Vet du? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

13 apr.

Vet du?


Datum: 2011-04-13 13:58

Att ha struk­tur är att veta” sva­rade min affärsvän över en lunch för ett tag sedan när jag frå­gade vad struk­tur bety­der för henne.

Det är verk­li­gen så sant som det är sagt.

Var du är

Har du god struk­tur vet du var du befinner dig i rela­tion till där du vill vara (i ditt yrkesliv eller i din verk­samhet, t ex), till skill­nad från om din struk­tur inte var god, då du istäl­let skulle stå som på ett gungfly utan fast förankring i his­to­rien och i framtiden.

Vad du gör

Du vet att du kom­mer framåt i de större ini­tia­tiv eller pro­jekt du drag­it igång för att ska­pa en god mor­gondag. Vad du inte skulle veta om du inte vis­ste, är vil­ka de här små och sto­ra pro­jek­ten är och du skulle inte heller veta om något av dem står still eller håller på att fal­la mel­lan stolarna.

Vad som är rätt sak att göra nu

Hade du inte haft god struk­tur skulle du inte veta vad som är rätt sak att pri­or­it­era just nu, efter­som du inte skulle veta vil­ka alla de möjli­ga sak­er­na är som du har att göra, efter­som du inte har dem sam­lade någonstans. 

Du skulle inte heller veta vad för att-göra-sak­er som döl­jer sig i den där högen där bor­ta, till vän­ster på skrivbor­det. Kanske är det något som helt plöt­sligt är för sent att göra, men som hade ska­p­at nya möj­ligheter om du bara hade gjort det i tid (för det tog ju inte så lång tid att göra när allt kom omkring och du högg tag i det).

Var det finns någonstans

När du har god struk­tur vet du pré­cis var bland dina pap­per du ska leta efter just det där doku­mentet. Du vet ock­så att ditt sys­tem för pap­pers-ref­er­ens­ma­te­r­i­al kom­mer vara intakt även om du öpp­nar ett fön­ster och låter höstvin­den svepa in, efter­som du har hit­tat säkrare lagringsplats för det än i högar och travar.

Vad andra gör för dig

När din per­son­li­ga jobb-vardags-struk­tur är god, vet du vad du vän­tar på från andra och du vet att det inte än är någon bråd­s­ka med att påmin­na veder­börande om att du behöver få det du vän­tar på. När den å andra sidan inte är god (struk­turen, allt­så), upp­täck­er du allde­les för sent att du skulle ha fått ett visst mate­r­i­al från en kol­le­ga innan du åkte till mötet och att du nu måste hit­ta på något på upp­studs, för fram­för dig sit­ter den som du hop­pas ska bli din näs­ta kund.

Så, vad före­drar du — att veta eller inte veta?

Väl­jer du att veta”, läs det här

Vill du veta, se till att du har for­muler­at en tydlig och för dig attrak­tiv vision om hur du vill att det (ditt före­tag, ditt jobb, ditt liv) ska vara om några år. Se ock­så till att du har ett ställe, ett doku­ment, en kar­ta, ett sys­tem där du kan se alla de pro­jekt eller större ini­tia­tiv som du har igång för tillfäl­let och var noga med att du kan kop­pla ihop var­je pro­jekt med åtmin­stone ett näs­ta steg som lig­ger som en att-göra-uppgift i din att-göra- lista. 

Att-göra-lis­tan, ja. Se till att du bara har en enda. Var noga med att for­mulera uppgifter­na du har att göra så smått” att du kan göra var och en i en enda ansats. Om de i sig består av flera steg, är de egentli­gen pro­jekt och ska upp på pro­jek­tlis­tan (från vilken du for­muler­ar näs­ta steg, som ska till att-göra- listan).

Slut­li­gen, ta för vana att skri­va upp allt du vän­tar på från andra på ett enda ställe (i en lista, i ett doku­ment el dyl). Alla har inte lika bra struk­tur som du. Bara för att de säger att de kom­mer till­ba­ka innan ons­dag”, är det inte säk­ert att de kom­mer ihåg det.

Måste man verk­li­gen veta?

Igno­rance is bliss” — ja, kanske en stund, men inte i lån­ga lop­pet. Säl­la dig till veten­skapen ock­så du!

Hur gör du?

Hur gör du för att veta när du inte vet, hur får du koll när du inte har det? Berät­ta om ditt bäs­ta tips i en kom­men­tar här nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.