“Jag läser, alltså gör jag något” | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 sep.

“Jag läser, alltså gör jag något”


Datum: 2011-09-14 13:30

Har du en läshög?

Om du har det, när du tit­tar på din läshög, vad kän­ner du då? Läng­tar du efter att få avn­ju­ta det mate­r­i­al som lig­ger där, när du har tid att läsa det? Eller, förknip­pas högen med dåligt samvete, stress och ett sug i magen, efter­som den innehåller sak­er du tyck­er att du bor­de ha läst för länge sedan? Bör­jar det nu bli bråt­tom att få den där tiden att hin­na läsa in mate­ri­alet ifråga?

En uppgift bland andra

Allt­för få som jag träf­far betrak­tar läs­ning som en arbet­suppgift bland andra. Mån­ga gånger är ju läs­ning värdeska­pande pré­cis som vilken att-göra-uppgift som helst. Det kan hand­la om ett mate­r­i­al vi behöver läsa in inför en förhan­dling, det kan vara bran­schny­heter som vi gör bäst i att hål­la oss à jour med.

När jag arbe­tar på tu man hand med kun­der och proces­sar igenom allt det som finns i högar på skrivbor­det och i brevko­r­gar­na, hän­der det att vi hit­tar en urk­lippt artikel, en tid­ning, en bok, en broschyr, en rap­port eller en hophäf­tad bunt blad. Jag frå­gar då: Innebär den här att du ska göra någonting?”, varpå kun­den ifrå­ga svarar: Den där, ja. Nej, det är bara någonting jag ska läsa, så den kan lig­ga där så länge.” I läshögen.

Att läsa” är ett verb, pré­cis som att maila”, att ringa”, att fixa”, att skri­va”, att attestera”, att sam­mankalla”, att för­bere­da” och att mötas”. Som jag ser det, bör vi betrak­ta att läsa” som en att-göra-uppgift vilken som helst. När det gäller skön­lit­ter­atur och läs­ning för nöjes skull tyck­er jag förvis­so inte att man ska sät­ta upp det på att-göra-lis­tan. För mig skulle det för­ta en del av njut­nin­gen. Utan, det jag främst menar är det mate­r­i­al vi har att läsa in i vårt jobb, såsom en rap­port, ett för­bere­delse­ma­te­r­i­al eller något annat.

Knap­past bara i förbifarten

Det är lätt hänt att vi betrak­tar läs­ning som något vi ska göra i förb­i­farten eller när vi har tid över. Men, mån­ga gånger tar det man ska läsa in lika långt som en genom­snit­tlig att-göra-uppgift. Så, var­för inte sät­ta upp ock­så läs­nin­gen på att-göra-lis­tan? Det är ju en uppgift som behöver få rätt pri­or­itet i rela­tion till allt annat vi har att göra. 

Risken är annars att vi får en läshög som väx­er sig högre och högre, efter­som vi aldrig avsät­ter tid till den. Ju högre högen blir, desto säm­re samvete kän­ner vi när vi ser på den.

Gör så här

 1. Ta fram din läshög, eller om den är rik­tigt stor, ta dig till din läshög.
 2. Gå igenom läshö­gen doku­ment för doku­ment, bok för bok och frå­ga dig Är det­ta något jag behöver läsa innan en viss tid?”
 3. Om det är det, ska­pa en att-göra-uppgift som het­er unge­fär Läs [mate­ri­alet]”.
 4. Sätt ett för­fal­lo­da­tum, d v s när du behöver ha läst det.
 5. Efter­som läs-uppgifter­na säl­lan är aku­ta, ten­der­ar vi pri­or­it­era bort dem till för­mån för de uppgifter som är mer bråt­tom. Där­för är det en god idé att nu boka upp tid i din kalen­der när du ska läsa mate­ri­alet, så du inte omed­vetet läg­ger all din tid på möten.
 6. Lägg boken eller doku­mentet i den mapp i din tick­ler file som rep­re­sen­ter­ar det förs­ta tillfäl­let i din kalen­der du bokat upp för läs­ning av just det här materialet.
 7. Fort­sätt så här genom hela högen så att det enda som är kvar i högen är sådant mate­r­i­al som du vill läsa om du hin­ner någon gång, men det spelar ingen större roll när eller ens om du kom­mer att hinna.
 8. Ta bort de böck­er, rap­porter och doku­ment som du varken behöver eller har lust att läsa, så att läshö­gen blir en hög som du bara njuter av att se, efter­som där lig­ger möjli­ga pos­i­ti­va läsup­plevelser utan krav.

Diag­nos­tiskt prov

Om du vill, gör föl­jande test:

 1. Betrak­ta din läshög.
 2. Frå­ga dig: Om jag skulle ta hela den här läshö­gen och slän­ga den i en sop­säck, skulle det få några kon­sekvenser för mitt jobb?
 3. Om det skulle det, då finns det något i läshö­gen som behöver definieras som en egen att-göra-uppgift.

Hur gör du?

Hur gör du för att så smidigt som möjligt få läst det du behöver läsa? Pas­sar du på när du ändå är på resande fot? Är läs­nin­gen ditt främ­s­ta medel för att motar­be­ta hotelldö­den? Har du alltid med dig något att läsa i din väs­ka, som du snabbt kan ploc­ka upp i vän­tan på att ett möte ska börja? 
Skriv en kom­men­tar och berätta.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.