Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

14 sep.

“Jag läser, alltså gör jag något”


Datum: 2011-09-14 13:30

Har du en läshög?

Om du har det, när du tit­tar på din läshög, vad kän­ner du då? Läng­tar du efter att få avn­ju­ta det mate­r­i­al som lig­ger där, när du har tid att läsa det? Eller, förknip­pas högen med dåligt samvete, stress och ett sug i magen, efter­som den innehåller sak­er du tyck­er att du bor­de ha läst för länge sedan? Bör­jar det nu bli bråt­tom att få den där tiden att hin­na läsa in mate­ri­alet ifråga?

En uppgift bland andra

Allt­för få som jag träf­far betrak­tar läs­ning som en arbet­suppgift bland andra. Mån­ga gånger är ju läs­ning värdeska­pande pré­cis som vilken att-göra-uppgift som helst. Det kan hand­la om ett mate­r­i­al vi behöver läsa in inför en förhan­dling, det kan vara bran­schny­heter som vi gör bäst i att hål­la oss à jour med.

När jag arbe­tar på tu man hand med kun­der och proces­sar igenom allt det som finns i högar på skrivbor­det och i brevko­r­gar­na, hän­der det att vi hit­tar en urk­lippt artikel, en tid­ning, en bok, en broschyr, en rap­port eller en hophäf­tad bunt blad. Jag frå­gar då: Innebär den här att du ska göra någonting?”, varpå kun­den ifrå­ga svarar: Den där, ja. Nej, det är bara någonting jag ska läsa, så den kan lig­ga där så länge.” I läshögen.

Att läsa” är ett verb, pré­cis som att maila”, att ringa”, att fixa”, att skri­va”, att attestera”, att sam­mankalla”, att för­bere­da” och att mötas”. Som jag ser det, bör vi betrak­ta att läsa” som en att-göra-uppgift vilken som helst. När det gäller skön­lit­ter­atur och läs­ning för nöjes skull tyck­er jag förvis­so inte att man ska sät­ta upp det på att-göra-lis­tan. För mig skulle det för­ta en del av njut­nin­gen. Utan, det jag främst menar är det mate­r­i­al vi har att läsa in i vårt jobb, såsom en rap­port, ett för­bere­delse­ma­te­r­i­al eller något annat.

Knap­past bara i förbifarten

Det är lätt hänt att vi betrak­tar läs­ning som något vi ska göra i förb­i­farten eller när vi har tid över. Men, mån­ga gånger tar det man ska läsa in lika långt som en genom­snit­tlig att-göra-uppgift. Så, var­för inte sät­ta upp ock­så läs­nin­gen på att-göra-lis­tan? Det är ju en uppgift som behöver få rätt pri­or­itet i rela­tion till allt annat vi har att göra. 

Risken är annars att vi får en läshög som väx­er sig högre och högre, efter­som vi aldrig avsät­ter tid till den. Ju högre högen blir, desto säm­re samvete kän­ner vi när vi ser på den.

Gör så här

 1. Ta fram din läshög, eller om den är rik­tigt stor, ta dig till din läshög.
 2. Gå igenom läshö­gen doku­ment för doku­ment, bok för bok och frå­ga dig Är det­ta något jag behöver läsa innan en viss tid?”
 3. Om det är det, ska­pa en att-göra-uppgift som het­er unge­fär Läs [mate­ri­alet]”.
 4. Sätt ett för­fal­lo­da­tum, d v s när du behöver ha läst det.
 5. Efter­som läs-uppgifter­na säl­lan är aku­ta, ten­der­ar vi pri­or­it­era bort dem till för­mån för de uppgifter som är mer bråt­tom. Där­för är det en god idé att nu boka upp tid i din kalen­der när du ska läsa mate­ri­alet, så du inte omed­vetet läg­ger all din tid på möten.
 6. Lägg boken eller doku­mentet i den mapp i din tick­ler file som rep­re­sen­ter­ar det förs­ta tillfäl­let i din kalen­der du bokat upp för läs­ning av just det här materialet.
 7. Fort­sätt så här genom hela högen så att det enda som är kvar i högen är sådant mate­r­i­al som du vill läsa om du hin­ner någon gång, men det spelar ingen större roll när eller ens om du kom­mer att hinna.
 8. Ta bort de böck­er, rap­porter och doku­ment som du varken behöver eller har lust att läsa, så att läshö­gen blir en hög som du bara njuter av att se, efter­som där lig­ger möjli­ga pos­i­ti­va läsup­plevelser utan krav.

Diag­nos­tiskt prov

Om du vill, gör föl­jande test:

 1. Betrak­ta din läshög.
 2. Frå­ga dig: Om jag skulle ta hela den här läshö­gen och slän­ga den i en sop­säck, skulle det få några kon­sekvenser för mitt jobb?
 3. Om det skulle det, då finns det något i läshö­gen som behöver definieras som en egen att-göra-uppgift.

Hur gör du?

Hur gör du för att så smidigt som möjligt få läst det du behöver läsa? Pas­sar du på när du ändå är på resande fot? Är läs­nin­gen ditt främ­s­ta medel för att motar­be­ta hotelldö­den? Har du alltid med dig något att läsa i din väs­ka, som du snabbt kan ploc­ka upp i vän­tan på att ett möte ska börja? 
Skriv en kom­men­tar och berätta.