Verbvalet är väsentligt | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

20 sep.

Verbvalet är väsentligt


Datum: 2017-09-20 08:07

När vi skriv­er vad vi har att göra som vi inte gör nu med en gång, är ett bra knep för att få att göra-uppgiften begrän­sad nog så att vi gör den, istäl­let för skjuter upp den, att vara noga med att vi har ett verb i var­je uppgift. Ring” är ett verb, skriv” är ett; mejla” är ett, reg­istr­era” ett annat.

Små pan­do­ra-askar
Jag har tidi­gare belyst det oprak­tiska med verb som fixa”, ord­na” och se till att” i det att dessa ver­b­val kan döl­ja hela pro­jekt snarare än något vi gör i ett steg (“Fixa en ny kund i östra regio­nen.”). Är en uppgift så stor, är det lätt att vi tit­tar på den, tänker ja, just det, det måste vi fixa” och går sedan vidare i lis­tan och istäl­let väl­jer en uppgift vi kan göra nu direkt — för vi vill kun­na boc­ka av”.

En han­dling som bara är din
Det var allde­les nyli­gen som jag i arbetet med en klient blev upp­märk­sam­mad på en ver­b­vals­fall­grop till att se upp för — en grund, möjli­gen, men en för­rädisk. Mån­ga av oss har roller där vi ofta om dagar­na ska involvera andra, träf­fa andra, stäm­ma av med andra, sät­ta oss ner med andra och diskutera något till­sam­mans. Även om träf­fa” är ett verb, är frå­gan om det är så prak­tiskt att skri­va en uppgift i stil med Träf­fa [någon] och diskutera [någonting]”.

Vi vill ha våra uppgifter han­dling­sori­en­ter­ade så att vi lätt själ­va kan bestäm­ma oss för att nu gör jag det här”, men ska vi lyckas med att träf­fa någon annan, gäller det att den per­so­n­en råkar dyka upp på sam­ma plats som vi sam­tidigt. Det är större chans att det blir så om vi har bokat tid (och plats) med den andra, så nog är väl boka” ett mer använd­bart verb i det­ta fall, eller ännu hellre föres­lå tid för träff”.

Det kan tyckas som att dessa detaljidéer har väl myck­et petime­terkarak­tär, men tro mig när jag säger att jag i mina upp­drag med klien­ter så ofta ser hur det är i det här fin­liret vi krånglar till till­varon för oss.

Gör så här
Vill du und­vi­ka att gå i den­na dif­fusa fäl­la, skum­ma nu snabbt igenom din att göra-lista och kon­trollera två saker:

  • att du har ett verb i var­je att göra-uppgift

  • om du för någon eller några att göra-uppgifter valt ett verb som du skulle tjä­na på att byta ut mot ett annat — ett som bara är beroende av att du gör något för att du ska kun­na boc­ka av (“föres­lå tid för träff” fram­för träf­fa”) eller ett som tydli­gare beskriv­er vad du ska göra (“ring och tala om” fram­för involvera” eller förankra”).

Snab­bare från ordet till handlingen
Om du genom ditt ver­b­val på det­ta sätt gör dina att göra-uppgifter mer dis­tink­ta kom­mer du (om du är som jag och de klien­ter jag möter) lättare lockas att göra det du hade för avsikt när du skrev uppgiften. Istäl­let för en lista med en mas­sa måsten och lud­di­ga sak­er som ska inträf­fa, blir steget från att se uppgiften till att göra den kortare. Du läg­ger ett uns mer tankemö­da när du skriv­er uppgiften, men avsevärt min­dre när du i full arbets­fart ska kom­ma till skott.

Hur skriv­er du?
Har du lagt märke till fler oförde­lak­ti­ga sätt att for­mulera våra att göra-uppgifter? Skriv gär­na om dina obser­va­tion­er i en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.