Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 juni

Vad möbelhandlaren inte vill att du ska veta


Datum: 2011-06-15 16:27

Även om du sät­ter upp ett rik­tigt genomtänkt sys­tem för ditt bra-att-ha-mate­r­i­al (som ock­så kallas ref­er­ens­ma­te­r­i­al), kom­mer det för­mod­li­gen att växa sig större och större över tid. 

Ju mer mate­r­i­al du har, desto mer plats tar det och desto svårare är det att hit­ta just det mate­r­i­al du sök­er — om du inte ren­sar, vill säga.

Jag brukar se två vari­anter på hur per­son­er jag träf­far ser till att de inte får för myck­et bra-att-ha-material:

Ren­sa säl­lan och myck­et åt gången.


Som­li­ga avsät­ter en dag om året då de skaf­far några rullar med sop­säckar, beställer en con­tain­er och gör ett rik­tigt röj”.

Om du får en kick av att rik­tigt hug­ga i och göra en stor förän­dring på en gång, är den här meto­den säk­ert per­fekt för dig. Om ren­sning och städ­ning inte till­hör dina favorit­sys­sel­sät­tningar, utan är sådant du ten­der­ar att dra dig för, ska du nog pro­va den andra vari­anten, som är:

Ren­sa ofta och litet åt gången.


I syn­ner­het om du har ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al i ett väl­struk­tur­erat hängmapp­sys­tem, pas­sar den här meto­den dig som hand i handske. Ta en hängmapp i veck­an och ren­sa den från allt som du inte län­gre kom­mer att behö­va. Häpp! Den är upp­dat­er­ad och fräsch (och tunnare). Fly­t­ta någon sorts mark­er­ing från mapp till mapp en mapp i stöten, så du vet vilken det är som står på tur. Mark­erin­gen kan t ex vara ett gem, en doku­men­tk­läm­ma eller en bit häftmassa.

Har du dina pap­per i pär­mar, ren­sa då en reg­is­ter­flik per vec­ka istäl­let och gå från pärm till pärm och från flik till flik så att du inom lop­pet av ett till två år har gått igenom hela systemet.

En bonus­ef­fekt med den här meto­den är att du en gång i veck­an har chansen att bli påmind om möj­ligheter som annars lig­ger dol­da djupt i den av hängmap­par­na som står på tur att ren­sas. Väl­jer du stor­röjs­me­to­den” är det bara en gång per år du går på skat­t­jakt i ditt referensmaterial

Köp inte en bokhyl­la till

Oavsett vilken metod du väl­jer, kom­mer effek­ten vara att du har lättare att hit­ta det mate­r­i­al du letar efter när du verk­li­gen behöver det. Du kom­mer inte heller att behö­va köpa en bokhyl­la till då och då, för att de andra bliv­it ful­la. Du har det du behöver, varken mer eller mindre.

Hur gör du?

Så, vad väl­jer du? Ofta och litet eller myck­et och säl­lan? Om du har valt redan och provat meto­den, eller har ett annat bra tips på hur man på bäs­ta sätt ren­sar, läm­na gär­na en kommentar.