli av med den, efter­som han inte vill bli påmind när den visas. Ändå är det vi själ­va som bett om att bli påmin­da — allt­så när vi sat­te påminnelsen.

Just in time?
Hur mån­ga av all världens dator- och tele­fon-påmin­nelser kom­mer egentli­gen pré­cis när vi vill ha dem? En del gör det, men om jag ska dra en slut­sats av vad jag ser hos mina adepter, gör mer­parten det inte. Därav det­ta snoozande, då vi inte ville bli påmin­da just nu.

Påmin­nelser och notis­er och annat pling” som kom­mer när vi inte vill, är rena dis­trak­tion­er. De stör oss i det vi gör och vi tap­par tråden.

Några rik­tigt värdefulla
Men, påmin­nelser av oli­ka slag är inte i sig något ont. De kan, rätt använ­da, vara vår räd­dare i nöden.

Det är när de tjä­nar som trig­gers och får oss att direkt byta uppgift som de hjälper oss som mest. De påmin­nelser vi verk­li­gen har nyt­ta av och som vi gör helt rätt i att använ­da påmin­nelse­funk­tio­nen till är till exem­pel av typerna:

  • Res dig och gå nu, för annars hin­ner du inte.”
  • Om 30 minut­er har du ett vik­tigt möte, så det är dags att bör­ja för­bere­da det nu.”
  • Du har lovat att ringa kun­den pré­cis nu.”
  • Nu kom det bråd­skande mailet du vän­tat på, så nu kan du kom­ma vidare.”
  • Nu är du rent geografiskt i närheten av det där stäl­let där du ska pas­sa på att göra något/​köpa något när du är i krokarna.”
  • och, naturligtvis: Vak­na! Det är dags att gå upp.”

Några du kan slippa
Däre­mot, istäl­let för att ha påmin­nelser som säger idag har de här att göra-uppgifter­na dead­line”, öva på att bör­ja var­je dag med att tit­ta igenom din att göra-lista på eget ini­tia­tiv när det pas­sar dig just den här morgonen.

Istäl­let för att påmin­nelser om att [pling!] idag var det en vec­ka sedan du mailade N och du har fort­farande inte fått svar”, ta för vana att snabbt skum­ma igenom vän­tar på-lis­tan, på ditt eget ini­tia­tiv pré­cis det pas­sar dig just idag.

Gör dig av med alla pling” du inte behöver. Du har nog av påmin­nelser och noti­fieringar i vardagen.

Gör så här
Den här veck­an, när du blir påmind genom ett pling eller en uppop­pande ruta, tänk efter om du verk­li­gen vill ha den där påminnelsen.

Kom den i pré­cis rätt tid?

  • Ja? Grat­tis!
  • Nej? Ska du verk­li­gen ha den kvar? Ta bort den om du frestas att snooza. Hur stor är chansen att den pop­par upp i pré­cis rätt tid näs­ta gång — efter snoozandet?

Skönt att slip­pa avbrotten
Om du från och med idag omvärder­ar dina påmin­nelser, får du allt färre av den varan och du snoozar allt­mer säl­lan. Mer än tidi­gare är det du som bestäm­mer när du tit­tar i att göra-lis­tan och när du kol­lar mail.

De påmin­nelser du behåller har du kvar av en god anled­ning och du njuter av hur de hjälper dig slip­pa hål­la koll på sånt du inte får missa.

Du får färre pling, färre avbrott, färre dis­trak­tion­er och mer fokus i din arbetsvardag. Skönt, så.

Vad vill du bli påmind om?
Glömde jag någon värde­full sorts påmin­nelse tidi­gare? Skriv gär­na en kom­men­tar och påminn mig! 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.