Vad du behöver göra då alla rycker i dig | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 sep.

Vad du behöver göra då alla rycker i dig


Datum: 2011-09-07 15:03

Då du får fler mail än du önskar, då du tyck­er att kol­le­gor­na kom­mer och stör ideli­gen, då du får tusen och en frå­ga när det pas­sar dig som minst, då du inte kan gå mån­ga meter genom kor­ri­doren för­rän du blir stop­pad av någon som vill dig något — då kan det bero på att fler än nöd­vändigt är beroende av dig, din kun­skap eller dina befogenheter.

Gör dig umbärlig. 

Strä­va efter att dina kol­le­gor och resten av organ­i­sa­tio­nen ska kun­na göra sitt jobb oberoende av dig.

Även om inte du är på plats, ska de kun­na kom­ma vidare med sina uppgifter.

Du blir inte isolerad

Därmed inte sagt att du kom­mer att för­lo­ra ditt jobb eller bli ensam. Du kom­mer att vara med i arbets­grup­pen för att kol­le­gor­na vill det, för att du har en värde­full kom­pe­tens och för att du gör stor nyt­ta, inte p g a att du måste vara med för att det bara är du som kan en viss sak.

Det är ju inte frå­ga om att lära alla allt, utan bara att du ska slip­pa ser­va andra med sådant som tar fokus från det du helst vill hål­la på med. Det är heller inte frå­ga om att slu­ta pra­ta med dina kol­le­gor. Vad vill du helst pra­ta med dem om, hur man gör en ren ruti­n­uppgift eller den excep­tionel­la utman­ing er verk­samhet står inför just nu?

Gör du dig umbärlig, får du färre frå­gor från kol­le­gor, vilket gör att du får mer tid till de uppgifter du helst ägnar dig åt (och som bidrar mest till verk­samhetens välgång).

Gör så här

Här är fyra enkla sätt att göra dig umbärlig, som du kan tilläm­pa redan idag.

  1. Ruti­nbeskrivningar. Beskriv hur det går till att göra oli­ka sak­er som du brukar få frå­gor om, t ex i check­lis­tor. Då kan någon annan på upp­studs läsa sig till hur man gör för att …, utan att behö­va frå­ga dig.
  2. Doku­mentera väl i dina pågående ären­den. Då har du inte allt i huvudet, utan någon kan lätt läsa in sig när du inte är på plats. För t ex en logg över vad som sägs i oli­ka sam­tal rörande ett visst ärende och notera kort dina egna fun­deringar och vad du bestäm­mer dig för (det är ju egentli­gen inte dina beslut, utan din verksamhets).
  3. Lagra ditt bra-att-ha-mate­r­i­al sys­tem­a­tiskt och kon­sekvent, så att du lätt på dis­tans kan gui­da någon till att hit­ta ett visst doku­ment. Det­ta gäller både för dig­i­talt och fysiskt mate­r­i­al. Det går lättare att hit­ta rätt doku­ment om du kan säga i Acme-map­pen bakom A i arkivskåpet” istäl­let för Unge­fär halvvägs igenom högen till vän­ster om skär­men. Nej, inte den i brevko­r­gen, utan den som lig­ger bor­tan­för hålslaget.”
  4. Lägg in dina kon­tak­ter i en kon­tak­t­data­bas, t ex Out­look eller Notes. Ge dina kol­le­gor behörighet till att söka bland dina yrkesre­lat­er­ade kon­tak­ter, så de kan hit­ta num­ret till NN själ­va istäl­let för att frå­ga dig.

Mer ostörd, mer koncentrerad

Du kom­mer att få arbe­ta mer ostörd, så du kan kon­cen­tr­era dig på de uppgifter du väl­jer. Då andra suc­ces­sivt kom­mer att kun­na göra dina arbet­suppgifter, blir du mer fri att gå vidare, utveck­las och lära dig nya, spän­nande uppgifter att job­ba med.

Dina kol­le­gor kom­mer inte län­gre kalla dig sak­er som rund­ningsmärke”, propp” och stopp­kloss”, utan du får epitet du kän­ner dig nöjd med och är stolt över.

Hur gör du?

Hur gjorde du senast för att göra dig umbärlig? Läm­na en kom­men­tar och berätta. 

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.