Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 jan.

Vem är passionerad med dåligt samvete?


Datum: 2012-01-24 18:02

Igår föreläste jag på ett sem­i­nar­i­um arranger­at i samar­bete med Utveck­lingspoolen, Kon­tentan och Säl­jar­nas här i Göte­borg. Dry­ga hun­dratalet säl­jare och säljchefer kom för att få ett smakprov på Utveck­lingspoolens säljut­bild­ning med fokus på EQ, emo­tionell intel­li­gens. Själv bidrog jag med min syn på hur man kan dra nyt­ta av att ha en god struk­tur när man arbe­tar med försäljning.

Det som avgör

Utveck­lingspoolens Lars Ols­son och Jens Hec­tor talade bland annat om vad som egentli­gen avgör nuför­tiden när vi väl­jer av vem och av vilket före­tag vi ska köpa. I en tid då de tekniska och funk­tionel­la kvaliteter­na hos pro­duk­ter och tjän­ster är allt­mer lika mel­lan oli­ka lever­an­tör­er, är det de adder­ade mervär­de­na i form av pas­sion och engage­mang hos säl­jaren som gör att vi vill hand­la just där. För mig per­son­li­gen är jag dessu­tom allt­mer intresser­ad av gen­uinitet hos den jag köper av, gär­na kop­plat till en bra historia. 

Struk­tur detro­n­is­er­ar stress

När jag hörde Lars och Jens tala om det­ta, gick det upp för mig att det är en vik­tig anled­ning för en säl­jare att ha god struk­tur. För, vem kän­ner sig pas­sion­er­ad och engager­ad när man är stres­sad över att inte rik­tigt ha koll? Vem kan vara när­varande i stun­den och sitt gen­uina, per­son­li­ga jag när man inte rik­tigt kän­ner att man har ryggen fri, när man har en aning om att man mis­sat något som snart slår till­ba­ka med full kraft (och badwill)?

Struk­tur hjälper oss att lättare hål­la koll på allt som är vik­tigt i verk­samheten. Då kän­ner vi oss mer tryg­ga. Jag är över­ty­gad om att vi då säl­jer bät­tre. Och mer.

Hur tänker du?

P S Bilden från gårdagskvällen har jag för­resten lånat av Cari­na Sundqvist, VD för Inspi­ra­tions­byrån. Den­na entu­si­astiska (och defin­i­tivt gen­uina) före­ta­gare är kvin­nan bakom bril­jan­ta tjän­ster som Fyr­sa­fari och Walk­ing Din­ner. Kol­la in!

P S 2 Mis­sade du gårda­gens föreläs­ning finns det en ny chans redan imor­gon. Då håller jag öppet affärssem­i­nar­i­um i ADAs regi, ock­så det här i Göte­borg. Mer info här.