Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

05 sep.

Hur blir vi effektivare 2021?


Datum: 2011-09-05 18:35

Högt ovan mol­nen skissar jag på en föreläs­ning jag ska hål­la på en kon­fer­ens om ett par veckor.

Jag har bliv­it ombedd att tala om hur mitt område struk­tur & effek­tivitet kom­mer att utveck­las de när­maste tio åren. Det sker ju minst sagt en hel del just nu när det gäller appar och moln och dela och like:a oach allt mer att göra, för var och en av oss.

Jag ser tre strate­gi­er jag tror kom­mer att vara avgörande för att klara det­ta accel­ererande tem­po de när­maste åren. Om en vec­ka pre­sen­ter­ar jag dem här på bloggen, men först är jag nyfiken på att höra hur du ser på saken.

Vad tror du kom­mer att hän­da de när­maste tio åren när det gäller struk­tur och effek­tivitet? Vad tror du kom­mer att vara kän­neteck­nande för de män­niskor som lyckas bäst att ska­pa en smidig vardag i arbetet?

Berät­ta i en kom­men­tar nedan!