Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

04 aug.

20 x 20 sekunder om varför jag älskar struktur


Datum: 2010-08-04 08:51

Visst är det en fan­tastisk som­mar i år? 

I skri­vande stund har jag fort­farande någon dryg vec­ka kvar av salta bad och utfly­k­ter, men det bör­jar dra ihop sig till lju­vlig arbetsvardag igen, så smått.

Det förs­ta som hän­der är att jag håller en pre­sen­ta­tion på Pecha-Kucha GBG Vol #21 på Park Lane i Göte­borg nu på tis­dag, den 10 augusti kl 19:30.

Pecha-Kucha är pre­sen­ta­tions­for­men då man fram­för sitt bud­skap ack­om­pan­jer­ad av 20 bilder som visas i vardera 20 sekun­der, d v s totalt 6 minut­er och 40 sekun­der. (Jag har skriv­it om Pecha-Kucha tidi­gare, näm­li­gen här.)

Jag kom­mer att berät­ta var­för jag älskar struk­tur och var­för den är ett medel till att göra mitt liv underbart.

Självk­lart är du hjärtligt välkom­men att vara med. Mer detal­jer om even­tet finner du här.

Föru­tom min struk­turkär­leks­förk­lar­ing kom­mer du att få höra om en elek­troakustisk skåp­bil, om väskmode i cen­tralasien, om geek-film­re­gi och myck­et mer.

Välkom­men!