Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 nov.

Var är du och vad kan du göra?


Datum: 2009-11-18 09:56

Allt vi har att göra kan vi inte göra över­allt eller var som helst. Till vis­sa sak­er behöver vi en dator, till andra en tele­fon, och några kan vi bara göra på kontoret.

Vi vin­ner kon­cen­tra­tion om vi vid var­je tillfälle bara behöver bry oss om de uppgifter som vi kan job­ba med just där vi är då.

Så, hur gör du för att veta vad du kan göra just här och nu, av allt du har att göra?

Svaret het­er kon­text”, vilket bety­der sammanhang.

Några van­li­ga kontexter

Van­li­ga kon­tex­ter kan vara:

  • @Kontoret — d v s at kon­toret” eller på kontoret”
  • @Internet — när du har till­gång till internet
  • @Dator — när du sit­ter fram­för din dator
  • @Telefon — när du har möj­lighet att ringa (t ex i bilkö eller på resande fot)
  • @PåStan — när du är ute på stan, kanske på väg till eller från lunch, och du t ex kan köpa ett paket gem när du ändå är ute och rör dig.
  • @Hemma — d v s uppgifter som du ska göra hem­ma (för du har väl inte bara jobb-relat­er­ade uppgifter i din att-göra-lista?)
  • @VarSomHelst — du har någonting att fun­dera över, att ta ställ­ning till, och behöver bara ha huvudet med dig.

Några ovan­li­ga, men likväl smar­ta, kontexter

En bekant till mig skriv­er myck­et i job­bet och trivs särskilt bra med att skri­va på tåget. Efter­som han ofta åker till Stock­holm på upp­drag, vän­tar han med att göra vis­sa att-skri­va-uppgifter tills han är “@X2000”.

Nyli­gen träf­fade jag en kvin­na som har vis­sa arbet­suppgifter som hon job­bar bäst med när hon är ensam på kon­toret, allt­så “@LugnOchRo”.

En kund till mig har vis­sa att-göra-uppgifter som han behöver göra till­sam­mans med en kol­le­ga, vilket allt­så ger en kon­text av for­men “@SvenSvensson”.

Märk upp dina att-göra-uppgifter

Märk upp dina att-göra-uppgifter med den kon­text i vilken du kan slut­föra uppgiften. 

Om du har din att-göra-lista på pap­per, skriv kon­tex­ten i mar­ginalen så du lätt ser den, och hit­ta gär­na på en förko­rt­ning så det blir smidigt för dig att skri­va den på var­je uppgift.

Om din att-göra-lista är inlagd i något slags elek­tro­n­iskt for­mat är det hela enklare. I Out­look kan du t ex läg­ga kon­tex­ten i rutan Kat­e­gori” längst ned till höger i fön­stret som visas när du ska­par en ny uppgift.

Vad är din kon­text, vad kan du göra?

Så, i varda­gen, när du ska väl­ja en ny att-göra-uppgift att göra, fokusera bara på de uppgifter som är märk­ta med den kon­text du befinner dig i just nu. För­mod­li­gen är du nu uppe i tem­po och där­för tack­sam för att du tidi­gare märkt upp var­je uppgift med rätt kontext.

Det fina med en elek­tro­n­isk att-göra-lista är att du lätt kan sortera den efter kon­text och ibland t o m döl­ja alla uppgifter som inte har den kon­text du befinner dig i för stun­den. Då har du en dynamisk lista som bara vis­ar dig uppgifter som du fak­tiskt kan göra just nu och du slip­per bli dis­tra­her­ad av allt du ska göra men som du inte kan göra något åt nu.

Hur gör du?

Vil­ka kon­tex­ter pas­sar för dig i din vardag? Kanske har ock­så du någon udda kon­text till följd av ditt ovan­li­ga jobb? Välkom­men att kom­mentera nedan.