Konsekvens är nyckeln | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

21 okt.

Konsekvens är nyckeln


Datum: 2009-10-21 18:01

När man sät­ter upp sitt sys­tem för doku­ment, att-göra- lis­tor, ref­er­ens­ma­te­r­i­al och annat, är det naturligt att frå­ga sig hur det ska utfor­mas, t ex hur jag ska för­vara doku­ment jag kan behö­va en dag. 

Ska jag sät­ta artik­lar­na eller broschyr­ma­te­ri­alen och vad det nu kan vara i pär­mar eller ska jag använ­da hängmap­par? Ska jag göra mina att-göra-lis­tor i Out­look, i min handda­tor eller på papperslappar?

Det är inte i for­men det sitter

Min erfaren­het är att det inte är i for­men det sit­ter. Det finns inget rätt sätt som är allenarå­dande. Det är inte utformnin­gen i sig som avgör om ditt nya struk­tur­erade arbetssätt blir en vana. 

Välj den form som du tror pas­sar dig och ditt mate­r­i­al. Om en stor del av ref­er­ens­ma­te­ri­alet är annat än pap­pers­blad och där­för svårt att sät­ta in i pärm på ett smidigt sätt, välj ett mapp­sys­tem istäl­let. Tyck­er du det är kul med handda­tor­er, använd en sådan. Om inte, är kanske pap­per det som pas­sar dig bäst.

Det vik­ti­ga är att du är kon­sekvent; inte i bemärkelsen att om du valt en form, måste du hål­la fast vid den i all framtid, utan snarare att du vid ett och sam­ma tillfälle använ­der bara det sät­tet som du valt och inte flera andra samtidigt.

Håll att-göra-lis­tan levande

Låt mig exem­pli­fiera. Om du bestämt dig för att använ­da uppgifts­funk­tio­nen i Out­look för dina att-göra-lis­tor, använd då bara det stäl­let för att-göra-lis­tor. Und­vik att, föru­tom i Out­look, skri­va upp att-göra-uppgifter i din kalen­der och kanske även på ett par lösa lap­par som du stick­er in i almanack­an och dessu­tom ett par blad som lig­ger löst på skrivbordet. 

Sprid­er du ut uppgifter­na på flera ställen, kom­mer du att uppl­e­va att det där med att-göra-lis­tor” inte funger­ar, efter­som du kanske skriv­er upp de all­ra vik­ti­gaste sak­er­na, som du abso­lut inte får mis­sa, på lösa lap­par som du alltid kan ha fram­för dig. Att-göra-lis­tan blir en ele­fan­tkyrkogård dit att-göra-uppgifter går för att dö och bli bort­glöm­da. Du har då inget sys­tem som du kan lita på och du kan inte kop­pla av i den tryg­ga förviss­nin­gen att du lätt kan ha koll på att du inte mis­sar något som du bor­de göra.

Ett, enkom ett

Så, se till att du har ett ställe för dina att-göra-uppgifter, ett ställe för ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al, en mapp per kund (med under­map­par) på din dator så att du har så få ställen att leta på som möjligt när du behöver hit­ta något.

Mer kon­sekvens?

Om du vill, fun­dera nu på vad du i ditt sys­tem eller på ditt kon­tor du skulle kun­na vara mer kon­sekvent med, för att under­lät­ta för dig, så du kan läg­ga din ener­gi på det där den gör som mest nytta.

Hur gör du?

Har du egna tankar om vik­ten av kon­sekvens eller kanske helt andra erfaren­heter? Kom­mentera nedan. Jag är alltid intresser­ad av att höra vad som funger­ar för andra.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.