Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 sep.

Flytta undan kaninhålsapparna


Datum: 2017-09-12 09:53

Har månne ock­så du någon gång plöt­sligt upp­täckt att du allde­les nyss ägnat en län­gre stund än du egentli­gen önskat på att i din tele­fon bläd­dra genom Face­book-flödet, Insta­gram-flödet, Twit­ter-flödet eller vad för slags flö­den du gär­na kliv­er ner i just nu? Hän­der det rent av irriterande ofta? Det har abso­lut hänt mig, fram tills nu.

Vi tar rygg på Alice
Jag är den förste att sjun­ga den nya teknikens lov” och visst njuter jag högt av att ta del av andras tex­ter, bilder, reflek­tion­er. Men, under­stun­dom har jag upplevt att jag ägnat för myck­et tid åt sådana där, låt oss kalla dem kan­in­hål­sap­par. Vi går nära dem och vips ram­lar vi i och sugs ned i något oändligt där tiden tycks stå still, men när vi till sist åter­vän­der upp har minut­er­na flu­tit på rätt så raskt.

Teknik på våra villkor
Tris­tan Har­ris var till allde­les nyli­gen prod­uct philoso­pher” på Google, där han grun­dade ett ini­tia­tiv han kallar Time Well Spent” — om hur vi kan nju­ta av den nya tekniken utan att bli ofriv­il­ligt dis­tra­her­ade av den. Nyli­gen delade han på sin blogg med sig av sju knep för dis­trak­tions­fri tele­fo­nan­vänd­ning som ringar in vad ini­tia­tivet hand­lar om. Hans förs­ta knep har gjort stor skill­nad för mig, så låt mig dela det med dig.

Vi ser det, vi gör det
En avgörande orsak till att vi ram­lar ned i kan­in­hål­sap­par­na är att vi ser dem när vi tit­tar på hem­skär­men på vår tele­fon. Det­ta fak­tum lig­ger helt i lin­je med vad Suri och Gross fun­nit i en studie som pre­sen­teras i artikeln The Role of Atten­tion in Moti­vat­ed Behav­ior” från 2015, näm­li­gen att vårt val av vad vi gör påverkas i hög grad av vad vi råkar se — något som påmin­ner oss om ett alter­na­tiv, till exem­pel en skylt, en ikon, en text.

Den enkla lös­nin­gen är där­för att fly­t­ta undan appar vi inte vill ram­la ned i, så att vi inte ser dem annat än när vi verk­li­gen vill.

Gör så här
Vill du göra något åt just det­ta fenomen, gör så här:

  1. Ta en titt på din tele­fons hem­skärm, det vill säga den skärm du i regel ser direkt när du lås­er upp tele­fo­nen. Vad ser du där för appar som du ägnar mer tid än du önskar åt?

  2. Fly­t­ta de appar­na till näs­ta skärm, så att de inte län­gre är kvar på huvud­hem­skär­men”.

  3. Istäl­let, lägg appar på hem­skär­men som du:
    • använ­der ofta, efter­som de är rena verk­tyg”
    • skulle vil­ja använ­da oftare, men som du hit­tills inte kom­mit igång med

  4. Tes­ta det­ta en vec­ka eller två och frå­ga dig om det gjorde skill­nad för dig.

  5. Får du mers­mak, läs resten av Tris­tan Har­ris artikel.

Tid åt rätt sak
Und­viker du genom den­na enkla oper­a­tion att försvin­na djupt i vis­sa appar, kom­mer du istäl­let att ägna dig mer åt det du vill. Snarare än att ödsla tid på sådant som i läng­den är utan mening, får du fokus på sådant du sedan är glad att du gjort. Tid väl spender­ad, helt enkelt.

Låt mig ock­så under­stry­ka att jag inte moralis­er­ar kring app- eller tele­fo­nan­vän­dan­det. Du och jag får ägna oss åt vad vi vill, även sådant som är utan nyt­ta”, men för egen del vill jag själv bestäm­ma när jag gör det, istäl­let för att bara råka göra det i fel” stund.

Hur gör du?
Hur har du reson­er­at när du organ­is­er­at din hem­skärm? Har du andra principer än de Tris­tan Har­ris skriv­er om? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta.