Vem är passionerad med dåligt samvete? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

24 jan.

Vem är passionerad med dåligt samvete?


Datum: 2012-01-24 18:02

Igår föreläste jag på ett sem­i­nar­i­um arranger­at i samar­bete med Utveck­lingspoolen, Kon­tentan och Säl­jar­nas här i Göte­borg. Dry­ga hun­dratalet säl­jare och säljchefer kom för att få ett smakprov på Utveck­lingspoolens säljut­bild­ning med fokus på EQ, emo­tionell intel­li­gens. Själv bidrog jag med min syn på hur man kan dra nyt­ta av att ha en god struk­tur när man arbe­tar med försäljning.

Det som avgör

Utveck­lingspoolens Lars Ols­son och Jens Hec­tor talade bland annat om vad som egentli­gen avgör nuför­tiden när vi väl­jer av vem och av vilket före­tag vi ska köpa. I en tid då de tekniska och funk­tionel­la kvaliteter­na hos pro­duk­ter och tjän­ster är allt­mer lika mel­lan oli­ka lever­an­tör­er, är det de adder­ade mervär­de­na i form av pas­sion och engage­mang hos säl­jaren som gör att vi vill hand­la just där. För mig per­son­li­gen är jag dessu­tom allt­mer intresser­ad av gen­uinitet hos den jag köper av, gär­na kop­plat till en bra historia. 

Struk­tur detro­n­is­er­ar stress

När jag hörde Lars och Jens tala om det­ta, gick det upp för mig att det är en vik­tig anled­ning för en säl­jare att ha god struk­tur. För, vem kän­ner sig pas­sion­er­ad och engager­ad när man är stres­sad över att inte rik­tigt ha koll? Vem kan vara när­varande i stun­den och sitt gen­uina, per­son­li­ga jag när man inte rik­tigt kän­ner att man har ryggen fri, när man har en aning om att man mis­sat något som snart slår till­ba­ka med full kraft (och badwill)?

Struk­tur hjälper oss att lättare hål­la koll på allt som är vik­tigt i verk­samheten. Då kän­ner vi oss mer tryg­ga. Jag är över­ty­gad om att vi då säl­jer bät­tre. Och mer.

Hur tänker du?

P S Bilden från gårdagskvällen har jag för­resten lånat av Cari­na Sundqvist, VD för Inspi­ra­tions­byrån. Den­na entu­si­astiska (och defin­i­tivt gen­uina) före­ta­gare är kvin­nan bakom bril­jan­ta tjän­ster som Fyr­sa­fari och Walk­ing Din­ner. Kol­la in!

P S 2 Mis­sade du gårda­gens föreläs­ning finns det en ny chans redan imor­gon. Då håller jag öppet affärssem­i­nar­i­um i ADAs regi, ock­så det här i Göte­borg. Mer info här.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.