Vaccinera dig mot strulfrustration | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 mars

Vaccinera dig mot strulfrustration


Datum: 2012-03-07 11:00

En måndag i bör­jan av mars hade jag för avsikt att fly­ga till en kund för att hål­la en endagskurs i
per­son­lig effek­tivitet. Och som jag försökte!
Men, för dåli­ga broms­förhål­lan­den på land­nings­banan, snökaos, akut­byte av pilot och slut­li­gen tekniskt fel gjorde att det som skulle var­it en två­tim­mars­flight tog åtta tim­mar och ändå kom jag bara halvvägs och fick vän­da hem, i oför­rät­tat värv.
När sådant här hän­der, är det lätt att betrak­ta det som en helt för­lorad dag (vilket en av mina med­pas­sager­are gjorde och fick humör därefter), men det finns sak­er du kan göra för att ändå få ut något av den.

Tänk efter före

Ska­pa förut­sät­tningar för att få sak­er gjort, vad som än hän­der, genom att t ex ta med dig mer arbets­ma­te­r­i­al än det du egentli­gen behöver för resan, om något oförut­sett skulle inträf­fa. Tänk efter före vad du skulle kun­na job­ba med som inte kräver ström, tyst­nad, avskild­het och inter­ne­tup­p­kop­pling, så står du inte hand­fall­en när ditt flyg blir försinkat.

Gör så här

Det finns myck­et du kan göra för att slip­pa bli stres­sad, frus­tr­erad och arg. Här är några förslag.

  • Skriv — När det gått så lång tid sedan du senast var nära ett väggut­tag att din dators bat­teri helt lad­dat ur, kan du ändå for­mulera de mail du vet med dig att du har att skic­ka. När jag skriv­er mail, tar själ­va for­muleran­det lika lång tid som det mekaniska skriv- och skickan­det. Så, om du kan nyt­t­ja din tid i rese­lim­bo” genom att på pap­per for­mulera vik­ti­ga mail, är hal­va job­bet gjort när du sedan har ström igen och kan skic­ka dem.
  • Rita — Fat­ta pen­na och block och rita en s k sto­ry­board” över dragnin­gen du ska göra på näs­ta avdel­ningsmöte. Tänk allt­så igenom vil­ka bilder du kan visa och rita enkla skiss­er av dem, som en rad serierutor. Då kom­mer det gå fort­are för dig att göra bilder­na i datorn sedan, när det är dags för det.
  • Ring — Se till att du synkar in dina kon­tak­ter från datorn till tele­fo­nen innan du läm­nar kon­toret, så du inte behöver leta efter ett tele­fon­num­mer när du har en stund över att ringa. Eller rent av ett namn på den som tag­it över som inköp­sans­varig på före­taget du bear­be­tat länge.
  • Arbe­ta med datorn — Om du har dig­i­ta­la doku­ment på fler ställen än i din bär­bara dator, se till att syn­ca lap­topen innan du reser, så du har med dig de fil­er du behöver (och fler, som du inte trodde att du skulle behö­va). Skaf­fa möj­lighet att nå filservern på ditt nätverk även på dis­tans. Tala med din ITavdel­ning. Eller, lagra dina doku­ment i det nu så omta­lade mol­net”, t ex i tjän­ster som Google Doc­u­ments, Drop­box, Box​.com, ZoHo et c, så du kan nå dem när du är på resa.
  • Läs — För den hän­delse att något skulle stru­la, ta med dig artik­lar, avtal, kor­rek­tur att läsa, eller andra doku­ment som du annars har svårt att hin­na läsa igenom när det är så inten­sivt på kon­toret som nu. När alla bat­terier dött och inter­net är fjär­ran, kom­mer den­na läslek­tyr väl till pass.

Lägre halt av adrenalin

Om du gör dig beredd på att bli förse­nad, försinkad, ombokad, avbokad, omdirig­er­ad eller för­satt i vän­teläge när du är på resa, genom att ska­pa förut­sät­tningar för att du ska kun­na job­ba med något framåt­skri­dande ändå, kom­mer du att lättare acceptera det oförut­sett inträf­fade med jämnmod.
När dina med­pas­sager­are blir mer och mer högljud­da och adren­a­linet pumpar, kan du lugnt försjun­ka i en av dina med­hav­da uppgifter i full förviss­ning om att det verk­li­gen är pré­cis rätt sak att göra just nu.

Hur gör du?

Hur gör du för att vac­cin­era dig mot strul­frus­tra­tion? Skriv en kom­men­tar för att berät­ta hur just du gör.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.