Vad möbelhandlaren inte vill att du ska veta | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

15 juni

Vad möbelhandlaren inte vill att du ska veta


Datum: 2011-06-15 16:27

Även om du sät­ter upp ett rik­tigt genomtänkt sys­tem för ditt bra-att-ha-mate­r­i­al (som ock­så kallas ref­er­ens­ma­te­r­i­al), kom­mer det för­mod­li­gen att växa sig större och större över tid. 

Ju mer mate­r­i­al du har, desto mer plats tar det och desto svårare är det att hit­ta just det mate­r­i­al du sök­er — om du inte ren­sar, vill säga.

Jag brukar se två vari­anter på hur per­son­er jag träf­far ser till att de inte får för myck­et bra-att-ha-material:

Ren­sa säl­lan och myck­et åt gången.


Som­li­ga avsät­ter en dag om året då de skaf­far några rullar med sop­säckar, beställer en con­tain­er och gör ett rik­tigt röj”.

Om du får en kick av att rik­tigt hug­ga i och göra en stor förän­dring på en gång, är den här meto­den säk­ert per­fekt för dig. Om ren­sning och städ­ning inte till­hör dina favorit­sys­sel­sät­tningar, utan är sådant du ten­der­ar att dra dig för, ska du nog pro­va den andra vari­anten, som är:

Ren­sa ofta och litet åt gången.


I syn­ner­het om du har ditt ref­er­ens­ma­te­r­i­al i ett väl­struk­tur­erat hängmapp­sys­tem, pas­sar den här meto­den dig som hand i handske. Ta en hängmapp i veck­an och ren­sa den från allt som du inte län­gre kom­mer att behö­va. Häpp! Den är upp­dat­er­ad och fräsch (och tunnare). Fly­t­ta någon sorts mark­er­ing från mapp till mapp en mapp i stöten, så du vet vilken det är som står på tur. Mark­erin­gen kan t ex vara ett gem, en doku­men­tk­läm­ma eller en bit häftmassa.

Har du dina pap­per i pär­mar, ren­sa då en reg­is­ter­flik per vec­ka istäl­let och gå från pärm till pärm och från flik till flik så att du inom lop­pet av ett till två år har gått igenom hela systemet.

En bonus­ef­fekt med den här meto­den är att du en gång i veck­an har chansen att bli påmind om möj­ligheter som annars lig­ger dol­da djupt i den av hängmap­par­na som står på tur att ren­sas. Väl­jer du stor­röjs­me­to­den” är det bara en gång per år du går på skat­t­jakt i ditt referensmaterial

Köp inte en bokhyl­la till

Oavsett vilken metod du väl­jer, kom­mer effek­ten vara att du har lättare att hit­ta det mate­r­i­al du letar efter när du verk­li­gen behöver det. Du kom­mer inte heller att behö­va köpa en bokhyl­la till då och då, för att de andra bliv­it ful­la. Du har det du behöver, varken mer eller mindre.

Hur gör du?

Så, vad väl­jer du? Ofta och litet eller myck­et och säl­lan? Om du har valt redan och provat meto­den, eller har ett annat bra tips på hur man på bäs­ta sätt ren­sar, läm­na gär­na en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.