Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

07 mars

Vaccinera dig mot strulfrustration


Datum: 2012-03-07 11:00

En måndag i bör­jan av mars hade jag för avsikt att fly­ga till en kund för att hål­la en endagskurs i
per­son­lig effek­tivitet. Och som jag försökte!
Men, för dåli­ga broms­förhål­lan­den på land­nings­banan, snökaos, akut­byte av pilot och slut­li­gen tekniskt fel gjorde att det som skulle var­it en två­tim­mars­flight tog åtta tim­mar och ändå kom jag bara halvvägs och fick vän­da hem, i oför­rät­tat värv.
När sådant här hän­der, är det lätt att betrak­ta det som en helt för­lorad dag (vilket en av mina med­pas­sager­are gjorde och fick humör därefter), men det finns sak­er du kan göra för att ändå få ut något av den.

Tänk efter före

Ska­pa förut­sät­tningar för att få sak­er gjort, vad som än hän­der, genom att t ex ta med dig mer arbets­ma­te­r­i­al än det du egentli­gen behöver för resan, om något oförut­sett skulle inträf­fa. Tänk efter före vad du skulle kun­na job­ba med som inte kräver ström, tyst­nad, avskild­het och inter­ne­tup­p­kop­pling, så står du inte hand­fall­en när ditt flyg blir försinkat.

Gör så här

Det finns myck­et du kan göra för att slip­pa bli stres­sad, frus­tr­erad och arg. Här är några förslag.

  • Skriv — När det gått så lång tid sedan du senast var nära ett väggut­tag att din dators bat­teri helt lad­dat ur, kan du ändå for­mulera de mail du vet med dig att du har att skic­ka. När jag skriv­er mail, tar själ­va for­muleran­det lika lång tid som det mekaniska skriv- och skickan­det. Så, om du kan nyt­t­ja din tid i rese­lim­bo” genom att på pap­per for­mulera vik­ti­ga mail, är hal­va job­bet gjort när du sedan har ström igen och kan skic­ka dem.
  • Rita — Fat­ta pen­na och block och rita en s k sto­ry­board” över dragnin­gen du ska göra på näs­ta avdel­ningsmöte. Tänk allt­så igenom vil­ka bilder du kan visa och rita enkla skiss­er av dem, som en rad serierutor. Då kom­mer det gå fort­are för dig att göra bilder­na i datorn sedan, när det är dags för det.
  • Ring — Se till att du synkar in dina kon­tak­ter från datorn till tele­fo­nen innan du läm­nar kon­toret, så du inte behöver leta efter ett tele­fon­num­mer när du har en stund över att ringa. Eller rent av ett namn på den som tag­it över som inköp­sans­varig på före­taget du bear­be­tat länge.
  • Arbe­ta med datorn — Om du har dig­i­ta­la doku­ment på fler ställen än i din bär­bara dator, se till att syn­ca lap­topen innan du reser, så du har med dig de fil­er du behöver (och fler, som du inte trodde att du skulle behö­va). Skaf­fa möj­lighet att nå filservern på ditt nätverk även på dis­tans. Tala med din ITavdel­ning. Eller, lagra dina doku­ment i det nu så omta­lade mol­net”, t ex i tjän­ster som Google Doc­u­ments, Drop­box, Box​.com, ZoHo et c, så du kan nå dem när du är på resa.
  • Läs — För den hän­delse att något skulle stru­la, ta med dig artik­lar, avtal, kor­rek­tur att läsa, eller andra doku­ment som du annars har svårt att hin­na läsa igenom när det är så inten­sivt på kon­toret som nu. När alla bat­terier dött och inter­net är fjär­ran, kom­mer den­na läslek­tyr väl till pass.

Lägre halt av adrenalin

Om du gör dig beredd på att bli förse­nad, försinkad, ombokad, avbokad, omdirig­er­ad eller för­satt i vän­teläge när du är på resa, genom att ska­pa förut­sät­tningar för att du ska kun­na job­ba med något framåt­skri­dande ändå, kom­mer du att lättare acceptera det oförut­sett inträf­fade med jämnmod.
När dina med­pas­sager­are blir mer och mer högljud­da och adren­a­linet pumpar, kan du lugnt försjun­ka i en av dina med­hav­da uppgifter i full förviss­ning om att det verk­li­gen är pré­cis rätt sak att göra just nu.

Hur gör du?

Hur gör du för att vac­cin­era dig mot strul­frus­tra­tion? Skriv en kom­men­tar för att berät­ta hur just du gör.