Gör du vad du helst kommer vilja ha gjort? | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 juni

Gör du vad du helst kommer vilja ha gjort?


Datum: 2011-06-08 16:57

Att ha koll på vad man har att göra är en sak. Att sedan göra rätt sak när man väl gör något, är en annan.

Han­den på hjär­tat, visst har det väl hänt att du ägnat tid åt något som du sedan i efter­hand önskade att du inte hade lagt tid på?

Det behöver inte vara att du för­lorat dig i en nät­tjänst (t ex en som bör­jar på F, slu­tar på k och har ett b i mit­ten), utan det kan lika gär­na vara ruti­n­uppgifter som bara ska göras, som inte är särskilt intres­san­ta, men som det ändå tycks finnas så myck­et av.

Till något har det gått en mas­sa tid som du hellre skulle velat ha lagt på just den där uppgiften eller just det där pro­jek­tet eller den där syn­nerli­gen geniala idén.

Visst skulle det vara fint om du nyt­t­jade tiden bät­tre, så du slapp ångra spilld tid i efterhand?
Då skulle du ju kän­na att du kom vidare med de där uppgifter­na som du har en ten­dens att skju­ta upp. Tja, du skulle inte bara kän­na det så, utan du skulle fak­tiskt ock­så få dem gjor­da tidigare.

Du skulle kun­na vara mer till­freds med dig själv, efter­som du gör det du bör när det finns tid för det.

Ett uto­mor­dentligt enkelt knep

Ett enkelt knep som funger­at förvå­nans­värt effek­tivt för mig är att då och då frå­ga mig om jag pré­cis nu gör något som jag sedan helst kom­mer vil­ja ha gjort.

Det kanske låter kryp­tiskt, men om en stund kom­mer du att kun­na se till­ba­ka på det som nu är nu. Då tänker du anti­n­gen Ja, då gjorde jag verk­li­gen något bra av tiden.” eller ock­så tänker du Å nej, var­för lade jag tid på det, när jag hellre skulle ha …?”.

Så, om du redan nu kan förestäl­la dig att du är sedan och ser till­ba­ka på nu, är det en god hjälp för dig när du ska pri­or­it­era mel­lan oli­ka uppgifter.

Råkar du vara en av oss som ten­der­ar att för­lo­ra dig iväg på sådant som du sedan ångrar att du lade tid på, är det­ta ett botemedel som het­er duga.

Gör så här

Hit­ta på ett sätt som gör det lätt för dig att kom­ma ihåg att då och då under dagen frå­ga dig Gör jag nu det som jag helst kom­mer vil­ja ha gjort sedan?”

Det kan till exem­pel vara:

  • Att du skriv­er frå­gan på en lapp som du sät­ter fast på skär­men, så du råkar se den allt som oftast
  • Att du ska­par en bitmap­bild med frå­gan på, som du använ­der som skrivbor­ds­bak­grund på datorn
  • Att du skaf­far dig en sådan där mus­mat­ta med trans­par­ent ytskikt som du kan stop­pa in en lapp under, där frå­gan står skriven
  • Att du skriv­er ihop ett litet script som gör att det ett par gånger under dagen, på slump­mäs­si­ga tider, på skär­men pop­par upp en ruta som ställer frå­gan till dig
  • Att du skriv­er frå­gan på en pap­per­srem­sa som du tej­par fast på den pen­na du brukar använda
  • Att du skriv­er frå­gan på fram­si­dan av det block du har med dig på möten och som du ofta har lig­gande på skrivbordet
  • Att du skriv­er frå­gan på något annat ställe, där du utan ansträngn­ing ofel­barli­gen får syn på den då och då

Ta en paus eller slå en signal?

Kanske upp­fat­tar du den här strä­van att göra rätt sak i var­je tillfälle som något kram­pak­tig och sträng. Måste man verk­li­gen vara så him­la effek­tiv hela tiden? Kan man inte bara få vara sig själv, som folk?

Jo, det är klart man ska vara sig själv. Gör du rätt sak i rätt tid, kom­mer du få mer utrymme att vara dig själv. Och, det som är pré­cis rätt sak att göra just nu behöver inte vara något hyper­nyt­tigt, utan det kan fak­tiskt vara så att du sedan vill att du just hade kop­plat av och tag­it igen dig den stun­den som är nu.

Det kanske är en paus som är pré­cis rätt sak att ta just nu. Eller, är det en sig­nal till den där otrevli­ga kun­den som är rätt sak att slå just nu?

Gräm dig mindre

Ställer du dig den här enkla kon­troll­frå­gan då och då, slip­per du grä­ma dig igen.
Du ser till att du gör det du helst skulle velat ha gjort, så du kom­mer till skott med fler sak­er än annars. Vis­ar det sig att du ändå ångrar att du inte pri­or­it­er­ade en annan uppgift, har du i alla fall gjort så gott du kan.

Hur gör du?

Hur gör du för inte ödsla tid på oväsentligheter? 

Tip­sa mig och andra genom att läm­na en kommentar. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.