Flytta undan kaninhålsapparna | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

12 sep.

Flytta undan kaninhålsapparna


Datum: 2017-09-12 09:53

Har månne ock­så du någon gång plöt­sligt upp­täckt att du allde­les nyss ägnat en län­gre stund än du egentli­gen önskat på att i din tele­fon bläd­dra genom Face­book-flödet, Insta­gram-flödet, Twit­ter-flödet eller vad för slags flö­den du gär­na kliv­er ner i just nu? Hän­der det rent av irriterande ofta? Det har abso­lut hänt mig, fram tills nu.

Vi tar rygg på Alice
Jag är den förste att sjun­ga den nya teknikens lov” och visst njuter jag högt av att ta del av andras tex­ter, bilder, reflek­tion­er. Men, under­stun­dom har jag upplevt att jag ägnat för myck­et tid åt sådana där, låt oss kalla dem kan­in­hål­sap­par. Vi går nära dem och vips ram­lar vi i och sugs ned i något oändligt där tiden tycks stå still, men när vi till sist åter­vän­der upp har minut­er­na flu­tit på rätt så raskt.

Teknik på våra villkor
Tris­tan Har­ris var till allde­les nyli­gen prod­uct philoso­pher” på Google, där han grun­dade ett ini­tia­tiv han kallar Time Well Spent” — om hur vi kan nju­ta av den nya tekniken utan att bli ofriv­il­ligt dis­tra­her­ade av den. Nyli­gen delade han på sin blogg med sig av sju knep för dis­trak­tions­fri tele­fo­nan­vänd­ning som ringar in vad ini­tia­tivet hand­lar om. Hans förs­ta knep har gjort stor skill­nad för mig, så låt mig dela det med dig.

Vi ser det, vi gör det
En avgörande orsak till att vi ram­lar ned i kan­in­hål­sap­par­na är att vi ser dem när vi tit­tar på hem­skär­men på vår tele­fon. Det­ta fak­tum lig­ger helt i lin­je med vad Suri och Gross fun­nit i en studie som pre­sen­teras i artikeln The Role of Atten­tion in Moti­vat­ed Behav­ior” från 2015, näm­li­gen att vårt val av vad vi gör påverkas i hög grad av vad vi råkar se — något som påmin­ner oss om ett alter­na­tiv, till exem­pel en skylt, en ikon, en text.

Den enkla lös­nin­gen är där­för att fly­t­ta undan appar vi inte vill ram­la ned i, så att vi inte ser dem annat än när vi verk­li­gen vill.

Gör så här
Vill du göra något åt just det­ta fenomen, gör så här:

  1. Ta en titt på din tele­fons hem­skärm, det vill säga den skärm du i regel ser direkt när du lås­er upp tele­fo­nen. Vad ser du där för appar som du ägnar mer tid än du önskar åt?

  2. Fly­t­ta de appar­na till näs­ta skärm, så att de inte län­gre är kvar på huvud­hem­skär­men”.

  3. Istäl­let, lägg appar på hem­skär­men som du:
    • använ­der ofta, efter­som de är rena verk­tyg”
    • skulle vil­ja använ­da oftare, men som du hit­tills inte kom­mit igång med

  4. Tes­ta det­ta en vec­ka eller två och frå­ga dig om det gjorde skill­nad för dig.

  5. Får du mers­mak, läs resten av Tris­tan Har­ris artikel.

Tid åt rätt sak
Und­viker du genom den­na enkla oper­a­tion att försvin­na djupt i vis­sa appar, kom­mer du istäl­let att ägna dig mer åt det du vill. Snarare än att ödsla tid på sådant som i läng­den är utan mening, får du fokus på sådant du sedan är glad att du gjort. Tid väl spender­ad, helt enkelt.

Låt mig ock­så under­stry­ka att jag inte moralis­er­ar kring app- eller tele­fo­nan­vän­dan­det. Du och jag får ägna oss åt vad vi vill, även sådant som är utan nyt­ta”, men för egen del vill jag själv bestäm­ma när jag gör det, istäl­let för att bara råka göra det i fel” stund.

Hur gör du?
Hur har du reson­er­at när du organ­is­er­at din hem­skärm? Har du andra principer än de Tris­tan Har­ris skriv­er om? Skriv gär­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.