Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

08 juni

Gör du vad du helst kommer vilja ha gjort?


Datum: 2011-06-08 16:57

Att ha koll på vad man har att göra är en sak. Att sedan göra rätt sak när man väl gör något, är en annan.

Han­den på hjär­tat, visst har det väl hänt att du ägnat tid åt något som du sedan i efter­hand önskade att du inte hade lagt tid på?

Det behöver inte vara att du för­lorat dig i en nät­tjänst (t ex en som bör­jar på F, slu­tar på k och har ett b i mit­ten), utan det kan lika gär­na vara ruti­n­uppgifter som bara ska göras, som inte är särskilt intres­san­ta, men som det ändå tycks finnas så myck­et av.

Till något har det gått en mas­sa tid som du hellre skulle velat ha lagt på just den där uppgiften eller just det där pro­jek­tet eller den där syn­nerli­gen geniala idén.

Visst skulle det vara fint om du nyt­t­jade tiden bät­tre, så du slapp ångra spilld tid i efterhand?
Då skulle du ju kän­na att du kom vidare med de där uppgifter­na som du har en ten­dens att skju­ta upp. Tja, du skulle inte bara kän­na det så, utan du skulle fak­tiskt ock­så få dem gjor­da tidigare.

Du skulle kun­na vara mer till­freds med dig själv, efter­som du gör det du bör när det finns tid för det.

Ett uto­mor­dentligt enkelt knep

Ett enkelt knep som funger­at förvå­nans­värt effek­tivt för mig är att då och då frå­ga mig om jag pré­cis nu gör något som jag sedan helst kom­mer vil­ja ha gjort.

Det kanske låter kryp­tiskt, men om en stund kom­mer du att kun­na se till­ba­ka på det som nu är nu. Då tänker du anti­n­gen Ja, då gjorde jag verk­li­gen något bra av tiden.” eller ock­så tänker du Å nej, var­för lade jag tid på det, när jag hellre skulle ha …?”.

Så, om du redan nu kan förestäl­la dig att du är sedan och ser till­ba­ka på nu, är det en god hjälp för dig när du ska pri­or­it­era mel­lan oli­ka uppgifter.

Råkar du vara en av oss som ten­der­ar att för­lo­ra dig iväg på sådant som du sedan ångrar att du lade tid på, är det­ta ett botemedel som het­er duga.

Gör så här

Hit­ta på ett sätt som gör det lätt för dig att kom­ma ihåg att då och då under dagen frå­ga dig Gör jag nu det som jag helst kom­mer vil­ja ha gjort sedan?”

Det kan till exem­pel vara:

  • Att du skriv­er frå­gan på en lapp som du sät­ter fast på skär­men, så du råkar se den allt som oftast
  • Att du ska­par en bitmap­bild med frå­gan på, som du använ­der som skrivbor­ds­bak­grund på datorn
  • Att du skaf­far dig en sådan där mus­mat­ta med trans­par­ent ytskikt som du kan stop­pa in en lapp under, där frå­gan står skriven
  • Att du skriv­er ihop ett litet script som gör att det ett par gånger under dagen, på slump­mäs­si­ga tider, på skär­men pop­par upp en ruta som ställer frå­gan till dig
  • Att du skriv­er frå­gan på en pap­per­srem­sa som du tej­par fast på den pen­na du brukar använda
  • Att du skriv­er frå­gan på fram­si­dan av det block du har med dig på möten och som du ofta har lig­gande på skrivbordet
  • Att du skriv­er frå­gan på något annat ställe, där du utan ansträngn­ing ofel­barli­gen får syn på den då och då

Ta en paus eller slå en signal?

Kanske upp­fat­tar du den här strä­van att göra rätt sak i var­je tillfälle som något kram­pak­tig och sträng. Måste man verk­li­gen vara så him­la effek­tiv hela tiden? Kan man inte bara få vara sig själv, som folk?

Jo, det är klart man ska vara sig själv. Gör du rätt sak i rätt tid, kom­mer du få mer utrymme att vara dig själv. Och, det som är pré­cis rätt sak att göra just nu behöver inte vara något hyper­nyt­tigt, utan det kan fak­tiskt vara så att du sedan vill att du just hade kop­plat av och tag­it igen dig den stun­den som är nu.

Det kanske är en paus som är pré­cis rätt sak att ta just nu. Eller, är det en sig­nal till den där otrevli­ga kun­den som är rätt sak att slå just nu?

Gräm dig mindre

Ställer du dig den här enkla kon­troll­frå­gan då och då, slip­per du grä­ma dig igen.
Du ser till att du gör det du helst skulle velat ha gjort, så du kom­mer till skott med fler sak­er än annars. Vis­ar det sig att du ändå ångrar att du inte pri­or­it­er­ade en annan uppgift, har du i alla fall gjort så gott du kan.

Hur gör du?

Hur gör du för inte ödsla tid på oväsentligheter? 

Tip­sa mig och andra genom att läm­na en kommentar.