Var är du och vad kan du göra? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 nov.

Var är du och vad kan du göra?


Datum: 2009-11-18 09:56

Allt vi har att göra kan vi inte göra över­allt eller var som helst. Till vis­sa sak­er behöver vi en dator, till andra en tele­fon, och några kan vi bara göra på kontoret.

Vi vin­ner kon­cen­tra­tion om vi vid var­je tillfälle bara behöver bry oss om de uppgifter som vi kan job­ba med just där vi är då.

Så, hur gör du för att veta vad du kan göra just här och nu, av allt du har att göra?

Svaret het­er kon­text”, vilket bety­der sammanhang.

Några van­li­ga kontexter

Van­li­ga kon­tex­ter kan vara:

  • @Kontoret — d v s at kon­toret” eller på kontoret”
  • @Internet — när du har till­gång till internet
  • @Dator — när du sit­ter fram­för din dator
  • @Telefon — när du har möj­lighet att ringa (t ex i bilkö eller på resande fot)
  • @PåStan — när du är ute på stan, kanske på väg till eller från lunch, och du t ex kan köpa ett paket gem när du ändå är ute och rör dig.
  • @Hemma — d v s uppgifter som du ska göra hem­ma (för du har väl inte bara jobb-relat­er­ade uppgifter i din att-göra-lista?)
  • @VarSomHelst — du har någonting att fun­dera över, att ta ställ­ning till, och behöver bara ha huvudet med dig.

Några ovan­li­ga, men likväl smar­ta, kontexter

En bekant till mig skriv­er myck­et i job­bet och trivs särskilt bra med att skri­va på tåget. Efter­som han ofta åker till Stock­holm på upp­drag, vän­tar han med att göra vis­sa att-skri­va-uppgifter tills han är “@X2000”.

Nyli­gen träf­fade jag en kvin­na som har vis­sa arbet­suppgifter som hon job­bar bäst med när hon är ensam på kon­toret, allt­så “@LugnOchRo”.

En kund till mig har vis­sa att-göra-uppgifter som han behöver göra till­sam­mans med en kol­le­ga, vilket allt­så ger en kon­text av for­men “@SvenSvensson”.

Märk upp dina att-göra-uppgifter

Märk upp dina att-göra-uppgifter med den kon­text i vilken du kan slut­föra uppgiften. 

Om du har din att-göra-lista på pap­per, skriv kon­tex­ten i mar­ginalen så du lätt ser den, och hit­ta gär­na på en förko­rt­ning så det blir smidigt för dig att skri­va den på var­je uppgift.

Om din att-göra-lista är inlagd i något slags elek­tro­n­iskt for­mat är det hela enklare. I Out­look kan du t ex läg­ga kon­tex­ten i rutan Kat­e­gori” längst ned till höger i fön­stret som visas när du ska­par en ny uppgift.

Vad är din kon­text, vad kan du göra?

Så, i varda­gen, när du ska väl­ja en ny att-göra-uppgift att göra, fokusera bara på de uppgifter som är märk­ta med den kon­text du befinner dig i just nu. För­mod­li­gen är du nu uppe i tem­po och där­för tack­sam för att du tidi­gare märkt upp var­je uppgift med rätt kontext.

Det fina med en elek­tro­n­isk att-göra-lista är att du lätt kan sortera den efter kon­text och ibland t o m döl­ja alla uppgifter som inte har den kon­text du befinner dig i för stun­den. Då har du en dynamisk lista som bara vis­ar dig uppgifter som du fak­tiskt kan göra just nu och du slip­per bli dis­tra­her­ad av allt du ska göra men som du inte kan göra något åt nu.

Hur gör du?

Vil­ka kon­tex­ter pas­sar för dig i din vardag? Kanske har ock­så du någon udda kon­text till följd av ditt ovan­li­ga jobb? Välkom­men att kom­mentera nedan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.