“Var är den info jag skulle haft nu?!” | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 okt.

“Var är den info jag skulle haft nu?!”


Datum: 2009-10-14 10:55

Har du var­it med om att du delegerat en uppgift till någon annan, eller att någon annan sagt att de kom­mer till­ba­ka med någon infor­ma­tion, bara för att glöm­ma bort att du gjort det och sedan, i sista minuten eller när det är för sent, upp­täc­ka att du inte fått det mate­r­i­al du behöver just nu?

Här kom­mer ett tips som gör att du aldrig behöver uppl­e­va det igen.

Vän­tar på”-lista

Ska­pa en vän­tar på”-lista. På lis­tan skriv­er du t ex Anni­ka återkom­mer med förslag på lös­ning innan vec­ka 3.” eller Robert sam­mankallar till nytt pro­jek­t­möte.” Uppgifter­na kan kom­ma från att du i sam­tal med per­so­n­en ifrå­ga har kom­mit överens om att hon tar på sig en uppgift. Eller, kan uppgiften vara ett av de näs­ta ste­gen som ni beslu­tat er för i ett möte med flera inblandade. Efter­som du dri­ver frå­gan, vill du naturligtvis ha koll på vad ni kom överens om att var och en ska göra.

Var och hur?

Lis­tan kan vara ett löst blad på ditt skrivbord eller en särskild sida i din kalen­der. Det kan vara ett Word-doku­ment eller motsvarande i din dator, eller en särskild kat­e­gori på sam­ma ställe där du har alla dina att-göra-uppgifter. Som­li­ga har en mapp i sitt e‑postprogram där de sparar alla mail där de frå­gat eller bett om något eller där någon sagt att de ska kom­ma till­ba­ka med någon info. Om det inte överen­skom­mits via mail, skickar de ett mail till sig själv där de skriv­er vad vem ska återkom­ma med. 

Om du gör lis­tan i ett kalkyl­pro­gram eller mail­pro­gram, kan du lätt sortera den efter vem som tag­it på sig uppgiften, så att du inför ett möte med Robert eller Anni­ka lätt kan få en över­sikt över alla de sak­er de tag­it på sig, så du kan stäm­ma av det med dem.
Allt efter­som Anni­ka och Robert kom­mer till­ba­ka med det överen­skom­na, stryk­er du de uppgifter­na på lis­tan. På så sätt har du alltid en aktuell lista över alla utestående s k for­dringar”.

Gå igenom med jäm­na mellanrum

En gång i veck­an skum­mar du igenom lis­tan och fun­der­ar på om du behöver göra några påmin­nelser eller påstöt­ningar rörande någon av uppgifter­na. Stryk ock­så de som är full­gjor­da och lägg till eventuel­la nya som du ännu inte skriv­it upp.
Vil­ka for­dringar” har du just nu?
Fun­dera nu på vil­ka uppgifter du har utestående just nu och vem som tag­it på sig dem. Skriv upp dem i en lista och gå igenom den var­je fredag eftermiddag.

För på nya och stryk slutförda.


Resul­tatet blir att du kom­mer inte län­gre kom­ma på vad du inte fått i sista sekun­den och du kom­mer slip­pa lösa det prob­lemet med en job­big brand­kår­sutryck­n­ing. Per­son­er som du delegerar sak­er till kom­mer i större utsträck­n­ing kom­ma till­ba­ka till dig med det överen­skom­na, efter­som de märk­er att du verk­li­gen har koll på vad ni kom­mer överens om. Och, på något mys­tiskt sätt tycks du ha ett hästminne.

Hur gör du?

Hur gör du för att inget ska glöm­mas bort och fal­la mel­lan sto­lar­na i pro­jekt du dri­ver? Maila mig och berät­ta. Adressen är {encode=“david@stiernholm.com” title=“david@stiernholm.com”}. Eller, kom­mentera nedan. Dina idéer är myck­et välkom­na. Det kan hän­da att jag tes­tar dem själv och det kan ock­så hän­da att jag delar med mig av dem till andra.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.