Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 apr.

Du har ingen aning om vad du lär dig på Sharea


Datum: 2011-04-15 10:18

Har det hänt att du bör­jat småpra­ta med någon du ham­nat bred­vid på tåget och att det utveck­lat sig till ett långt, fint sam­tal där du fick lära dig sak­er du inte ens hade en aning om fanns? Har det hänt att du zap­pat omkring bland tv-kanaler­na och bliv­it fast i en kanal du aldrig brukar tit­ta på, men nu var det en doku­men­tär som var så otroligt fascinerande? Har du någon gång köpt en tid­skrift om något du aldrig intresser­at dig för och plöt­sligt öpp­nar sig en hel värld som var långt myck­et mer spän­nande än du kunde förestäl­la dig?

Kän­ner du igen känslan — den där känslan av fas­ci­na­tion, av fräschör, av att världen plöt­sligt blir så myck­et större, att de poten­tiel­la vän­ner­na med ens blir så mån­ga fler?

Det är pré­cis den känslan Sharea hand­lar om.

Sharea (share + area = sharea) a?r en fysisk plats da?r ma?nniskor fritt delar med sig av kun­skap, kreativitet och inspiration. 

För­ra våren arranger­ade jag och Navid Modiri det förs­ta Sharea-even­tet på Värld­skul­tur­museet här i Göte­borg. Vi hade hjälp av mån­ga friv­il­li­ga som lik­som vi är över­ty­gade om att det är i de ova?ntade korsningar­na som de sto­ra ide?erna uppsta?r. De som egentli­gen ska­pade dagen var de 160 delt­a­gar­na från ett vitt spann pro­fes­sion­er som föreläste, minglade, musicer­ade, ställde ut, diskuter­ade, lyssnade och myck­et mer.

Den 14 maj är det dags för näs­ta Sharea. Vill ock­så du lära dig ovän­tade sak­er och dela med dig av din kun­skap, kom och var med. 

Men inga pen­gar kan ko?pa dig en plats. Ista?llet a?r intra?desbiljetten det inneha?ll som man sja?lv bidrar med och det finns ingen begra?nsning i vad det kan vara. Enda kravet a?r att du vis­ar upp din kun­skap och kom­pe­tens, snarare a?n andras verk. Sharea ska­par utrymme fo?r fo?rela?sningar, work­shops, utsta?llningar, filmvis­ningar, uppvis­ningar, dans, poe­si, med­i­ta­tion, teater, musik, stand-up, poet­ry slam – eller pré­cis vad du vill hit­ta pa?.

Läs pressmed­de­landet om Sharea här.

Vi träf­far dig gär­na på Sharea i Göte­borg den 14 maj. Läs mer här och anmäl dig nu.