Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

18 aug.

Vådan av att stressköra och hur du slipper det


Datum: 2010-08-18 10:19

Är du tid­sop­ti­mist så till den grad att du ofta vrålkör den sista biten för att hin­na i tid till mötet?

Är det van­li­gare att du stres­sar iväg än att du stan­nar upp och fun­der­ar igenom om du fått med dig allt, innan du kliv­er ut genom dörren?

Visst vore det skönare om du hade större mar­ginaler, så du kan pus­ta en stund innan du kliv­er in på mötet, så du i större utsträck­n­ing fick med dig det du behöver för dagen (och därmed slapp hit­ta på krä­vande nödlös­ningar), så du gjorde ännu bät­tre intryck hos dina kun­der genom att alltid kom­ma i tid, så du min­skade risken att ska­da dig i en bilkrock?

Bli mer träff­säk­er i din planer­ing genom att göra en egen körtidslista.

Gör så här

  1. I ett kalkyl­blad (i ett kalkyl­pro­gram eller på ett pap­per), sätt upp kolum­n­er­na Från” (ditt kon­tor, ditt hem eller det ställe du oftast utgår ifrån), Till” och slut­li­gen Kör­tid”.
  2. Näs­ta gång du kör någon­stans, skriv i Till”-kolumnen vart det var och i Körtid”-kolumnen hur lång tid det tog, i minut­er. ??Kanske var det i sam­band med det förs­ta mötet hos en poten­tiell kund, kanske var det till ett av era kon­tor där du har återkom­mande möten att kom­ma i tid till.
  3. Suc­ces­sivt byg­ger du en bank över hur lång tid det verk­li­gen tar för dig att köra från dörr till dörr; inte hur lång tid du hop­pas att det tar och inte heller hur lång tid det står på nätet att det ska ta.
  4. Näs­ta gång du har ett möte på annat ställe än ditt kon­tor, kol­la i kör­tid­slis­tan hur lång tid det tog att köra dit senast.
  5. Lägg in kör­tiden som upptagen”-tid i din kalen­der och om du job­bar med en dig­i­tal dylik (som Out­look t ex), sätt en påmin­nelse 15 minut­er innan du behöver åka, så du ser till att sät­ta dig i bilen i rätt tid.

Behöver man verk­li­gen mäta resti­den själv?

Visst, du kan ta reda på upp­skat­tad kör­tid via vägbeskrivn­ingstjän­ster på inter­net, men genom att själv mäta den verk­li­ga tiden från dörr till dörr, får du ock­så med de minut­er som är lät­ta att glöm­ma, men som går åt när du tar dig till och från bilen, när du stan­nar för att tan­ka, när du letar parkering.

Fak­tum är att min kör­tid­slista har botat min tid­sop­ti­mism, åtmin­stone vad gäller hur lång tid det tar för mig att ta mig från ett ställe till ett annat. Så, jag kan bara rek­om­mendera dig att skaf­fa dig en egen.

Hur gör du?

Hur gör du för att se till att du kom­mer i tid till möten?

Välkom­men att kom­mentera nedan.