Hur du väljer en uppgift du hinner med | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

25 jan.

Hur du väljer en uppgift du hinner med


Datum: 2012-01-25 11:00

Du som har valt att ha dina att-göra-uppgifter på ett och endast ett ställe, d v s i en enda att-göra-lista, kom­mer att ha en täm­li­gen omfat­tande sådan. 

Än län­gre blir den om du ser till att det som du for­muler­at som att-göra-uppgifter är sådant du kan göra i en ansats, snarare än som du behöver arbe­ta med över lång tid innan du kan boc­ka av.

Ändå är det pré­cis det jag rekommenderar.

Alter­na­tiv­en, att ha att-göra-uppgifter­na sprid­da på mån­ga ställen, eller att ha allt i huvudet, är så myck­et värre.

Sam­tidigt lever vi i en vardag där vi behöver ompri­or­it­era ofta, efter­som det dyk­er upp sak­er ideli­gen. Dessa sak­er” behöver vi sät­ta i rela­tion till det vi redan har att göra, för att avgöra vad vi ska pri­or­it­era först. 

Dela in i kategorier

Det är inga prob­lem att du har en lång lista med mån­ga att-göra-uppgifter på, så länge som du flit­igt nyt­t­jar möj­ligheten att dela in den i kategorier.

Jag har tidi­gare i Klart! skriv­it om nyt­tan att kat­e­goris­era efter kon­text, d v s i vilken sit­u­a­tion du behöver vara för att kun­na göra uppgiften (på job­bet, hem­ma, vid datorn et c). Det är ock­så värde­fullt att kat­e­goris­era uppgifter­na efter vil­ka pro­jekt de är en del av.

Och, vet du, här kom­mer en kat­e­goris­er­ingsmöj­lighet till.

Hur lång tid tar det?

Om du vill, kan du dessu­tom kat­e­goris­era att-göra-uppgifter­na efter hur lång tid de tar att göra.

Om du har angett på var­je uppgift hur lång tid den tar, kan du väl­ja att bara se de uppgifter du skulle hin­na slut­föra, när du har en stund över. Du slip­per se de uppgifter som är för sto­ra och som du bara blir stres­sad av att se att du inte hin­ner nu heller”.

Om du kän­ner för att snabbt kun­na boc­ka av några att-göra-uppgifter efter att du under hela dagen arbe­tat med en rik­tigt rejäl, lång­dra­gen uppgift, leta efter 5‑minutrarna. Om du har en lång fly­gn­ing fram­för dig, då du vet att du kom­mer att vara ostörd, välj bland de uppgifter som tar mer än en timme (och som har kon­tex­ten vid datorn”).

Gör så här

  1. Bestäm dig för vil­ka tidsin­ter­vall du vill använ­da. Välj inte för mån­ga oli­ka, utan höf­ta till med t ex 5 minut­er, 15 minut­er, 30 min, 1 tim­ma, 2 timmar.
  2. Bestäm dig för hur du ska mark­era upp uppgifter­na med tid­såt­gån­gen på ett enkelt sätt.
  3. Gå igenom din att-göra-lista och mark­era uppgifter­na efter hur lång tid du tror att de tar att slut­föra. Om du tyck­er att det verkar arbetssamt att gå igenom hela lis­tan, strun­ta i det och bör­ja istäl­let ange upp­skat­tad tid­såt­gång på de nya uppgifter du läg­ger till på lis­tan från och med nu. Enda kon­sekvensen är att du kom­mer att behö­va pro­va den­na metod under län­gre tid innan du kan avgöra fullt ut om den är något för dig.
  4. Lägg märke till hur förvå­nans­värt mån­ga uppgifter som troli­gen tar rik­tigt kort tid att genom­föra (om du har sett till att dina att-göra-uppgifter är sådana du kan slut­föra i ett lagom stort steg, det vill säga).
  5. När du har en halv­tim­ma över, välj bland uppgifter som tar 30 minut­er eller kortare att slut­föra. Om du har din lista dig­i­talt, fil­tr­era efter tid­såt­gång 30 min, 15 min eller 5 min, så slip­per du se uppgifter­na som tar län­gre tid.

Välj rätt uppgift snabbare

Anger du hur lång tid var­je att-göra-uppgift troli­gen tar, kom­mer du snab­bare kun­na väl­ja en sak du kan göra, när du bara har en stund över. Du kan slip­pa se alla de uppgifter du ändå inte hin­ner göra nu. Därmed kom­mer du att kän­na dig min­dre stres­sad i onödan.

Du kom­mer att lättare kun­na väl­ja uppgift efter vad du kän­ner för just nu. Ibland vill du snabbt kom­ma framåt, ibland vill du förd­ju­pa dig i en rik­tigt mastig utman­ing. Du får ett mer san­ningsen­ligt per­spek­tiv på det du har att göra i att-göra-lis­tan. Du kom­mer att få lättare att få gjort uppgifter du skju­tit upp ett tag, då du ser att de bara skulle ta fem minut­er att göra, bara du sat­sade de fem minut­er­na på att göra dem.

Visst är det väl värt att prova?

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt hit­ta rätt uppgift att hug­ga tag i, av alla dina att-göra-uppgifter? Läm­na en kom­men­tar och avs­lö­ja hur du gör. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.