Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 jan.

Förändringsprojektens farligaste ord


Datum: 2012-01-18 10:09

Det finns ett ord som är för­rädiskt lockande att ta till ibland.

Där sit­ter vi på den halvårli­ga led­ningskon­fer­ensen för att ta ut rik­t­nin­gen för de när­maste sex månaderna. 

Det är i slutet av dagen och vi är rätt så möra efter en hel dags diskus­sion­er. Vi har talat om vad verk­samheten har för svagheter att stär­ka och vi har kom­mit fram till att vi behöver:

  • ha bät­tre koll på hur arbetet i pro­jek­ten fortskrider
  • lyssna av mer vad som hän­der på marknaden
  • höja ser­vicenivån gen­te­mot kund
  • göra tätare avstämningar
  • mäta vår lever­an­skvalitet mer
  • … och lik­nande åtgärder

Akta dig, säg det inte!

När ska vi göra det då? Och hur?” säger den av oss som håller i white­board­pen­nan för ögonblicket.

Det är då det där ordet dyk­er upp, som en hägrande fres­telse. Vi kän­ner hur hun­gri­ga och tröt­ta vi är. Ska vi sät­ta ännu en dead­line? Kan vi jon­glera ytterli­gare en boll framöver? Det vore så skönt att bara bli klara.

Nej, vi klarar inte att stå emot. Vi säger det.

Vi gör det löpande.”

Puh, skönt, då har vi bestämt något. Nu är det middag.

Jag vet inte hur du upplever det, men jag har i mina dagar sett allt­för mån­ga fina ini­tia­tiv rin­na ut i sanden genom att vi bestämt oss för att genom­föra dem löpande”. Ordet är verk­li­gen en honungs­fäl­la. Det låter som att det bety­der alltid” eller ständigt”, och när vi använ­der det verkar vi vara han­dlingskrafti­ga, beslut­sam­ma och com­mit­tade”. Men, i realiteten bety­der det i min värld oftast istäl­let aldrig”.

Ytterli­gare en sak att kom­ma ihåg

Att bestäm­ma oss för att vi ska bör­ja göra något löpande” innebär att vi ska bör­ja kom­ma ihåg att, föru­tom det vi gör van­ligtvis i varda­gen, ock­så ständigt ha i åtanke att … (vad det nu är vi ska göra löpande). För egen del har jag nog med sak­er i huvudet. Jag behöver inte fler. Helst vill jag inte behö­va ha något i huvudet, utan istäl­let i verk­tyg och på platser som är sta­bi­la och datorkraschsäkra.

Så, näs­ta gång du hör någon kol­le­ga säga det ska vi göra löpande” eller när du frestas att säga det själv, hissa ett varnin­gens flagg och tänk ett varv till.

Gör så här istället

  • Om du vill åstad­kom­ma en förän­dring, definiera tydli­ga och konkre­ta aktiviteter, hän­delser eller uppgifter som du kan tidssät­ta när de ska ske (och tilldela någon ans­varet för att de sker).
  • Om du vill att ni fort­sät­tningsvis ska göra det ni gör på ett annat sätt (med högre kvalitet, med mer dia­log mel­lan led­ning och pro­jek­t­grup­per, med större öra mot mark­naden), justera era vardagsprocess­er så de från och med nu ock­så innehåller det som ni vill göra annor­lun­da än tidigare.

Gör allt­så det nya arbetssät­tet till det gängse, till så ni van­ligtvis gör det ni gör. Ett sätt att göra det är att rita upp hur ni gör idag och rita in det ni vill tillföra, sedan tes­ta, utvärdera och förfina.

Mer blir genomfört

Om du är mer sparsam med att använ­da ordet löpande” när ni planer­ar förän­dringsini­tia­tiv, kom­mer fler förän­dringar än idag ock­så till stånd. Den verk­samhet du arbe­tar i utveck­las till det bät­tre snab­bare och ni kom­mer att kän­na större till­fredsstäl­lelse över de starkare resul­tat ni åstad­kom­mer tillsammans.

Hur gör du?

Hur gör du för att vara säk­er på att det ni bestäm­mer er för ock­så blir av? Läm­na gär­na en kom­men­tar för att dela med dig av dina tankar.