Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 apr.

Vet du?


Datum: 2011-04-13 13:58

Att ha struk­tur är att veta” sva­rade min affärsvän över en lunch för ett tag sedan när jag frå­gade vad struk­tur bety­der för henne.

Det är verk­li­gen så sant som det är sagt.

Var du är

Har du god struk­tur vet du var du befinner dig i rela­tion till där du vill vara (i ditt yrkesliv eller i din verk­samhet, t ex), till skill­nad från om din struk­tur inte var god, då du istäl­let skulle stå som på ett gungfly utan fast förankring i his­to­rien och i framtiden.

Vad du gör

Du vet att du kom­mer framåt i de större ini­tia­tiv eller pro­jekt du drag­it igång för att ska­pa en god mor­gondag. Vad du inte skulle veta om du inte vis­ste, är vil­ka de här små och sto­ra pro­jek­ten är och du skulle inte heller veta om något av dem står still eller håller på att fal­la mel­lan stolarna.

Vad som är rätt sak att göra nu

Hade du inte haft god struk­tur skulle du inte veta vad som är rätt sak att pri­or­it­era just nu, efter­som du inte skulle veta vil­ka alla de möjli­ga sak­er­na är som du har att göra, efter­som du inte har dem sam­lade någonstans. 

Du skulle inte heller veta vad för att-göra-sak­er som döl­jer sig i den där högen där bor­ta, till vän­ster på skrivbor­det. Kanske är det något som helt plöt­sligt är för sent att göra, men som hade ska­p­at nya möj­ligheter om du bara hade gjort det i tid (för det tog ju inte så lång tid att göra när allt kom omkring och du högg tag i det).

Var det finns någonstans

När du har god struk­tur vet du pré­cis var bland dina pap­per du ska leta efter just det där doku­mentet. Du vet ock­så att ditt sys­tem för pap­pers-ref­er­ens­ma­te­r­i­al kom­mer vara intakt även om du öpp­nar ett fön­ster och låter höstvin­den svepa in, efter­som du har hit­tat säkrare lagringsplats för det än i högar och travar.

Vad andra gör för dig

När din per­son­li­ga jobb-vardags-struk­tur är god, vet du vad du vän­tar på från andra och du vet att det inte än är någon bråd­s­ka med att påmin­na veder­börande om att du behöver få det du vän­tar på. När den å andra sidan inte är god (struk­turen, allt­så), upp­täck­er du allde­les för sent att du skulle ha fått ett visst mate­r­i­al från en kol­le­ga innan du åkte till mötet och att du nu måste hit­ta på något på upp­studs, för fram­för dig sit­ter den som du hop­pas ska bli din näs­ta kund.

Så, vad före­drar du — att veta eller inte veta?

Väl­jer du att veta”, läs det här

Vill du veta, se till att du har for­muler­at en tydlig och för dig attrak­tiv vision om hur du vill att det (ditt före­tag, ditt jobb, ditt liv) ska vara om några år. Se ock­så till att du har ett ställe, ett doku­ment, en kar­ta, ett sys­tem där du kan se alla de pro­jekt eller större ini­tia­tiv som du har igång för tillfäl­let och var noga med att du kan kop­pla ihop var­je pro­jekt med åtmin­stone ett näs­ta steg som lig­ger som en att-göra-uppgift i din att-göra- lista. 

Att-göra-lis­tan, ja. Se till att du bara har en enda. Var noga med att for­mulera uppgifter­na du har att göra så smått” att du kan göra var och en i en enda ansats. Om de i sig består av flera steg, är de egentli­gen pro­jekt och ska upp på pro­jek­tlis­tan (från vilken du for­muler­ar näs­ta steg, som ska till att-göra- listan).

Slut­li­gen, ta för vana att skri­va upp allt du vän­tar på från andra på ett enda ställe (i en lista, i ett doku­ment el dyl). Alla har inte lika bra struk­tur som du. Bara för att de säger att de kom­mer till­ba­ka innan ons­dag”, är det inte säk­ert att de kom­mer ihåg det.

Måste man verk­li­gen veta?

Igno­rance is bliss” — ja, kanske en stund, men inte i lån­ga lop­pet. Säl­la dig till veten­skapen ock­så du!

Hur gör du?

Hur gör du för att veta när du inte vet, hur får du koll när du inte har det? Berät­ta om ditt bäs­ta tips i en kom­men­tar här nedan.